• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2016 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 3194/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3194/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 165/TTr-SLĐTBXH ngày 05/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 18 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ CẤP TỈNH

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

I

Lĩnh vực: Dạy nghề

 

 

1

 

Hỗ trợ kinh phí cho người học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề, bổ túc văn hóa + nghề

Dạy nghề

Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kinh phí dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề; bổ túc văn hóa + nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã hết hiệu lực thi hành.

2

 

Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

3

 

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

4

 

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

5

 

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Dạy nghề

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

6

 

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

7

 

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

8

 

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Luật Dạy nghề; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.

9

 

Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc thành lập trung tâm dạy nghề tư thục

Dạy nghề

- Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11

- Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008

Đã hết hiệu lực thi hành

10

 

Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc thành lập trường trung cấp nghề tư thục

- Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11

- Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008

Đã hết hiệu lực thi hành

II

Lĩnh vực: Việc làm

 

 

1

 

Trợ cấp thất nghiệp một lần đối với người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Việc làm

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/N Đ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đã hết hiệu lực thi hành.

2

 

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Việc làm

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BL ĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp đa xét hiệu lực thi hành.

3

 

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tuyển dụng người lao động, tổ chức đào tạo nghề, cấp chứng chỉ và và bố trí việc làm ổn định được ít nhất từ đủ một năm trở lên cho người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Việc làm

- Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ nội dung tiết 2, điểm c, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hết hiệu lực thi hành.

4

 

Hỗ trợ chi phí học nghề cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 100/2012/N Đ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 04/2013/TT-BL ĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động-TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/N Đ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

III

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

 

 

1

 

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo

BTXH

- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2006-2010.

- Thông tư số 04/2007/TT-L ĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động -TB&XH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm

(Công văn số 973/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động - TB&XH về việc nhận và cấp phát GCN hộ nghèo, thẻ BHYT cho người nghèo 2009) đã hết hiệu lực thi hành.

IV

Lĩnh vực: Người có công

 

 

1

 

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại

NCC

Theo khoản 4 Điều 32 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định “Việc giới thiệu đi giám định theo quy định tại điều này kết thúc trước ngày 31/12/2014”.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ CẤP HUYỆN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

I

Lĩnh vực: Việc làm

 

 

 

1

Hỗ trợ kinh phí cho người lao động đi làm việc, đi thực tập sinh kỹ thuật ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

- Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ CẤP XÃ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

I

Lĩnh vực: Việc làm

 

 

1

 

Xác định đối tượng được hỗ trợ kinh phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đi thực tập kỹ thuật ở nước ngoài theo hợp đồng

 

- Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

- Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3194/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3194/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333149