• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 3273/QĐ-BTC năm 2013 về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Tải về Quyết định 3273/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Danh mục rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Sơ đồ quy trình áp dụng quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014. Bãi bỏ Quyết định số 2998/QĐ-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
-Lưu: VT, TCHQ (50).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUẢ CẢNH; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH
(Ban hành theo Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định cụ thể một số hoạt động quản lý rủi ro để áp dụng các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh:

1. Phân tích, xác định trọng điểm để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Xác định trọng điểm kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

3. Kiểm tra đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và các khu vực phi thuế quan, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

4. Đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế để áp dụng chính sách ưu tiên hoặc áp dụng các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

5. Xử lý dữ liệu, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, kiểm tra việc tuân thủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế và kiểm tra điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế, bảo lãnh tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

6. Cung cấp thông tin, dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ trong thủ tục hải quan, thủ tục thuế và các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hồ sơ rủi ro là hồ sơ do cơ quan hải quan xác lập về đối tượng cụ thể có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, được lưu trữ dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử, để quản lý và áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, biện pháp quản lý thuế và các biện pháp nghiệp vụ khác có hiệu quả.

2. Đối tượng rủi ro là người hoạt động hoặc người liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có khả năng bị lợi dụng vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

3. Dấu hiệu vi phạm là yếu tố mang giá trị thông tin mà qua đó có cơ sở nhận định về sự diễn ra của hành vi vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

4. Dấu hiệu rủi ro là yếu tố mang giá trị thông tin phản ánh sự tiềm ẩn của hành vi vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

5. Tình huống rủi ro là sự kết hợp của những điều kiện có thể nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

6. Tổ hợp chỉ số rủi ro là nhóm các tham số phản ánh một tình huống rủi ro cụ thể.

7. Xử lý rủi ro là việc cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế để phòng ngừa, ngăn chặn hoặc làm giảm thiểu tần suất và hậu quả của rủi ro.

8. Tiêu chí quy định là tiêu chí quản lý rủi ro được xây dựng dựa trên các quy định về chế độ, chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

9. Tiêu chí phân tích là tiêu chí quản lý rủi ro do công chức hải quan xây dựng dựa trên kết quả thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, phân tích, đánh giá rủi ro về đối tượng trọng điểm có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

10. Tiêu chí tính điểm là việc sử dụng thuật toán và các tham số trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để tính điểm, phân loại mức độ rủi ro về một đối tượng cụ thể.

11. Tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên là việc ứng dụng phép toán xác suất, thống kê dựa trên các chỉ số liên quan để lựa chọn ngẫu nhiên các đối tượng kiểm tra theo tỉ lệ nhất định nhằm phục vụ đánh giá tuân thủ.

Điều 3. Rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được ban hành theo Danh mục rủi ro kèm theo Quyết định này, bao gồm:

a) Nguy cơ không tuân thủ quy trình, quy định trong thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế, kiểm tra, giám sát hải quan;

b) Nguy cơ không tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

c) Nguy cơ không tuân thủ pháp luật thuế trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Nguy cơ vi phạm quy định về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

đ) Nguy cơ vi phạm quy định về trị giá hải quan;

e) Nguy cơ vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

g) Nguy cơ vi phạm quy định về kiểm tra chất lượng; kiểm dịch động vật, thực vật; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

h) Nguy cơ vi phạm quy định về môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa;

i) Nguy cơ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa;

k) Nguy cơ buôn bán, vận chuyển ma túy, tiền chất;

l) Nguy cơ buôn bán, vận chuyển vũ khí, chất phóng xạ;

m) Nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

n) Các nguy cơ không tuân thủ pháp luật khác trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Cơ quan hải quan thu thập, xử lý thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế của người xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các rủi ro tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro

1. Việc áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro phải căn cứ vào Bộ Tiêu chí quản lý rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và căn cứ nội dung chi tiết để thực hiện Bộ Tiêu chí do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành.

