• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

 

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho địa phương thuộc đối tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về Quyết định 32/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỐI TƯNG ĐƯC HTRỢ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỪ ĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG ĐẾN CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức cnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương thuộc đối tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo cự ly vận chuyển (đã bao gồm thuế VAT), cụ thể như sau:

1. Cự ly vận chuyển đến 15km là 165.000 đồng/tấn.

2. Cự ly vận chuyển trên 15km đến 20km là 174.000 đồng/tấn.

3. Cự ly vận chuyển trên 20km là 193.000 đồng/tấn.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí cho các địa phương thuộc đối tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xác định các đơn vị được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Xác định cự ly vận chuyển chất thải rắn sinh hot từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Kiểm tra giám sát quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo cự ly vận chuyển.

- Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu - chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách cấp huyện, gửi Sở Tài chính để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả kinh phí hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện quyết toán theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực H
ĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (VP UBND tỉnh);

- Lưu: VP, Thư (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427353