• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Tải về Quyết định 3199/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3199/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 25/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Quy trình nội bộ số 164, 165, 166 tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Tư pháp: Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức bổ sung, thay đổi tại các quy trình nội bộ sửa đổi thuộc thẩm quyền gửi Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, bổ sung vào quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện cập nhật quy trình nội bộ đã được sửa đổi tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Tư pháp, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ; Bản ký số;
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (a.Quảng);
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam;
- Lưu: VT, NC, TH, KSTTHC (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 164a/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn nộp phí, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ.

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký Phiếu xác minh/văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh.

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, trả kết quả

Tổng thời gian

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 164b/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

(Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc (trong đó, thời gian xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn nộp phí, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký Phiếu xác minh/văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh.

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5a

Xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

05 ngày làm việc

 

 

Bước 5b

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, trả kết quả

Tổng thời gian

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 165a/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin, trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh/văn bản xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh./văn bản xác minh

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Tổng thời gian

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 165b/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM)

(Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc (trong đó, thời gian xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin, trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh/văn bản xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh./văn bản xác minh

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5a

Xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

05 ngày làm việc

 

 

Bước 5b

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Tổng thời gian

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 166a/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh/văn bản xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký Phiếu xác minh/văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh/văn bản xác minh

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 166b/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

THỦ TỤC: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM)

(Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc (trong đó, thời gian xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

02 giờ làm việc

 

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu trên phần mềm, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC tỉnh chuyển đến và nhận kết quả tại bộ phận Một cửa Sở Tư pháp

Bước 2

Xử lý thông tin trình phiếu xác minh/văn bản xác minh

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ từ Văn thư, tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin trên phần mềm, đánh phiếu xác minh/văn bản xác minh trình Lãnh đạo Phòng.

Bước 3

Ký Phiếu xác minh/văn bản xác minh

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp xem xét, ký phiếu xác minh/văn bản xác minh

Bước 4

Thực hiện Scan Phiếu xác minh chuyển cho các cơ quan thực hiện xác minh

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp : Thực hiện scan chuyển Phiếu xác minh cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan xác minh khác có liên quan. Vào số, phát hành đối với văn bản giấy gửi qua đường bưu điện.

Bước 5a

Xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là 05 ngày làm việc

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

05 ngày làm việc

 

 

Bước 5b

Nhận kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

08 ngày làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các cơ quan có liên quan (qua bản scan của các cơ quan gửi, văn bản giấy theo đường bưu điện...), tổng hợp kết quả, xem xét hồ sơ, tiếp tục xác minh để làm rõ thông tin LLTP (nếu có), xử lý thông tin trên phần mềm và xuất phiếu LLTP trình Lãnh đạo Phòng phê duyệt.

Bước 6

Phê duyệt phần mềm LLTP; thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Trưởng Phòng Hành chính tư pháp phê duyệt trên phần mềm, thừa ủy quyền Giám đốc Sở ký phiếu LLTP

Bước 7

Phát hành Phiếu LLTP, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh. Lưu trữ hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

01 giờ làm việc

 

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận hồ sơ đã được Trưởng phòng phê duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một Trung tâm HCC tỉnh và Lưu hồ sơ.

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức Sở Tư pháp tại bộ phận một cửa của Trung tâm HCC

01 giờ làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa Trung tâm HCC xác nhận trên phần mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3199/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 07/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3199/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425857