2. Cơ quan hải quan áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro trong các trường hợp sau:

a) Xác định trọng điểm, áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Đánh giá doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

c) Đánh giá doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan;

d) Đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

đ) Đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu;

e) Đánh giá điều kiện xác định trước trị giá hải quan, điều kiện bảo lãnh tiền thuế phải nộp và điều kiện áp dụng chế độ, chính sách khác đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ;

g) Xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

h) Lựa chọn phúc tập tờ khai hải quan;

i) Xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan;

k) Xác định trọng điểm giám sát hải quan.

3. Tiêu chí quản lý rủi ro áp dụng trong các trường hợp tại khoản 2 Điều này được ban hành riêng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Tổng cục Hải quan ban hành, áp dụng thống nhất các chỉ số theo tiêu chí quản lý rủi ro quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong từng thời kỳ.

Điều 5. Hồ sơ rủi ro

1. Hồ sơ rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được xác lập đối với các đối tượng dưới đây:

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan;

b) Hàng hóa, phương tiện vận tải có rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới và các vi phạm pháp luật hải quan khác;

c) Cảng đi, cảng đến, tuyến đường vận chuyển của hàng hóa có rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các vi phạm pháp luật hải quan khác.

2. Hồ sơ rủi ro được xây dựng, quản lý tại hai (02) cấp:

a) Tại Tổng cục Hải quan: do Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục xây dựng và quản lý;

b) Tại Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Cục Hải quan): do Phòng Quản lý rủi ro hoặc đơn vị chuyên trách quản lý rủi ro tại các Cục Hải quan chưa thành lập Phòng Quản lý rủi ro (sau đây gọi chung là Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan) xây dựng và quản lý.

3. Việc xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro được thực hiện trên hệ thống thông tin nghiệp vụ theo nội dung và trình tự sau đây:

a) Xác lập, quản lý hồ sơ rủi ro theo đối tượng cụ thể tại khoản 1 Điều này;

b) Căn cứ vào hồ sơ rủi ro, đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan hoặc các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác đối với đối tượng rủi ro;

c) Chia sẻ thông tin hồ sơ rủi ro cho đơn vị quản lý rủi ro các cấp để phục vụ xây dựng hồ sơ rủi ro của cấp đơn vị mình; cung cấp thông tin về đối tượng rủi ro để hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

d) Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ rủi ro, cập nhật kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với đối tượng rủi ro;

đ) Bổ sung, điều chỉnh hoặc thanh loại hồ sơ rủi ro trên hệ thống.

4. Thông tin trong hồ sơ rủi ro được quản lý theo chế độ mật, quy định tại Quyết định số 5270/QĐ-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ rủi ro.

a) Thủ trưởng, Phó thủ trưởng (được Thủ trưởng ủy quyền) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục thực hiện việc phê duyệt xác lập, hủy bỏ, bổ sung đối với hồ sơ rủi ro do cấp Tổng cục xây dựng;

b) Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng (được Trưởng phòng ủy quyền) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan thực hiện việc phê duyệt xác lập, hủy bỏ, bổ sung đối với hồ sơ rủi ro do Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan xây dựng.

6. Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 6. Xử lý rủi ro

Cơ quan hải quan căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro để áp dụng phù hợp, có hiệu quả các hình thức, biện pháp xử lý dưới đây:

1. Chấp nhận và theo dõi tiếp đối với rủi ro có tần suất và mức độ không lớn và có cơ sở cho rằng việc xử lý rủi ro sẽ không hiệu quả.

2. Thu thập bổ sung thông tin đối với trường hợp chưa có đầy đủ thông tin về rủi ro để làm cơ sở cho việc quyết định chấp nhận rủi ro hoặc xử lý theo khoản 3 Điều này.

