• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 32/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 185/TTr-SXD ngày 20/6/2013 về việc đề nghị ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Sở Xây dựng

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý chiếu sáng đô thị; nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước về quản lý chiếu sáng đô thị;

d) Tổng hợp cơ sở dữ liệu về chiếu sáng đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và khi có yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tổ chức thực hiện quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn;

b) Ban hành các quy định cụ thể về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lý và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

c) Tổ chức cấp giấy phép chiếu sáng quảng cáo, trang trí, chiếu sáng khu vực lễ hội phù hợp vị trí, quy mô của mỗi công trình hoặc khu vực cụ thể trong đô thị;

d) Lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn;

đ) Tổ chức chỉ đạo việc thống kê hàng năm, lập cơ sở dữ liệu về chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lý và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Điều 2. Các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này thì thực hiện theo nội dung Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Website Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH, X6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 32/2013/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205668