• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 322/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 322/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chấp thuận thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 302/TTr-STNMT ngày 08/7/2020, tờ trình số 308/TTr-STNMT ngày 14/7/2020 và công văn số 1071/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 242 dự án, diện tích khoảng 868,86ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố (Chi tiết có Danh mục các dự án kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư/Nhà đầu tư đề xuất

Tổng diện tích (ha)

Trong đó

Địa điểm

Ghi chú (đã nằm trong NQ nào của HĐND tỉnh hoặc đăng ký mới)

Sử dụng vào đất trồng lúa (ha)

Sử dụng vào đất rừng (ha)

Cấp xã, phường, thị trấn

Cấp huyện, thị xã, thành phố

I

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 

3,30

3,06

0,00

 

 

 

1

Trụ sở Đảng Ủy-HĐND-UBND phường Kim Chân

UBND thành phố Bắc Ninh

1,00

0,80

 

Kim Chân

Bắc Ninh

Đăng ký mới

2

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

0,74

0,70

 

Vũ Ninh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

3

Xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV KT CTTL Nam Đuống

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Đuống

0,60

0,60

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

4

Xây dựng mở rộng Trụ sở UBND xã, Công an xã Hà Mãn

UBND xã Hà Mãn

0,50

0,50

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

5

Xây dựng Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

0,46

0,46

 

Tân Lãng, TT Thứa

Lương Tài

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đất quốc phòng

 

0,38

0,00

0,38

 

 

 

6

Xây dựng trận địa súng máu phòng không 12,7mm và đường giao thông vào khu quân sự thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn

Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Du

0,38

 

0,38

Việt Đoàn

Tiên Du

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đất an ninh

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đất khu, cụm công nghiệp

 

224,40

205,66

0,00

 

 

 

7

Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2, huyện Tiên Du

Công ty CP Tập đoàn CĐ Việt Nam

50,00

50,00

 

Tân Chi

Tiên Du

Đăng ký mới

8

Dự án đầu tư kinh doanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong

Công ty CP đầu tư Địa ốc Sông Hồng

17,40

15,66

 

Đông Thọ

Yên Phong

Đăng ký mới

9

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong mở rộng

Công ty Viglacera

69,00

60,00

 

Yên Trung, Thụy Hòa

Yên Phong

Đăng ký mới

10

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-C

Công ty Viglacera

88,00

80,00

 

Tam Giang, TT Chờ, Đông Tiến

Yên Phong

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ

 

129,87

23,11

0,00

 

 

 

11

Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền

0,90

 

 

Đông Ngàn

Từ Sơn

Đăng ký mới

12

Dự án kinh doanh tổng hợp

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Việt Hà

3,00

3,00

 

Việt Đoàn

Tiên Du

Đăng ký mới

13

Đầu tư xây dựng bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng phần mở rộng

Công ty xây dựng Hạp Lĩnh

2,40

2,40

 

Tân Chi

Tiên Du

Đăng ký mới

14

Đầu tư xây dựng bãi tập kết, cát sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng

UBND xã Minh Đạo

5,00

 

 

Minh Đạo

Tiên Du

Đăng ký mới

15

Trạm dừng nghỉ trên QL 1, đoạn qua huyện Tiên Du

Công ty CP tập đoàn đầu tư thương mại và xây dựng Thăng Long

0,25

0,25

 

Liên Bão

Tiên Du

Đăng ký mới

16

Xây dựng Khu thương mại dịch vụ tại thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ

Công ty TNHH thực phẩm sạch T&P

0,48

0,48

 

Lạc Vệ

Tiên Du

Đăng ký mới

17

Nhà máy sản xuất gạch tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tân Sơn

0,15

0,15

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

18

Khu thương mại, dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông

Công ty Đại Tân

3,50

3,45

 

Cách Bi

Quế Võ

Đăng ký mới

19

Xây dựng khu thương mại dịch vụ, tổng hợp, văn phòng cho thuê tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

Công ty Vạn Xuân

2,50

2,45

 

Việt Hùng

Quế Võ

Đăng ký mới

20

Xây dựng cây xăng và khu thương mại dịch vụ tai khu đồng Trê, thôn Đạo Xá

Công ty Đông An

3,50

3,20

 

Nghĩa Đạo

Thuận Thành

Đăng ký mới

21

Đầu tư xây dựng kho, bãi và cửa hàng xăng dầu tại thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm

Công ty TNHH Tiến Minh Bắc Ninh

0,48

0,48

 

Xuân Lâm

Thuận Thành

Đăng ký mới

22

Xây dựng khu trung tâm xúc tiến đầu tư dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm tại Ngã tư Đông Côi

Công ty cổ phần BĐS và TM Trường Tiến

2,86

2,80

 

Gia Đông, Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

23

Xây dựng khu thương mại và dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH Thành Long Khánh

0,48

0,48

 

Nguyệt Đức

Thuận Thành

Đăng ký mới

24

Dự án đầu tư sân golf quốc tế Thuận Thành

Liên danh nhà đầu tư Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND và Công ty CP tư vấn và thương mại Thăng Long

100,00

 

 

Đình Tổ

Thuận Thành

Đăng ký mới

25

Dự án sản xuất nông nghiệp và sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp

Công ty TNHH SX Đại Thiên Phú

3,02

2,90

 

An Thịnh

Lương Tài

Đăng ký mới

26

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sản xuất các loại máy bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Công ty cổ phần điện sơ thiên Long Hùng Phương

0,30

0,02

 

Xuân Lai

Gia Bình

Đăng ký mới

27

Trung tâm tổ chức, sự kiện tiệc cưới và trưng bày giới thiệu sản phẩm tại xã Đại Bái

