• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


 

Quyết định 321/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 321/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2012 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành; Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu như sau:

“Điều 3. Thành viên của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

1. Chủ tịch: Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch:

a) Phó Chủ tịch thường trực: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

b) Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

3. Các y viên:

a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Giao thông vận tải; Y tế; Công Thương. Đối với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an có thể cử một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng làm y viên Ủy ban.

b) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

c) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

d) Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

đ) Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

e) Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

g) Một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

h) Một số chuyên gia quản lý, nhà nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực biến đi khí hậu.

Khi có sự thay đổi nhân sự tham gia y viên Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hậu, Bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hậu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hậu.

4. Các thành viên của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, PL, TCCV, TH, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).Tuynh.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Điều 3. Thành viên của Ủy ban

1. Chủ tịch: Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch:

a) Phó Chủ tịch thường trực: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải;

b) Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các Ủy viên:

a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Giao thông vận tải; Y tế; Công thương;

b) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

c) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

đ) Chủ tịch các Viện: Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa học Xã hội Việt Nam;

e) Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

g) Một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

h) Một số chuyên gia quản lý, nhà nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban theo văn bản cử người của các Bộ, ngành.

4. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 321/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/03/2017   Số công báo: Từ số 197 đến số 198
Lĩnh vực: Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 321/QĐ-TTg

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342568