• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3253/QĐ-BKHCN năm 2014 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3253/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3253/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đề nghị của Vụ Công nghệ cao tại công văn số 295/CNC ngày 17/11/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, KHTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

Lĩnh vực Công nghệ Tự động hóa

(Kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-BKHCN ngày 24tháng11năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Stt

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức tổ chức thực hiện

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp

1. Làm chủ công nghệ, thiết kế, xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu cho phần mềm mô phỏng

2. Xây dựng hệ thống mô phỏng phòng điều khiển buồng máy;

3. Xây dựng phòng mô phỏng cho hệ động lực chính và trạm phát điện tàu biển chở hàng tổng hợp.

 

1. Tài liệu:

1.1/ Bộ tài liệu mô tả chung hệ động lực chính, trạm phát điện tàu biển hiện đại chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn;

1.2/ Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ xây dựng mô phỏng buồng máy tàu biển chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn;

1.3/ Bộ hồ sơ hướng dẫn sử dụng mô phỏng buồng máy và trạm phát điện cho giáo viên hướng dẫn và người học;

1.4/ Bộ hồ sơ thử nghiệm và bộ hồ sơ kiểm định.

2. Sản phẩm:

2.1/ 01 Phòng mô phỏng buồng điều khiển máy (ECR) tàu biển chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chức năng điều khiển, giám sát, báo động, bảo vệ tại buồng điều khiển máy cho hệ động lực chính và trạm phát điện tàu thủy;

- Chức năng hỗ trợ kỹ thuật, chẩn đoán chuyên gia cho hệ động lực chính và trạm phát điện trên tàu;

- Chức năng dao động, tiếng ồn, ánh sáng, điều hòa như trong phòng điều khiển buồng máy;

- Có tính năng kỹ thuật tương đương như buồng điều khiển máy đã đóng tại một số nhà máy đóng tàu Việt Nam.

2.2/ 01 Phòng mô phỏng cho hệ động lực chính và trạm phát điện tàu biển chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn với hệ thống phần mềm mô phỏng bao gồm các phân hệ sau:

- Mô phỏng hoạt động, chức năng của các hệ thống phục vụ hệ động lực chính diesel lai chân vịt;

- Mô phỏng chế độ công tác của diesel tàu thủy gồm: Phần mềm của các mô hình động lực học tuyến tính và phi tuyến trong các chế độ công tác của diesel chính; Các quá trình công tác của diesel tàu thủy; Đặc tính cơ bản của diesel máy chính; Chẩn đoán diesel theo quá trình công tác của động cơ;

- Mô phỏng chế độ công tác của vỏ tàu, chân vịt và khai thác hệ động lực chính diesel tàu thủy gồm: Đặc tính phối hợp công tác của diesel - vỏ tàu - chân vịt; Lựa chọn chế độ khai thác tối ưu; Hỗ trợ và chẩn đoán kỹ thuật hệ động lực chính diesel lai chân vịt;

- Mô phỏng động lực học hệ động lực tàu thủy gồm: Phần mềm của các mô hình động lực học tuyến tính và phi tuyến của hệ động lực tàu thủy; Dao động xoắn hệ trục chính (thực hiện theo QCVN 21:2010, độ chính xác được đánh giá qua đo thực nghiệm); Dao động dọc hệ trục chính diesel lai chân vịt (thực hiện theo Quy phạm Lloyd’s Register Rulefinder 2014 – Version 9.22. Section 3 Axial vibration); Hỗ trợ và chẩn đoán kỹ thuật hệ động lực chính tàu thủy;

- Mô phỏng trạm phát điện tàu biển (thực hiện quy trình, tiêu chuẩn kĩ thuật theo QCVN 21:2010) gồm: Phần mềm của các mô hình động lực học tuyến tính và phi tuyến trong các chế độ công tác của trạm phát điện tàu thủy; Hoạt động chức năng trạm phát điện tàu thủy; Hoạt động chức năng hệ thống phân phối điện năng tàu thủy; Hỗ trợ và chẩn đoán kỹ thuật hệ thống điện tàu thủy;

2.3/ 01 Mô hình vật lí mô phỏng giám sát các thông số cơ bản của hệ động lực chính tàu biển chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn, bao gồm:

- Mô hình vật lí mô phỏng hệ động lực chính;

- Hệ thống đo kiểm và giám sát các thông số kĩ thuật cơ bản của hệ động lực chính (Bộ các đầu đo – SENSORS; Bộ góp DAQ của NI; CPU và các drivers tương ứng được xây dựng cho nhiệm vụ đo kiểm và giám sát).

2.4/ Thư viện các chương trình phần mềm mô phỏng mô hình toán học tuyến tính và phi tuyến của hệ động lực chính và trạm phát điện;

2.5/ Các gói phần mềm cho mô phỏng buồng máy;

2.6/ Các chương trình hỗ trợ và chẩn đoán kỹ thuật hệ động lực chính, trạm phát điện tàu biển hiện đại chở hàng tổng hợp có trọng tải (10.000 - 54.000) tấn;

* Sản phẩm phải được các cơ quan có chức năng kiểm định.

 

Tuyển chọn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3253/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3253/QĐ-BKHCN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258335