UBND xã Đại Bái

0,35

0,35

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

28

Xây dựng cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đồ gỗ mỹ nghệ Quang Sáu

0,70

0,70

 

Trung Nghĩa

Yên Phong

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Đất di tích, danh thắng

 

9,81

0,00

3,96

 

 

 

29

Dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lệ Chi Viên, xã Đại Lai, huyện Gia Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9,81

 

3,96

Đại Lai

Gia Bình

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

22,70

20,92

0,00

 

 

 

30

Bãi xử lý rác thải

UBND xã Việt Đoàn

1,00

1,00

 

Việt Đoàn

Tiên Du

Đăng ký mới

31

Bãi chứa chất thải rắn

UBND xã Hoàn Sơn

0,50

0,50

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

32

Bãi tập kết rác Đông Lâu mở rộng

UBND xã Hoàn Sơn

0,10

0,10

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

33

Nhà máy xử lý nước thải huyện Thuận Thành (giai đoạn 1)

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

11,50

10,40

 

Nghĩa Đạo, Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

34

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2

BQL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

1,00

1,00

 

Đại Phúc, Võ Cường, Vũ Ninh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

35

Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt có thu hồi năng lượng để phát điện

UBND huyện Thuận Thành

4,80

4,50

 

Ngũ Thái

Thuận Thành

Đăng ký mới

36

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề xã Văn Môn

UBND xã Văn Môn

3,80

3,42

 

Văn Môn

Yên Phong

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

2,90

0,90

2,00

 

 

 

37

Dự án xây dựng đường và bãi đỗ xe, thiết kế kè số 7 chùa Dạm, xã Nam Sơn

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

2,00

 

2,00

Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

38

Chùa thôn Đông

UBND xã Hoàn Sơn

0,80

0,80

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

39

Chùa Linh Quang thôn Móng

UBND xã Hoàn Sơn

0,10

0,10

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

NQ 33 (bổ sung đất LUC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

16,70

16,50

0,00

 

 

 

40

Nghĩa địa thôn Đông, Núi Đông

UBND xã Hoàn Sơn

1,60

1,60

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

41

Nghĩa địa thôn Đông Lâu

UBND xã Hoàn Sơn

1,60

1,60

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

42

Mở rộng nghĩa trang thôn Đinh, Lương

UBND xã Tri Phương

0,92

0,92

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

43

Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã

UBND xã Tri Phương

0,30

0,30

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

44

Khuôn viên cây xanh, nghĩa trang nhân dân thôn Rền

UBND xã Cảnh Hưng

1,00

0,80

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

45

Mở rộng nghĩa trang Hà Mãn

UBND xã Hà Mãn

2,00

2,00

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

46

Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Nội

UBND xã Trạm Lộ

3,00

3,00

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

47

Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Trạm Lộ

UBND xã Trạm Lộ

2,00

2,00

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

48

Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa

UBND thị trấn Thứa

0,88

0,88

 

TT Thứa

Lương Tài

Đăng ký mới

49

Khu nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Xuyên

UBND xã Đại Bái

3,00

3,00

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

50

Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng

UBND xã Việt Hùng

0,40

0,40

 

Việt Hùng

Quế Võ

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Đất phát triển hạ tầng

 

271,62

190,55

0,00

 

 

 

12.1

Đất giao thông

 

103,67

84,36

0,00

 

 

 

51

Đường Bình Than kéo dài đoạn từ đường Lê Lai đến đường Lý Quốc Sư, khu Khả Lễ theo hình thức hợp đồng BT)

Công ty TNHH Soi Sáng

0,75

0,75

 

Vô Cường

Bắc Ninh

NQ 230 đã có 2,4 ha (đăng ký bổ sung 0,75ha)

52

Đường Văn Miếu (đoạn từ Lý Thái Tổ đến dự án K10, khu B)

UBND phường Đại Phúc

0,50

0,50

 

Đại Phúc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

53

ĐTXD các công trình điểm, bãi đỗ xe tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

UBND thành phố Bắc Ninh và UBND các phường

8,18

8,18

 

Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Vân Dương

Bắc Ninh

Đăng ký mới

54

Đường Lý Anh Tông kéo dài, phường Khúc Xuyên

UBND phường Khúc Xuyên

1,28

1,28

 

Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

55

Đường giao thông khu Khúc Toại đoạn từ đầu cầu Chọi đến đường liên phường Khúc Xuyên

UBND phường Khúc Xuyên

0,22

0,04

 

Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

56

Đường giao thông cạnh trường THCS và Tiểu học phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh

UBND phường Khúc Xuyên

0,80

0,80

 

Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

57

Đấu nối khu Hòa Đình 4 với đường Lê Thái Tổ

UBND phường Võ Cường

0,23

0,23

 

Võ Cường

Bắc Ninh

Đăng ký mới

58

Đấu nối đường Lê Thánh Tông với đường Lê Thái Tổ

UBND phường Võ Cường

0,21

0,21

 

Võ Cường

Bắc Ninh

Đăng ký mới

59

Đầu tư xây dựng điểm đỗ xe tĩnh tại khu Quỳnh Đôi, phường Kim Chân

UBND phường Kim Chân

0,06

0,06

 

Kim Chân

Bắc Ninh

Đăng ký mới

60

Đầu tư xây dựng đỗ xe tĩnh tại khu Đạo Chân, phường Kim Chân

UBND phường Kim Chân

0,02

0,02

 

Kim Chân

Bắc Ninh

Đăng ký mới

61

Cải tạo đường bê tông khu Công viên, hồ nước Khu Thủy tổ quan họ Bắc Ninh, Viêm Xá

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

0,70

0,70

 

