• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 32/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 32/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK N
Ô
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 92/TTr-STP ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy,
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tt là XLVPHC) và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác XLVPHC nói riêng. Bảo đảm việc triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện về hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

- Kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về lĩnh vực XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tin còn chng chéo, mâu thun đkiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa các chủ thể này trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật đối với công tác xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ một cách thống nhất, hiệu quả, hiệu lực.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

- Nội dung: Tiếp tục theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC, thông qua đó kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo gây mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan rà soát các quy định về xử lý vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực quản lý; nêu ra những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC

2.1. Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật

- Nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan về xử lý vi phạm hành chính bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm; các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, in ấn và cấp phát tờ rơi, tờ gấp...Thông qua các hình thức tuyên truyền này, lồng ghép, phổ biến Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức ở địa phương với hình thức phù hợp.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo.

2.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Nội dung: Tiếp tục triển khai nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2018.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các Sở, Ban, ngành và các huyện: Đắk Giong, Đắk Song, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức 05 Hội nghị.

2.3. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ

- Nội dung: Nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2018

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cu, biên soạn, dự thảo tài liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết quả thực hiện: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ” ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Nội dung kiểm tra: Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; khoản 26 và 27 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

- Đơn vị được kiểm tra: Công an tỉnh (một số phòng, ban thuộc Công an tỉnh liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và Công an các huyện, thị xã), một số Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả lực lượng công an xã).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm được kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Trước 30/9/2018.

- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở của các đơn vị được kiểm tra.

- Kết quả thực hiện: Thông báo kết luận và báo cáo.

4. Công tác thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC (nếu có)

- Nội dung: Tổ chức thanh tra theo kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về XLVPHC có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Khi có kiến nghị, trong năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

- Kết quả thực hiện: Thông báo kết luận và báo cáo.

5. Tổ chức tọa đàm về việc triển khai áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

- Tổ chức tọa đàm với các cơ quan đơn vị có liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Kết quả thực hiện: Biên bản tọa đàm.

6. Công tác thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính

- Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả trin khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương theo khoản 3, Mục II Kế hoạch này về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2018.

- Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết đnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính do đơn vị, địa phương quản lý gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để thống kê, nội dung và thời hạn cụ thể như sau:

- Nội dung báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT- BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp về quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Thời hạn báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ với thời hạn báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 10/7/2018; Báo cáo năm gửi trước ngày 10/01/2019 hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh và có trách nhiệm thông báo cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, ngành

- Thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, đơn vị.

3. UBND các huyện, thị xã

- Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn.

- Chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này.

- Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện đối với việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 32/QĐ-UBND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375832