3. Áp dụng các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro, bao gồm:

a) Kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hải quan, pháp luật thuế; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy định và cơ chế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, biện pháp quản lý thuế và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ở trong nước và nước ngoài khắc phục những hạn chế, bất cập; trao đổi, cung cấp thông tin để theo dõi, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục A: QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI TẦU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

Điều 7. Quản lý thông tin hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để phục vụ thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu, theo dõi, đánh giá rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua các cảng biển Việt Nam; bao gồm các nhóm thông tin dưới đây:

a) Thông tin chung của tầu biển: tên, hãng tầu, loại tầu, số IMO, hô hiệu, quốc tịch, trọng tải…;

b) Thông số kỹ thuật của tầu;

c) Thuyền trưởng và thuyền viên trên tầu;

d) Cảng biển, tuyến đường vận chuyển;

đ) Thông tin về tình hình hoạt động của tầu biển;

e) Thông tin trinh sát;

g) Các thông tin khác có liên quan.

2. Việc quản lý thông tin hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện như sau:

a) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tích hợp thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông quan tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo khuôn dạng dữ liệu của hồ sơ tầu biển;

b) Đơn vị, công chức hải quan theo phân cấp thực hiện thu thập, cập nhật bổ sung thông tin tầu biển theo các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ;

c) Đơn vị quản lý rủi ro tại các cấp kiểm tra việc tích hợp, cập nhật thông tin hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của thông tin được cập nhật;

d) Đơn vị, công chức hải quan khai thác, ứng dụng thông tin tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh để phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro và các yêu cầu nghiệp vụ khác.

3. Tổng cục Hải quan quy định bộ chỉ tiêu thông tin dữ liệu hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ban hành Quy chế quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, công chức hải quan trong việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ tầu biển.

Điều 8. Quản lý hồ sơ rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Hồ sơ rủi ro trong quản lý hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bao gồm:

a) Hồ sơ rủi ro tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Hồ sơ rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vận chuyển trên tầu biển;

c) Hồ sơ rủi ro thuyền trưởng, thuyền viên (sau đây gọi chung là thuyền viên) trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

d) Hồ sơ rủi ro hành khách trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

đ) Hồ sơ rủi ro cảng xếp, dỡ hàng hóa ở nước ngoài.

2. Hồ sơ rủi ro tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được xác lập trong các trường hợp sau đây:

a) Tầu biển đã từng bị khám xét, bắt giữ, xử lý về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, có nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng cho việc thực hiện các hoạt động trên tại thời điểm đánh giá;

b) Thuyền viên trên tầu biển có biểu hiện hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

c) Tầu biển vận chuyển hàng hóa qua các tuyến đường, cảng biển xếp, dỡ hàng hóa có nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

d) Cơ quan chức năng trong nước hoặc các cơ quan, tổ chức nước ngoài cảnh báo về tầu "ma" hoặc có nghi vấn về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tầu biển.

3. Hồ sơ rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vận chuyển trên tầu biển được xác lập trong các trường hợp sau đây:

a) Hàng hóa trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, gian lận thương mại trong từng thời kỳ;

b) Hàng hóa rủi ro cao thuộc các trường hợp tại điểm g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 3 Quy định này.

4. Hồ sơ rủi ro thuyền viên trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được xác lập trong các trường hợp sau đây:

a) Thuyền viên đã từng bị bắt giữ, xử lý về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, có nguy cơ tiếp tục tái phạm tại thời điểm đánh giá;

b) Thuyền viên có biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

c) Cơ quan hải quan có thông tin về thuyền viên có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nhưng chưa bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.

5. Hồ sơ rủi ro hành khách trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được xác lập trong các trường hợp sau đây:

a) Hành khách đã từng bị bắt giữ, xử lý về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, có nguy cơ tiếp tục tái phạm tại thời điểm đánh giá;

b) Hành khách có biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

c) Cơ quan hải quan có thông tin về hành khách buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nhưng chưa bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.

6. Hồ sơ rủi ro cảng xếp, dỡ hàng hóa ở nước ngoài được xác lập trong các trường hợp sau đây:

a) Cảng biển được đánh giá là tụ điểm xếp, dỡ, quá cảnh hàng lậu vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam vận chuyển đến;

b) Cơ quan chức năng trong nước hoặc các cơ quan, tổ chức nước ngoài cảnh báo về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới qua các cảng biển nước ngoài.