Hòa Long

Bắc Ninh

Đăng ký mới

62

Đường từ nghĩa trang phường Đồng Kỵ đi Tam Sơn (nằm trong QH khu đô thị dịch vụ Từ Sơn)

Công ty TNHH XD đường 295B

2,00

2,00

 

Đồng Kỵ

Từ Sơn

Đăng ký mới

63

Đường giao thông nông thôn thôn Tiến Bào đi thôn Nghĩa Lập sau Chùa Tiến Bào, xã Phù Khê

UBND xã Phù Khê

0,10

0,10

 

Phù Khê

Từ Sơn

Đăng ký mới

64

ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao giữa QL1A với ĐT278

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh

2,00

1,80

 

 

Từ Sơn

Đăng ký mới

1,50

0,50

 

 

Tiên Du

Đăng ký mới

65

Xây dựng đường Đại Đồng - Cống Bựu

BQL dự án XD huyện Tiên Du

2,00

2,00

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

66

Bãi đỗ xe thôn Thượng, Trung, Rền

UBND xã Cảnh Hưng

0,90

0,90

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

67

Đầu tư xây dựng đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL.287 huyện Tiên Du

BQL dự án XD huyện Tiên Du

3,63

3,63

 

Việt Đoàn, Minh Đạo

Tiên Du

Đăng ký mới

68

Mở rộng đường giao thông bắc xã Hiên Vân

UBND huyện Tiên Du

2,88

2,00

 

Hiên Vân

Tiên Du

Đăng ký mới

69

Đường giao thông phía nam khu trung tâm xúc tiến TM, nhà ở công nhân và nhà ở DVTM tại xã Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng

3,00

3,00

 

Đại Đồng

Tiên Du

Đăng ký mới

70

Đường giao thông cửa Phan - đền Tam Giang

UBND xã Đại Đồng

6,00

6,00

 

Đại Đồng

Tiên Du

Đăng ký mới

71

Mở rộng đường giao thôn xã Cảnh Hưng

UBND xã Cảnh Hưng

2,00

1,80

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

72

Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thôn Mãn Xá Đông, Mãn Xá Tây

UBND xã Hà Mãn

2,00

2,00

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

73

Đường giao thông thôn Thuận An (Đoạn Ao Láng, Cửa Nghè, Bãi Dạ)

UBND xã Trạm Lộ

0,15

0,10

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

74

Đường giao thông thôn Thuận An (Đoạn đường phía Tây của thôn)

UBND xã Trạm Lộ

0,10

0,08

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

75

Đường giao thông từ TL283 đi QL17 thuộc địa phận xã Hà Mãn và xã Ngũ Thái

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

2,50

2,40

 

Ngũ Thái, Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

76

Đường tránh QL17 đoạn từ QL38 đi TL276 thuộc địa phận xã Trạm Lộ, xã Gia Đông và xã Nguyệt Đức

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

7,50

6,80

 

Trạm Lộ, Gia Đông, Ninh Xá, Nguyệt Đức

Thuận Thành

Đăng ký mới

77

Đường nối từ đường Bách Môn - Lạc Vệ đến quốc lộ 38, huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh

BQL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

5,50

5,50

 

Hạp Lĩnh, Lạc Vệ

Bắc Ninh, Tiên Du

Đăng ký mới

78

Đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT295 sang phía tây thành phố đến đường H)

BQL khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

4,00

4,00

 

Võ Cường, Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

79

Đường Lý Anh Tông kéo dài, thành phố Bắc Ninh (đoạn từ đường H đến cầu qua sông Ngũ Huyện Khê)

UBND thành phố Bắc Ninh

6,80

6,50

 

Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

80

Đường Đỗ Trọng Vỹ kéo dài (đoạn từ Lý Thái Tổ đến đường Văn Miếu)

UBND thành phố Bắc Ninh

1,00

0,80

 

Đại Phúc, Ninh Xá

Bắc Ninh

Đăng ký mới

81

Đường 42m Hạp Lĩnh (nối QL.38 cũ và mới qua cổng trường Lý Thường Kiệt)

UBND thành phố Bắc Ninh

4,80

4,50

 

Hạp Lĩnh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

82

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Môn đi Đông Anh, huyện Yên Phong

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

1,44

1,30

 

Văn Môn

Yên Phong

Đăng ký mới

83

Đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi KCN Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

2,94

2,65

 

Dũng Liệt

Yên Phong

Đăng ký mới

84

Tuyến đường số 2 (cải tạo, nâng cấp đường phía Tây khu tổ hợp Samsung) và đường nối từ Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (tuyến số 3) vào ĐT.295 (cầu Đông Xuyên)

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong

5,76

5,18

 

Đông Tiến

Yên Phong

Đăng ký mới

85

Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe và cây xanh thôn Phù Xá

UBND xã Văn Môn

1,50

1,35

 

Văn Môn

Yên Phong

Đăng ký mới

86

Xây dựng tuyến đường giao thông từ xã Phượng Mao đi KCN Quế Võ 1 (Mặt đê kênh nam đi Khu công nghiệp)

UBND xã Phượng Mao

3,60

3,60

 

Phượng Mao

Quế Võ

Đăng ký mới

87

Cải tạo, nâng cấp đường huyện DH11 (đoạn từ cầu Táo Đôi đi TL.284 mới)

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài

3,10

0,30

 

Trung Chính

Lương Tài

Đăng ký mới

88

Cải tạo nâng cấp đường TL.280 (đoạn từ thị trấn Thừa đi QL.38)

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài

10,20

0,70

 

TT Thứa, Bình Định, Lâm Thao

Lương Tài

Đăng ký mới

89

Cải tạo, nâng cấp đường TL.281 từ Lĩnh Mai, Quảng Cầu đi cầu Bến, Bình Định

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài

1,82

0,10

 

