• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 3265/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3265/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ GIEO TẠO CÂY LÂM NGHIỆP 02 NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TCH UBND TỈNH BÀ RA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

t đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 403/TTr-SNN-LN ngày 08/12/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung như sau:

- Sao đen:                                             13.369 đồng

- Sến, Vên vên, Cẩm liên, Chiêu liêu:      13.357 đồng

- Dầu rái, Cầy, Cám:                              13.358 đồng

- Bằng lăng:                                          13.457 đồng

- cừ:                                                13.169 đồng

- Phượng vĩ:                                         13.154 đồng

- Phi lao:                                               13.277 đồng

- Gõ mật, Sơn:                                      13.577 đồng

- Gõ đỏ, Giáng hương, Cẩm lai:             13.977 đồng

- Muồng đen:                                        13.192 đồng

- Lát hoa:                                              13.372 đồng

- Găng néo, Thanh trà, Trâm:                  14.257 đồng

- Bời lời, Xây:                                       13.857 đồng

- Sấu tía, Gii xanh:                               15.177 đồng

- Bò cạp vàng (Osaka), Gáo:                 13.332 đồng

- Keo lai, Tràm nước (01 năm tuổi):        1.512 đồng

Đơn giá gieo tạo các loài cây nói trên được áp dụng cho địa bàn các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Tân Thành; thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Riêng tại địa bàn huyện Côn Đảo, giá thành cây giống gieo ươm được cộng thêm 70% mức giá gieo ươm tại các địa bàn khác trong tỉnh.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn v trực thuc triển khai thực hiện việc gieo tạo cây phục vụ trồng rừng giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng nội dung được phê duyệt tại điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các s: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND các huyện: Co, X.Mộc, L.Điền, Đ.Đ, C.Đức, T.Thành, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu;
- Lưu: VT, S4 (14b)
(23/12/2015)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3265/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3265/QĐ-UBND

2.175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302244