Điều 9. Phân tích thông tin tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng

1. Thông tin tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng được phân tích (Sơ đồ quy trình 3) theo trình tự như sau:

a) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tiếp nhận các bản khai của hãng tầu hoặc đại lý hãng tầu về tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ phân tích, lựa chọn và đưa ra cảnh báo các trường hợp rủi ro;

c) Công chức quản lý rủi ro thực hiện phân tích rủi ro trên cơ sở thông tin do hệ thống thông tin nghiệp vụ lựa chọn, cảnh báo;

d) Chuyển giao kết quả phân tích rủi ro cho các đơn vị tác nghiệp theo quy trình nghiệp vụ.

2. Thông tin tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng được hệ thống thông tin nghiệp vụ tiếp nhận bao gồm:

a) Bản khai hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển;

b) Thông tin vận tải đơn gom hàng;

c) Bản khai thông tin chung của tầu biển;

d) Danh sách thuyền viên;

đ) Danh sách hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (nếu có);

e) Bản khai dự trữ của tầu biển;

g) Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp có vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

h) Các thông tin khác có liên quan.

3. Việc phân tích, lựa chọn và đưa ra cảnh báo các trường hợp rủi ro được hệ thống thông tin nghiệp vụ thực hiện:

a) Kiểm tra, đối chiếu xác định có sự sai lệch về số học, không hợp lý (lô-gic) về nội dung thông tin trên các bản khai;

b) Kiểm tra, đối chiếu với các quy tắc rủi ro do đơn vị, công chức quản lý rủi ro quản lý trên hệ thống;

c) Kiểm tra, đối chiếu với danh sách các đối tượng của hồ sơ rủi ro tại Đỉều 8 Quy định này;

d) Kiểm tra, đối chiếu với danh sách tầu biển, thuyền viên và hành khách vi phạm được cập nhật trên hệ thống;

đ) Kiểm tra, đối chiếu theo các chỉ số do đơn vị quản lý rủi ro cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.

4. Công chức quản lý rủi ro thực hiện phân tích như sau:

a) Truy cập hệ thống thông tin nghiệp vụ, tiếp nhận các trường hợp hệ thống thông tin nghiệp vụ lựa chọn, cảnh báo rủi ro tại khoản 3 Điều này để thực hiện phân tích;

b) Căn cứ vào thông tin cảnh báo rủi ro và chỉ dẫn nghiệp vụ (nếu có), sử dụng các nguồn thông tin trên hệ thống, kết hợp với kiến thức kinh nghiệm chuyên môn để xác định, phân tích về đối tượng rủi ro trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Kết thúc việc phân tích, công chức lập báo cáo đề xuất phương án xử lý;

c) Việc đề xuất phương án xử lý rủi ro phải căn cứ vào kết quả phân tích và tình hình thực tế để áp dụng biện pháp phù hợp và có hiệu quả. Các nội dung, biện pháp có thể được lựa chọn áp dụng như sau:

c.1) Khám xét tầu biển trong quá trình làm thủ tục hải quan trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 10 Quy định này;

c.2) Giám sát trọng điểm đối với tầu biển trong quá trình cập cảng, neo đậu tại cảng, chuyển cảng hoặc quá cảnh trong các trường hợp tại khoản 3 Điều 10 Quy định này;

c.3) Cảnh báo rủi ro, đưa ra các yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp tại điểm c.1, c.2 khoản này;

c.4) Chuyển giao thiết lập tiêu chí kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

c.5) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác.

d) Trường hợp qua phân tích thông tin không có đủ cơ sở xác định về dấu hiệu vi phạm hoặc dấu hiệu rủi ro thì công chức phân tích ghi nhận, lưu trữ kết quả phân tích trên hệ thống.