Quảng Phú, Bình Định

Lương Tài

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

Đất thủy lợi

 

61,47

14,51

0,00

 

 

 

90

Xử lý sạt lở bờ, bãi sông tương ứng đoạn K52+00-K53+850 đê Hữu Cầu, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

3,20

 

 

Hòa Long

Bắc Ninh

Đăng ký mới

91

Dự án kiên cố hóa kênh tiêu Kim Đôi 9

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

1,50

0,20

 

Vân Dương, Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

92

Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Phú Lâm 1

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

6,91

 

 

Phú Lâm

Tiên Du

NQ230 đã có 2,5ha, đăng ký bổ sung 6,91 ha

93

Cải tạo kênh tưới Ngô Xá - Phật Tích - Vĩnh phú

UBND xã Phật Tích

0,23

0,23

 

Phật Tích

Tiên Du

Đăng ký mới

94

Dự án tu bổ, nâng cấp ống xả trạm bơm Ân Phú và bờ hữu sông Ngũ Huyện Khê đoạn từ K11+500 đến K12+500, xã Phú Lâm

Phòng Nông nghiệp huyện Tiên Du

0,59

0,08

 

Phú Lâm

Tiên Du

Đăng ký mới

95

Dự án xây dựng nhà máy nước sạch Tri Phương II và tuyến ống truyền tải để cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn

Sở Xây dựng

2,30

2,30

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

96

Xây dựng Trạm bơm Quế Tân (trong đồng)

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

2,73

0,20

 

Quế Tân

Quế Võ

Đăng ký mới

97

Xây dựng trạm bơm Phúc Lộc giai đoạn 2 (Khu tiêu Phả Lại)

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

0,89

0,89

 

Châu Phong, Đức Long

Quế Võ

NQ230 đã có 6,5ha, đăng ký bổ sung 0,89 ha

98

Trạm bơm Thọ Đức (trong đồng)

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

4,21

0,30

 

Dũng Liệt, Tam Đa

Yên Phong

Đăng ký mới

99

Cải tạo, nâng cấp kênh Bắc đoạn từ K10+400+K17

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

0,20

0,20

 

Chờ, Yên Phụ, Hòa Tiến, Tam Giang

Yên Phong

Đăng ký mới

100

Xây dựng trạm bơm Yên Hậu

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

0,57

 

 

Hòa Tiến

Yên Phong

NQ61 có 0,5ha, đăng ký bổ sung 0,07ha

101

Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K35+700-K36+500 và đoạn K37+800-K39+00 đê Hữu Cầu, huyện Yên Phong

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

3,00

 

 

Dũng Liệt

Yên Phong

Đăng ký mới

102

Cải tạo, nâng cấp kè Lạc Trung đoạn từ K36+00-K37+250 đê Hữu Cầu, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

1,80

 

 

Dũng Liệt

Yên Phong

Đăng ký mới

103

Xây dựng kè hộ bờ tương ứng đoạn từ K44+300-K45+700 đê Hữu cầu, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

4,00

 

 

Dũng Liệt, Tam Đa

Yên Phong

Đăng ký mới

104

Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu kết nối đền thờ Lý Thường Kiệt và Khu di tích đền Xà đoạn từ K28+860-K30+050, đê Hữu Cầu, xã Tam Giang

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

1,50

 

 

Tam Giang

Yên Phong

Đăng ký mới

105

Xử lý lún sạt trượt bãi sông đoạn từ K44+300 đến K44+800 đê hữu Cầu

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT BN

0,60

 

 

Tam Đa

Yên Phong

Đăng ký mới

106

Đầu tư xây dựng trạm bơm Vọng Nguyệt 2

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Đuống

9,80

9,00

 

Tam Giang, TT Chờ

Yên Phong

Đăng ký mới

107

Cải tạo, nâng cấp ao đầu thôn Lạc Thổ Nam, thị trấn Hồ tạo cảnh quan đô thị

UBND thị trấn Hồ

0,91

0,21

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

108

Xây dựng nhà máy nước sạch Đại Lai

UBND huyện Gia Bình

0,90

0,90

 

Gia Bình

Gia Bình

Đăng ký mới

109

Xử lý, sự cố sạt lở đê bờ, bãi sông đoạn K48+500-K51+300, đê Hữu Đuống, huyện Gia Bình

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

5,00

 

 

Đại Lai, Thái Bảo, Vạn Ninh

Gia Bình

Đăng ký mới

110

Trạm bơm tiêu Nghi AN I

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Đuống

0,08

 

 

Trạm Lộ, Đại Bái

Thuận Thành, Gia Bình

Đăng ký mới

111

Lấp ao chống sạt trượt phía đồng đoạn từ K33+450 - K33+922 và K34+452 - K35+055 đê hữu Đuống xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

2,30

 

 

Hoài Thượng

Thuận Thành

Đăng ký mới

112

Lấp ao chống sạt trượt phía đồng đoạn từ K32+095 - K32+209 và K32+903 - K32+988 đê hữu Cầu, xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

0,50

 

 

Tam Giang

Yên Phong

Đăng ký mới

113

Lấp ao chống sạt trượt phía đồng đoạn từ K44+913 - K45+346 đê hữu cầu, xã Tam Đa, huyện Yên Phong

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

1,00

 

 

Tam Đa

Yên Phong

Đăng ký mới

114

Lấp ao chống sạt trượt phía đồng đoạn từ K58+450 - K58+615 đê hữu Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

1,00

 

 

Vũ Ninh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

115

Lấp ao chống sạt trượt phía đồng đoạn từ K53+540 - K55+130 đê hữu cầu, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh

