• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3221/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Quyết định 3221/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 190/TTr-SGDĐT, ngày 20/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng công nhận trưng trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 cho:

Trường Trung học phổ thông Cư M’gar, huyện Cư M’gar.

Thời hạn công nhận: Theo Thông tư s 47/2012/TT-BGDĐT , ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phthông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cư M’gar; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c H Yim);
- PCVP (đ/c An);
- Phòng: TH,
- Lưu: VT, KGVX. (T. 14)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
H’ Yim Kđoh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3221/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: H’ Yim Kđoh
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3221/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329745