Trong trường hợp số lượng các bản khai do hệ thống cảnh báo rủi ro ít hơn so với nguồn lực của đơn vị phân tích thì có thể lựa chọn ngẫu nhiên một số bản khai hoặc lựa chọn tới toàn bộ các bản khai của tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên địa bàn để thực hiện phân tích rủi ro.

5. Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều này.

Điều 10. Đánh giá rủi ro, áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Đơn vị quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp tiến hành thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, phát hiện tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có dấu hiệu hoặc nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thiết lập tiêu chí phân tích trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để lựa chọn áp dụng biện pháp khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Việc thiết lập tiêu chí phân tích được áp dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Việc thiết lập tiêu chí phân tích để áp dụng biện pháp khám xét đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kết quả thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, phân tích rủi ro có cơ sở xác định có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Hải quan các nước hoặc các tổ chức quốc tế cung cấp thông tin về việc cất giấu, vận chuyển hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa buôn lậu trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Phối hợp thực hiện yêu cầu khám xét, giám sát của các cơ quan chức năng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc thiết lập tiêu chí phân tích để áp dụng biện pháp giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Kết quả phân tích rủi ro xác định tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có nguy cơ không tuân thủ các quy định pháp luật hải quan trong quá trình cập cảng, rời cảng, neo đậu trên địa bàn hải quan;

c) Thông tin về dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nhưng chưa có nguồn thông tin khác để thẩm định tính xác thực.

4. Hệ thống thông tin nghiệp vụ tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin khai của tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với tiêu chí thiết lập trên hệ thống theo khoản 2, khoản 3 Điều này và kết quả phân tích rủi ro tại khoản 4 Điều 9 Quy định này (Sơ đồ quy trình 4) để xác định tầu biển cần áp dụng biện pháp khám xét, biện pháp giám sát trọng điểm khi cập cảng, rời cảng, neo đậu trên địa bàn hải quan.

Việc khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện theo quy trình, quy định hiện hành.

5. Tổng cục Hải quan quy định, hướng dẫn cụ thể nội dung quy định tại Điều này.

Điều 11. Thu thập, xử lý thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, bao gồm:

a) Thông tin khai hải quan;

b) Thông tin về việc quyết định áp dụng biện pháp khám xét, giám sát trọng điểm và kết quả thực hiện các biện pháp này đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Thông tin về lỗi hoặc vi phạm được phát hiện (nếu có) và hình thức xử lý;

d) Dấu hiệu rủi ro được phát hiện trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

đ) Các vướng mắc liên quan trong thực hiện thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

e) Các thông tin khác liên quan.

2. Việc thu thập thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện như sau:

a) Công chức làm thủ tục hải quan và công chức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này vào hệ thống thông quan;

b) Công chức quản lý rủi ro trực tiếp theo dõi, phân tích theo khoản 3 Điều này;

c) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tích hợp thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông quan tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Công chức quản lý rủi ro theo dõi, phân tích tiến trình tiếp nhận, xử lý, phân luồng khám xét, giám sát trọng điểm và thông quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên hệ thống thông quan và hệ thống thông tin nghiệp vụ để tổng hợp, đánh giá rủi ro và cập nhật bổ sung thông tin vào hồ sơ tầu biển, hồ sơ rủi ro và các hệ thống thông tin liên quan.

Điều 12. Đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, bao gồm:

a) Việc quản lý hệ thống thông tin hồ sơ tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Việc xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro phục vụ quản lý đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Việc thực hiện phân tích thông tin tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng tại Hải quan các cấp;

d) Việc thiết lập tiêu chí lựa chọn áp dụng biện pháp khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

đ) Việc cung cấp thông tin phục vụ thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

e) Việc khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

g) Việc cập nhật thông tin kết quả thực hiện thủ tục hải quan, khám xét, giám sát trọng điểm đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

h) Kết quả thực hiện các hoạt động tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản này;

i) Các hoạt động khác có liên quan.

2. Việc đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện định kỳ hàng tháng tại Hải quan các cấp có cảng biển theo nội dung tại khoản 1 Điều này.