4,00

 

 

Hòa Long

Bắc Ninh

Đăng ký mới

116

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, bãi sông Đuống đoạn từ K45+00 đến K46+00 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT BN

1,75

 

 

Song Giang, Đại Lai

Gia Bình

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

Đất cơ sở văn hóa

 

3,68

3,68

0,00

 

 

 

117

ĐTXD nhà chứa quan họ khu Y Na, phường Kinh Bắc

UBND phường Kinh Bắc

0,12

0,12

 

Kinh Bắc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

118

Nhà văn hóa thôn Thượng

UBND xã Cảnh Hưng

0,25

0,25

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

119

Nhà văn hóa thôn Trung

UBND xã Cảnh Hưng

0,45

0,45

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

120

Nhà văn hóa thôn Mãn Xá Tây

UBND xã Hà Mãn

0,80

0,80

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

121

Mở rộng Trung tâm văn hóa Luy Lâu

Ban quản lý các dự án huyện

1,00

1,00

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

122

Nhà văn hóa thôn Ngọc Xuyên

UBND xã Đại Bái

0,28

0,28

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

123

Nhà văn hóa thôn Làng Mới

UBND xã Đại Bái

0,20

0,20

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

124

Nhà văn hóa thôn Đoan Bái

UBND xã Đại Bái

0,28

0,28

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

125

Nhà văn hóa xóm Tây Giữa, thôn Đại Bái

UBND xã Đại Bái

0,30

0,30

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

12.4

Đất cơ sở y tế

 

5,90

4,00

0,00

 

 

 

126

Khu trung tâm dịch vụ y tế tại thành phố Bắc Ninh

Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Bình An

1,50

1,50

 

Võ Cường, Đại Phúc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

127

Trạm y tế xã Hiên Vân

UBND xã Hiên Vân

0,30

0,30

 

Hiên Vân

Tiên Du

Đăng ký mới

128

Mở rộng trạm y tế xã Tri Phương

UBND xã Tri Phương

0,20

0,20

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

129

Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thuận Thành

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

1,30

 

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

130

Mở rộng trung tâm y tế huyện Thuận Thành

BQLDA xây dựng công trình dân dụng và CN BN

2,60

2,00

 

TT Hồ, Gia Đông

Thuận Thành

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

 

30,61

29,39

0,00

 

 

 

131

ĐTXD mở rộng Trường THPT Lý Thường Kiệt

BQLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

2,00

2,00

 

Hạp Lĩnh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

132

ĐTXD mở rộng Trường THPT Lý Nhân Tông

BQLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

1,00

1,00

 

Vạn An

Bắc Ninh

Đăng ký mới

133

ĐTXD mở rộng Trường THPT Hàn Thuyên

BQLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

0,89

0,89

 

Đại Phúc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

134

Mở rộng trường THCS xã Phù Chẩn

UBND xã Phù Chẩn

0,65

0,65

 

Phù Chẩn

Từ Sơn

Đăng ký mới

135

Trường mầm non Hoàn Sơn 3

UBND xã Hoàn Sơn

1,70

1,70

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

136

Trường THCS xã Cảnh Hưng

BQL dự án huyện Tiên Du

1,50

1,50

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

137

Trường tiểu học Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng

3,00

3,00

 

Đại Đồng

Tiên Du

Đăng ký mới

138

Trường THCS Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng

3,00

3,00

 

Đại Đồng

Tiên Du

Đăng ký mới

139

Mở rộng trường THCS xã Hà Mãn

UBND xã Hà Mãn

0,60

0,60

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

140

Mở rộng trường tiểu học xã Hà Mãn

UBND xã Hà Mãn

0,50

0,50

 

Hà Mãn

Thuận Thành

Đăng ký mới

141

Trường tiểu học thị trấn Hồ số 1

UBND thị trấn Hồ

1,70

1,70

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

142

Mở rộng trường tiểu học xã Trạm Lộ

UBND xã Trạm Lộ

0,65

0,65

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

143

Mở rộng trường THCS xã Trạm Lộ

UBND xã Trạm Lộ

0,95

0,95

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

144

Mở rộng trường mầm non xã Trạm Lộ

UBND xã Trạm Lộ

0,12

 

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

145

Trường THCS xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

BQL các dự án xây dựng huyện Thuận Thành

1,80

1,60

 

Hoài Thượng

Thuận Thành

Đăng ký mới

146

Mở rộng trường THPT Thuận Thành số 1

BQLDA xây dựng công trình dân dụng và CN BN

2,70

2,00

 

Gia Đông

Thuận Thành

Đăng ký mới

147

Trường mầm non xã Nhân Thắng

UBND xã Nhân Thắng

1,50

1,50

 

Nhân Thắng

Gia Bình

Đăng ký mới

148

Xây dựng trường THPT Yên Phong 1 - Phân khu 2

BQLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

4,95

4,95

 

Yên Phụ, Chờ

Yên Phong

Đăng ký mới

149

Xây dựng trường mầm non tư thục

Công ty TNHH dịch vụ giáo dục SMART

0,50

0,50

 

Chờ

Yên Phong

Đăng ký mới

150

Xây dựng trường mầm non xã Đông Phong (khu Đông Xá)

UBND xã Đông Phong

0,90

0,70

 

Đông Phong

Yên Phong

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6

Đất cơ sở thể dục, thể thao

 

23,85

18,07

0,00

 

 

 

151

ĐTXD trung tâm văn hóa thể thao, kè hồ và các công trình hạ tầng kỹ thuật phường Thị Cầu

UBND phường Thị Cầu

5,50

1,5

 

