• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3220/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 3220/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3220/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA LIÊN NGÀNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Văn bản số 858/LĐTBXH-TTr ngày 18/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 145/TTr-SLĐTBXH ngày 06/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong lĩnh vực xây dựng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo), gồm các thành viên có tiên sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các thành viên:

- Ông Phạm Duy Muộng, Thanh tra viên - Đội Thanh tra xây dựng số 5, Sở Xây dựng;

- Ông Võ Đình Thọ, Chuyên viên Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mời ông Nguyễn Hữu Tín, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn thanh tra:

- Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010.

- Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ xây dựng và phê duyệt kế hoạch, đề cương thanh tra cụ thể trước khi triển khai thực hiện.

- Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành được phép sử dụng con dấu của thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thi hành công vụ.

- Đoàn thanh tra liên ngành qua thanh tra, có kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, nêu rõ những ưu điểm và sai phạm, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng pháp luật lao động; kiến nghị và xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp vi phạm; báo cáo kết quả cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm thanh tra.

- Thời hạn thanh tra là 30 ngày, ktừ ngày công bố Quyết định thanh tra.

- Kinh phí hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đoàn thanh tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Giám đốc các doanh nghiệp được thanh tra phối hp, báo cáo Đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của doanh nghiệp; cung cấp số liệu, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung thanh tra; chấp hành các quyết định của Đoàn; tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh:
- PVPNN;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Tuấn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3220/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3220/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328307