3. Tổng cục Hải quan ban hành chỉ số và hướng dẫn cụ thể cách thức đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý rủi ro đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Mục B: QUẢN LÝ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

Điều 13. Quản lý thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu

1. Thông tin hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi tắt là hồ sơ người xuất nhập khẩu) được quản lý theo Điều 14 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (sau đây gọi tắt là Thông tư số 175/2013/TT-BTC), bao gồm:

a) Hồ sơ doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi là doanh nghiệp xuất nhập khẩu);

b) Hồ sơ tổ chức, cá nhân (không phải là doanh nghiệp) thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa;

c) Hồ sơ đại lý hải quan;

d) Hồ sơ của các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

2. Thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu được thu thập, cập nhật bổ sung như sau:

a) Hàng ngày, hệ thống thông tin nghiệp vụ tự động tích hợp bổ sung thông tin người xuất nhập khẩu, bao gồm:

a.1) Tạo mới hồ sơ hoặc bổ sung những thông tin thay đổi trong hồ sơ người xuất nhập khẩu từ hệ thống thông tin người nộp thuế của Tổng cục Thuế;

a.2) Tích hợp bổ sung thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thông tin về kết quả kiểm tra sau thông quan; thông tin vi phạm pháp luật hải quan và các thông tin khác liên quan từ các hệ thống thông tin, dữ liệu của ngành Hải quan;

b) Đơn vị, công chức tại Hải quan các cấp khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phải thu thập, cập nhật thông tin liên quan vào hồ sơ người xuất nhập khẩu theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và Điều 17 Quy định này;

c) Đơn vị, công chức hải quan nhập thông tin kết quả kiểm tra theo Điều 18 Quy định này vào hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin nghiệp vụ;

d) Người xuất nhập khẩu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 175/2013/TT-BTC.

đ) Đơn vị, công chức quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp tiến hành thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động và chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế của người xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 19 Quy định này;

3. Thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu được khai thác, sử dụng trong các trường hợp:

a) Đánh giá rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật, đánh giá điều kiện áp dụng chính sách ưu tiên và áp dụng các chế độ, chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế đối với người xuất nhập khẩu;

b) Cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xác lập danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch hàng năm;

c) Phân tích, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trọng điểm;

d) Tra cứu thông tin về doanh nghiệp phục vụ các hoạt động kiểm tra, kiểm tra sau thông quan, điều tra, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với người xuất nhập khẩu.

Nghiêm cấm việc khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin của người xuất nhập khẩu trái với quy định tại khoản này.

4. Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quy định cụ thể việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin người xuất nhập khẩu tại Điều này.

Điều 14. Thu thập, cung cấp thông tin người xuất nhập khẩu trong hoạt động kiểm soát hải quan

1. Cục Điều tra chống buôn lậu trong khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan đối với người xuất nhập khẩu có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục để cập nhật hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, cụ thể:

a) Định kỳ sáu (06) tháng cung cấp kết quả tiến hành công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình và sưu tra đối với người xuất nhập khẩu. Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

a.1) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

a.2) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

a.3) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

a.4) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên;

a.5) Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu;

a.6) Thông tin vi phạm pháp luật của người xuất nhập khẩu;

a.7) Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu;

a.8) Các thông tin khác có liên quan;

a.9) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

b) Cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án đối với hoạt động của người xuất nhập khẩu, ngay sau khi chuyên án kết thúc. Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

b.1) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

b.2) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

b.3) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

b.4) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên;

b.5) Các lô hàng, vụ việc thuộc diện đấu tranh của chuyên án;

b.6) Các hành vi vi phạm pháp luật, nội dung vi phạm, trị giá tang vật vi phạm, số tiền thuế gian lận từ hành vi vi phạm của người xuất nhập khẩu;

b.7) Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm pháp luật (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu;

b.8) Các thông tin khác có liên quan.