Thị Cầu

Bắc Ninh

Đăng ký mới

152

Sân thể thao, cây xanh thôn Thượng

UBND xã Cảnh Hưng

0,72

0,72

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

153

Sân thể thao, cây xanh thôn Trung

UBND xã Cảnh Hưng

0,42

0,42

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

154

Khu thể thao thôn Phong Nằm, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

UBND xã Đông Phong

1,00

0,90

 

Đông Phong

Yên Phong

Đăng ký mới

155

Khu thể thao thôn Phong Xá, xã Đông Phong và khu thể thao xã Đông Phong

UBND xã Đông Phong

2,76

2,48

 

Đông Phong

Yên Phong

Đăng ký mới

156

Sân vận động, khu thể thao thị trấn Hồ

UBND thị trấn Hồ

2,22

2,22

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

157

Khu vui chơi thể thao thôn Bến Hồ

UBND thị trấn Hồ

0,50

 

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

158

Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thể thao huyện Thuận Thành (giai đoạn 1)

BQL các dự án XD huyện

9,90

9,00

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

159

Khu thể dục thể thao xóm Sôn, thôn Đại Bái

UBND xã Đại Bái

0,40

0,40

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

160

Khu thể dục thể thao Xóm Tây Giữa, thôn Đại Bái

UBND xã Đại Bái

0,43

0,43

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7

Đất truyền dẫn năng lượng

 

6,74

6,34

0,00

 

 

 

161

Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Bắc Ninh

Ban QLDA Phát triển điện lực

1,20

0,80

 

 

Tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký mới

162

Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Công ty điện lực Bắc Ninh

0,20

0,20

 

Nam Sơn, Hạp Lĩnh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

163

Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Hanaka

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,30

0,30

 

Đồng Kỵ; Đồng Nguyên, Tam Sơn; Tương Giang

Từ Sơn

Đăng ký mới

164

Đa chia đa nối lưới điện khu vực thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn nâng cao độ ổn định cung cấp điện

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,01

0,01

 

Đồng Nguyên

Từ Sơn

Đăng ký mới

165

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 3 - Châu Khê và TBA 110kV Đông Thọ

Ban QLDA Phát triển điện lực

1,30

1,30

 

Hòa Tiến, Văn Môn, Đông Thọ; Châu Khê

Yên Phong; Từ Sơn

Đăng ký mới

166

Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 4

Ban QLDA Phát triển điện lực

0,15

0,15

 

Phú Lâm

Tiên Du

Đăng ký mới

167

ĐZ và TBA 110kV Tân Chi

Ban QLDA Lưới điện

0,70

0,70

 

Tân Chi

Tiên Du

NQ 123

168

TBA 110kV Tiên Du và nhánh rẽ

Ban QLDA Lưới điện

0,80

0,80

 

Liên Bão

Tiên Du

NQ 123

169

Xây dựng 02 xuất tuyến 22kV từ trạm 110kV Yên Phong 4 chống quá tải cho đường dây 22kV 475 E27.12 (Yên Phong 2); 465 E27.13 (Yên Phong 3) và khu liền kề KCN Yên Phong mở rộng.

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,20

0,20

 

Đông Tiến, Yên Trung, Dũng Liệt

Yên Phong

Đăng ký mới

170

TBA 110kV Đại Kim tỉnh Bắc Ninh

Ban QLDA Phát triển điện lực

0,60

0,60

 

Đại Xuân

Quế Võ

Đăng ký mới

171

Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Thuận Thành

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,20

0,20

 

Gia Đông, Nguyệt Đức, Ngũ Thái, Song Liễu, Nghĩa Đạo

Thuận Thành

Đăng ký mới

172

Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Gia Lương

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,15

0,15

 

TT Gia Bình, Xuân Lai

Gia Bình

Đăng ký mới

173

ĐZ và TBA 110kV Vạn Ninh

Ban QLDA Lưới điện

0,90

0,90

 

Thái Bảo, Vạn Ninh

Gia Bình

Đăng ký mới

174

Đa chia đa nối Lưới điện khu vực các huyện Lương Tài, Gia Bình và Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nâng cao độ ổn định cung cấp diện

Công ty Điện lực Bắc Ninh

0,03

0,03

 

Thái Bảo, Đại Lai; Trùng Xá, Minh Tân

Gia Bình, Lương Tài

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8

Đất chợ

 

1,40

1,40

0,00

 

 

 

175

Chợ thôn Chè

UBND xã Liên Bão

0,10

0,10

 

Liên Bão

Tiên Du

Đăng ký mới

176

Chợ thôn Bái Uyên

UBND xã Liên Bão

0,10

0,10

 

Liên Bão

Tiên Du

Đăng ký mới

177

Chợ xã Hiên Vân

UBND xã Hiên Vân

0,80

0,80

 

Hiên Vân

Tiên Du

Đăng ký mới

178

Chợ thôn Đình xã Tri Phương

UBND xã Tri Phương

0,40

0,40

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9

Đất bưu chính viễn thông

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10

Đất vui chơi giải trí

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11

Đất công trình công cộng khác

 

34,30

28,80

0,00

 

 

 

179

Xây dựng công viên cây xanh và hồ điều hòa Vân Tương, thị trấn Lim, huyện Tiên Du

BQL dự án huyện Tiên Du

6,30

6,30

 

TT Lim

Tiên Du

Đăng ký mới

180

Hồ điều hòa, khu công viên cây xanh huyện Thuận Thành

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

9,90

9,00

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

Đăng ký mới

181

Dải cây xanh sau TTVH Luy Lâu, xung quanh trung tâm huyện lỵ Thuận Thành

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

4,00

1,60

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

182

Khu công viên cây xanh huyện Thuận Thành

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

11,50

9,50

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

183

Dự án trồng cây xanh xung quanh Khu xử lý rác thải

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

2,60

2,40

 

