• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Tải về Quyết định 3263/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Ttrình số 883/TTr-STNMT ngày 18/8/2016 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Huyện Yên Định

- Tổng số dự án được bổ sung: 03 dự án;

- Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá: 1,80 ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 8.800 triệu đồng.

2. Huyện Hà Trung

- Tổng số dự án được bổ sung: 02 dự án;

- Tổng diện tích đất thực hiện đu giá: 1,50 ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 11.000 triệu đồng.

(Chi tiết các dự án tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND huyện Yên Định và UBND huyện Hà Trung triển khai thực hiện.

Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Yên Định và UBND huyện Hà Trung thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, KTTC (HYT24146).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên Dự án (MBQH)

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tiền sử dụng đất dự kiến thu được

Ghi chú

I

Huyện Yên Định

 

1,8

8.800

 

1

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Yên Lạc

0,4

2.000

Dự án mới

2

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Định Công

0,8

2.800

Dự án mới

3

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Định Hòa

0,6

4.000

Dự án mới

II

Huyện Hà Trung

 

1,5

11.000

 

1

Khu dân cư phía nam QL217

Xã Hà Lĩnh

1,2

10.000

Dự án mới

2

Khu dân cư và nhà vườn khu Cống Lạch

Xã Hà Lĩnh

0,3

1.000

Dự án mới

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3263/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 26/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3263/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326570