• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 3225/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ - KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO TÀU CÁ TAM QUAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 368/TTr- UBND ngày 22/8/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 632/TTr-SNV ngày 08/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt.Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan với những nội dung chính như sau:

1. Tên gọi, vị trí, chức năng

a. Tên gọi: Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan tên gọi tắt là Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan).

b. Vị trí, chức năng: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Hoài Nhơn, hoạt động theo phương thức tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

c. Trụ sở đặt tại thôn Thiện Chánh I, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan thực hiện nhiệm vụ quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quản lý khai thác cơ sở hạ tầng; thực hiện các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động tránh trú bão cho tàu cá tại Khu neo đậu tránh trú bão.

3. Tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc

a. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Tổ Văn phòng; Tổ Điều độ.

b. Số lượng người làm việc: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn quyết định phê duyệt số lượng người làm việc hàng năm và thực hiện quản lý sử dụng người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định khác của pháp luật.

4. Cơ chế tài chính: Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3225/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3225/QĐ-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328382