• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 323/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 323/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 58/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cá nhân, tổ chức trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát đối với việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

- Thực hiện tốt nguyên tắc kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác kiểm soát TTHC, chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tăng cương công tác kiểm tra, giám sát.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC của đơn vị.

3. Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC thông qua các cơ quan Báo, Đài, trên các phương tiện thông tin đại chúng,...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trong quý I/2020.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp)./.

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 323/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Kết quả

Thời gian thực hiện

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.

Quyết định

Quý I/2020

2

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch

Trong năm 2020

3

Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Văn bản

Thường xuyên

II

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TTHC VÀ CẬP NHẬT TTHC

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC, Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

Các s, ban, ngành tỉnh

Dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan

Thường xuyên

2

Kiểm tra chất lượng hồ sơ trình công bố Danh mục TTHC, công bố TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định

Thường xuyên

3

Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

TTHC được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Thường xuyên

4

Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Đảm bảo các hình thức công khai theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thường xuyên

5

Cho ý kiến quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh (các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi lấy ý kiến góp ý của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Văn bản góp ý kiến về TTHC

Thường xuyên

III

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC

1

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.

Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Trong năm 2020

2

Tổ chức họp tham vấn, hội nghị, hội thảo phục vụ việc rà soát, đánh giá TTHC (nếu cần thiết)

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.

Hoàn thiện việc tổ chức họp tham vấn, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến

Trong năm 2020

IV

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

Thường xuyên

2

Tổ chức tích hợp hệ thống phản ánh, kiến nghị của tỉnh với hệ thống phản ánh, kiến nghị Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Cà Mau

 

Thường xuyên

V

THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Báo Cà Mau; Báo Ảnh Đất Mũi;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

Tin, bài, ảnh, phóng sự và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác.

Thường xuyên

VI

TẬP HUẤN, KIỆN TOÀN CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch, báo cáo

Trong năm 2020 (khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ)

2

Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định

Khi có sự thay đổi nhân sự

3

Kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định

Quý II/2020

VII

CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

Báo cáo

Quý, năm

2

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo chuyên đề, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

Báo cáo

Theo yêu cầu

VIII

HỌC TẬP KINH NGHIỆM

1

Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân liên quan

Báo cáo kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm

Trong năm 2020

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 323/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 27/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 323/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438798