Hà Mãn, Ngũ Thái

Thuận Thành

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Đất ở đô thị

 

54,46

51,09

0,00

 

 

 

184

ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

UBND phường Phong Khê

4,10

4,10

 

Phong Khê

Bắc Ninh

Đăng ký mới

185

Khu nhà ở tái định cư đường H, thành phố Bắc Ninh

UBND thành phố Bắc Ninh

3,80

3,80

 

Kinh Bắc, Vạn An

Bắc Ninh

Đăng ký mới

186

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá tại phường Hòa Long và phường Vũ Ninh

UBND thành phố Bắc Ninh

2,00

2,00

 

Hòa Long, Vũ Ninh

Bắc Ninh

Đăng ký mới

187

Chuyển mục đích sang đất ở

01 hộ gia đình, cá nhân

0,04

0,04

 

Hòa Long

Bắc Ninh

Đăng ký mới

188

Chuyển mục đích sang đất ở

01 hộ gia đình, cá nhân

0,02

0,02

 

Thị Cầu

Bắc Ninh

Đăng ký mới

189

Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp tại khu đất Công ty HimLam-Chi nhánh Bắc Ninh đang sử dụng

Công ty HimLam-Chi nhánh Bắc Ninh

1,00

1,00

 

Đại Phúc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

190

Khu nhà ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh (thuộc dự án đầu tư khai thác giá trị QSDĐ để thanh toán cho Dự án hoàn chỉnh nút giao QL.1 với QL.38 theo hình thức hợp đồng BT)

Công ty cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam

0,14

 

 

Võ Cường

Bắc Ninh

Đăng ký mới

191

Khu nhà ở đường Hồ Ngọc Lân, thành phố Bắc Ninh (thuộc dự án đầu tư khai thác giá trị QSDĐ để thanh toán cho Dự án hoàn chỉnh nút giao QL.1 với QL.38 theo hình thức hợp đồng BT)

Công ty cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam

0,14

 

 

Kinh Bắc

Bắc Ninh

Đăng ký mới

192

Khu nhà ở đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh (thuộc dự án đầu tư khai thác giá trị QSDĐ để thanh toán cho Dự án hoàn chỉnh nút giao QL.1 với QL.38 theo hình thức hợp đồng BT)

Công ty cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam

0,10

0,10

 

Võ Cường

Bắc Ninh

Đăng ký mới

193

Dự án xây dựng tòa nhà chung cư để bán kết hợp thương mại dịch vụ

UBND thành phố Bắc Ninh

0,85

0,85

 

Võ Cường

Bắc Ninh

Đăng ký mới

194

Khu thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư cao cấp để bán tại phường Khúc Xuyên

UBND thành phố Bắc Ninh

2,70

2,70

 

Khúc Xuyên

Bắc Ninh

Đăng ký mới

195

Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Sơn

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hồng Anh

3,50

3,50

 

Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

196

Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Sơn

Công ty TNHH BĐS Songdoland

3,50

3,50

 

Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

197

Khu nhà ở phường Nam Sơn

UBND thành phố Bắc Ninh

5,00

5,00

 

Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Triểu Thôn, phường Nam Sơn

UBND phường Nam Sơn

1,40

1,40

 

Nam Sơn

Bắc Ninh

Đăng ký mới

198

Đấu giá QSD đất khu nhà ở phường Vân Dương

UBND thành phố Bắc Ninh

7,70

6,80

 

Vân Dương

Bắc Ninh

Đăng ký mới

199

Đấu giá QSD đất (chuyển từ quỹ đất tạo vốn hoán trả chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn)

UBND thị xã Từ Sơn

0,65

0,65

 

Đông Ngàn

Từ Sơn

Đăng ký mới

200

Chuyển mục đích sang đất ở

01 hộ gia đình, cá nhân

0,04

 

 

TT Lim

Tiên Du

Đăng ký mới

201

Xây dựng HTKT khu dân cư để đấu giá QSD đất lô 6,7 thị trấn Hồ

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

8,88

7,60

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

202

Khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ (giai đoạn 2)

Công ty cổ phần tập đoàn DABACO

1,30

0,51

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

203

Xây dựng HTKT khu dân cư để đấu giá QSD đất lô 8,9 thị trấn Hồ

BQL các dự án XD huyện Thuận Thành

7,20

6,62

 

TT Hồ

Thuận Thành

Đăng ký mới

204

Dự án Khu nhà ở thị trấn Thứa (Khó canh tác đường nội thị)

UBND huyện Lương Tài

0,90

0,90

 

TT Thứa

Lương Tài

NQ90 + NQ191

205

Khu nhà ở phường Trang Hạ

UBND thị xã Từ Sơn

0,90

 

 

Trang Hạ

Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Đất ở nông thôn

 

114,64

98,23

0,00

 

 

 

206

Đấu giá QSD đất (chuyển từ quỹ đất tạo vốn hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn)

UBND thị xã Từ Sơn

1,32

1,32

 

Hương Mạc

Từ Sơn

Đăng ký mới

207

Dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xã Hoàn Sơn

UBND xã Hoàn Sơn

9,80

9,80

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

208

Khu nhà ở DCDV thôn Hoài Trung xã Liên Bão

UBND xã Liên Bão

2,60

2,34

 

Liên Bão

Tiên Du

Đăng ký mới

209

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Phật Tích, huyện Tiên Du

UBND xã Phật Tích

2,80

2,80

 

Phật Tích

Tiên Du

Đăng ký mới

210

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Phật Tích, huyện Tiên Du

UBND xã Phật Tích

4,94

4,94

 

