• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về Quyết định 3242/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3242/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 412/TTr-STP ngày 13 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định 3242/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định;

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết;

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG

Theo Phụ lục Nội dung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (đính kèm).

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do ngân sách nhà nước đảm bảo và được cấp qua Sở Tư pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của đơn vị, địa phương mình trước ngày 15/01/2017 và gửi Sở Tư pháp để tổng hợp; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Sở Nội vụ cho ý kiến về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại kết quả chỉ số cải cách hành chính, xếp loại thi đua khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

3. Trên cơ sở dự trù kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Tư pháp, Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, tháo gỡ./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện hoặc phối hợp

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm

II

Đánh giá tác động của quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (trong trường hợp Luật giao)

1

Xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên

2

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Thường xuyên

III

Công bố, công khai thủ tục hành chính

1

Rà soát, thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ… lập hồ sơ trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

2

Tham gia ý kiến, kiểm tra chất lượng hồ sơ các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ… của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

3

Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

 

Thường xuyên

4

Cập nhật hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Sở Tư pháp

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

5

Niêm yết, công khai TTHC

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

IV

Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính

1

Lập Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2017

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 12/2016

2

Triển khai, thực hiện rà soát quy định, TTHC

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch

3

Thẩm định, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Theo Kế hoạch

V

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung:

- Công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát TTHC;

- Công khai, tổ chức, hướng dẫn thực hiện TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

- Công tác thông tin tuyên truyền;

- Kết quả hoạt động, cơ chế phối hợp hoạt động của cán bộ đầu mối các cấp;

- Thực hiện quy định một cửa, một cửa liên thông;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Quý II, III/2017

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

2

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

VII

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng hệ thống liên kết trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về TTHC

Trung tâm Tin học tỉnh

Sở Tư pháp

Trong năm

2

Thực hiện chuyên mục cải cách TTHC

- Sở TTTT;

- Đài PT và TH;

- Báo Quảng Trị

Sở Tư pháp

Trong năm

3

Lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

4

Lồng ghép trong công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; quyền được phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

5

Tuyên truyền in tờ gấp, tờ rơi, sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

VIII

Công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC tổ chức

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Cục Kiểm soát TTHC

2

Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Quý II, III/2017

3

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tham vấn các cá nhân, tổ chức có liên quan phục vụ cho việc lấy ý kiến đối với các bộ TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

IX

Công tác khác

 

 

 

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Định kỳ và đột xuất

2

Tham gia góp ý kiến về xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cải cách hành chính, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017 hoặc đột xuất

3

Khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III- IV/2017

4

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát TTHC hàng năm

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

Tháng 12/2017

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3242/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 21/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3242/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341789