• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Quyết định 3222/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 3222/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3222/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về chi phí quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 435/BC-SKHĐT, Báo cáo số 436/BC-SKHĐ ngày 25/10/2016 và đnghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 192/TTr-GDĐT ngày 26/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

2. Dự án: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

5. Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư - Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 08 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột (Vị trí hiện SGiáo dục và Đào tạo đang sử dụng).

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

a. Đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh Đắk Lắk.

b. Đảm bảo được tính bảo mật, an ninh trong các kì thi; giảm được chi phí thuê các địa điểm phục vụ cho việc ra đề và in sao đề thi, tạo điu kiện thuận lợi cho việc quản lý cán bộ in, sao đề thi theo quy định.

8. Nội dung đầu tư và quy mô đầu tư:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, nhm đáp ứng đủ chỗ làm việc cho 30-40 người làm việc

b. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Nhà Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Nhà 3 tầng cấp III; diện tích xây dựng 381 m2; diện tích sàn 1.127,5 m2.

- Phá dỡ nhà xây cấp IV, 01 tầng cũ: Diện tích xây dựng 207 m2.

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

9. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và phá dỡ nhà cũ.

10. Diện tích sử dụng đất: 16.856 m2.

11. Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) trong đó:

- Chi phí xây dựng:

7.829.875.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

197.375.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư XD:

11.901.000 đồng;

- Chi phí khác:

551.930.000 đồng;

- Chi phí dự phòng:

908.919.000 đồng.

12. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

13. Khả năng cân đối vốn: Thời gian bố trí vốn không quá 3 năm bố trí vốn từ năm 2017 đến năm 2019.

14. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2019.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các bước tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTHĐND tnh (để BC);
- CT, các PCT UBND tnh;
- LĐVP UBND tnh;
- Lưu: VT, CN, KGVX, TH (T-22b)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3222/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3222/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329746