Phật Tích

Tiên Du

Đăng ký mới

211

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Phật Tích, huyện Tiên Du

UBND xã Phật Tích

4,60

4,60

 

Phật Tích

Tiên Du

Đăng ký mới

212

Đất DCDV khu B (điều chỉnh)

UBND xã Tri Phương

9,00

9,00

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

213

Đất BCDV khu C (điều chỉnh)

UBND xã Tri Phương

3,64

3,64

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

214

ĐTXD khu đất ở đấu giá QSDĐ khu B (thôn Lương, Giáo)

UBND xã Tri Phương

3,70

3,70

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

215

ĐTXD khu đất ở đấu giá QSDĐ khu C (thôn Đình)

UBND xã Tri Phương

0,70

0,70

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

216

Đấu giá QSDĐ khu Ao Đào, đồng Quậy thôn Đình

UBND xã Tri Phương

9,00

8,75

 

Tri Phương

Tiên Du

Đăng ký mới

217

Đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn thôn Dương Húc

UBND xã Đại Đồng

8,20

8,20

 

Đại Đồng

Tiên Du

Đăng ký mới

218

Chuyển mục đích từ đất vườn, ao sang đất ở nông thôn

41 hộ gia đình, cá nhân

1,11

 

 

Tân Chi

Tiên Du

Đăng ký mới

219

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

28 hộ gia đình, cá nhân

1,11

 

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

220

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

01 hộ gia đình, cá nhân

0,02

 

 

Hiên Vân

Tiên Du

Đăng ký mới

221

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

135 hộ gia đình, cá nhân

10,66

 

 

Phật Tích

Tiên Du

Đăng ký mới

222

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

5 hộ gia đình, cá nhân

0,35

 

 

Liên Bão

Tiên Du

Đăng ký mới

223

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

4 hộ gia đình, cá nhân

0,21

 

 

Nội Duệ

Tiên Du

Đăng ký mới

224

Chuyển mục đích từ đất vườn ao sang đất ở nông thôn

1 hộ gia đình, cá nhân

0,06

 

 

Hoàn Sơn

Tiên Du

Đăng ký mới

225

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ thôn Đoan Bái, xã Đại Bái

UBND xã Đại Bái

2,82

2,82

 

Đại Bái

Gia Bình

Đăng ký mới

226

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng thôn Nghiêm Xá

UBND thị trấn Chờ

8,00

7,50

 

TT Chờ

Yên Phong

Đăng ký mới

227

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng

UBND xã Trung Nghĩa

3,60

3,60

 

Trung Nghĩa

Yên Phong

Đăng ký mới

228

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phù Xá

UBND xã Vân Môn

6,00

6,00

 

Văn Môn

Yên Phong

Đăng ký mới

229

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xã Đông Tiến

UBND xã Đông Tiến

3,20

3,20

 

Đông Tiến

Yên Phong

NQ146 có 2,8 ha (Bổ sung 0,4 ha)

230

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong

UBND xã Dũng Liệt

2,80

2,52

 

Dũng Liệt

Yên Phong

Đăng ký mới

231

Xây dựng khu dân cư dịch vụ thôn Phùng Dị, xã Ngọc Xá

UBND xã Ngọc Xá

2,50

2,45

 

Ngọc Xá

Quế Võ

Đăng ký mới

232

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Đồng Thành (thôn Á Lữ 2,5ha trong đó đất LUC 2,3ha; thôn Đồng Đoài 1,5ha trong đó đất LUC 1,3ha)

UBND xã Đại Đồng Thành

4,00

3,60

 

Đại Đồng Thành

Thuận Thành

Đăng ký mới

233

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Trạm Lộ

UBND huyện Thuận Thành

0,25

0,25

 

Trạm Lộ

Thuận Thành

NQ90 đã có 7,0ha; Đăng ký bổ sung 0,25ha

234

Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã An Thịnh và xã Trung Kênh

Ban quản lý các DAXD huyện

7,90

6,50

 

An Thịnh, Trung Kênh

Lương Tài

Đăng ký mới

XV

Đất nông nghiệp khác

 

18,08

5,50

0,00

 

 

 

235

Dự án chuyển đổi phát triển kinh tế trang trại tổng hợp thôn Rền

Hộ gia đình, cá nhân

1,50

1,30

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

236

Dự án kinh tế trang trại khu 7 mẫu thôn Nam Viên, xã Lạc Vệ

UBND xã Lạc Vệ

0,60

0,60

 

Lạc Vệ

Tiên Du

Đăng ký mới

237

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trang trại VAC tại Khu Đầm Hạ Quán, thôn Trung, xã Cảnh Hưng

UBND xã Cảnh Hưng

0,60

0,60

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

238

Dự án Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân

UBND xã Hiên Vân

3,00

3,00

 

Hiên Vân

Tiên Du

Đăng ký mới

239

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trang trại VAC tại Khu đồng bãi Thè Le, thôn Nghĩa Chi, xã Minh Đạo

UBND xã Minh Đạo

7,06

 

 

Minh Đạo

Tiên Du

Đăng ký mới

240

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trang trại VAC tại Khu đồng Bãi thôn Trung, xã Cảnh Hưng

Hộ gia đình, cá nhân

2,96

 

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

241

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trang trại VAC tại Khu Cửa Điểm Tích, thôn Trung, xã Cảnh Hưng

Hộ gia đình, cá nhân

1,36

 

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

242

Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trang trại VAC tại Khu Đồng Đít Vịt, thôn Rền, xã Cảnh Hưng

Hộ gia đình, cá nhân

1,00

 

 

Cảnh Hưng

Tiên Du

Đăng ký mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số 242 dự án

 

868,86

615,52

6,34

 

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 322/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 322/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451921