b.9) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

c) Việc cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xác minh vụ việc vi phạm, dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của người xuất nhập khẩu được thực hiện tương tự như nội dung điểm b khoản này ngay sau khi việc điều tra, xác minh kết thúc.

d) Cung cấp kết quả thu thập, phân tích thông tin phục vụ công tác chống buôn lậu liên quan đến hoạt động của người xuất nhập khẩu. Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

d.1) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

d.2) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

d.3) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

d.4) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên (nếu có);

d.5) Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu (nếu có);

d.6) Thông tin vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật của người xuất nhập khẩu;

d.7) Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm pháp luật (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu (nếu có);

d.8) Các thông tin khác có liên quan (nếu có);

d.9) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

2. Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan trong khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan đối với người xuất nhập khẩu trên địa bàn có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin tương tự nội dung tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan để cập nhật hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.

3. Tổ Kiểm soát tại Chi cục Hải quan có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị Quản lý rủi ro tại Chi cục thông tin về người xuất nhập khẩu vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ vi phạm trên địa bàn Chi cục, bao gồm:

a) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

b) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

c) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh (nếu có);

d) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên (nếu có);

đ) Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu (nếu có);

e) Thông tin vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm, các yếu tố biểu hiện nguy cơ vi phạm của người xuất nhập khẩu;

g) Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm pháp luật (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu (nếu có);

h) Các thông tin khác có liên quan (nếu có).

i) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

Điều 15. Thu thập, cung cấp thông tin người xuất nhập khẩu trong hoạt động kiểm tra sau thông quan

1. Cục Kiểm tra sau thông quan trong khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người xuất nhập khẩu có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục để cập nhật hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ. Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

a) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

b) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

c) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

d) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên;

đ) Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu;

e) Thông tin vi phạm pháp luật trước đó của người xuất nhập khẩu;

g) Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm pháp luật (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu;

h) Danh sách các tờ khai được tiến hành kiểm tra sau thông quan; hình thức, mức độ kiểm tra trong thông quan của từng tờ khai

i) Kết quả kiểm tra sau thông quan, lỗi hoặc vi phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm tra (nếu có);

k) Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 175/2013/TT-BTC.

l) Các thông tin khác có liên quan.

m) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

2. Chi cục Kiểm tra sau thông quan trong khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người xuất nhập khẩu có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin tương tự nội dung khoản 1 Điều này cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan để cập nhật hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Điều 16. Thu thập, cung cấp thông tin người xuất nhập khẩu trong hoạt động thanh tra chuyên ngành

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành tại các cấp trong khi tiến hành thanh tra đối với hoạt động của người xuất nhập khẩu có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý rủi ro cùng cấp để cập nhật hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ. Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

1. Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

2. Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

4. Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên;

5. Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu;

6. Thông tin vi phạm pháp luật trước đó của người xuất nhập khẩu;

7. Tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, thông tin vi phạm pháp luật (nếu có) của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu;

8. Danh sách các tờ khai được tiến hành thanh tra; hình thức, mức độ kiểm tra trong thông quan của từng tờ khai;

9. Kết quả thanh tra, lỗi hoặc vi phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra (nếu có);

10. Các thông tin khác có liên quan.

11. Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

Điều 17. Cung cấp thông tin người xuất nhập khẩu trong hoạt động quản lý thuế, phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Cục Thuế xuất nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục để cập nhật thông tin vào hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, Nội dung thông tin cung cấp bao gồm:

a) Thông tin tiếp nhận hồ sơ, kết quả xác định trước trị giá hải quan và việc sử dụng kết quả xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:

- Doanh nghiệp đề nghị xác định trước trị giá hải quan (mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp);

- Thông tin về điều kiện chấp nhận hồ sơ xác định trước trị giá hải quan (hình thức thanh toán, điều kiện giao hàng, đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan);

- Thông tin về kết quả xác định trước trị giá hải quan (số hiệu, ngày văn bản xác định trước trị giá hải quan, thời hạn áp dụng kết quả xác định trước);

- Thông tin về việc áp dụng kết quả xác định trước trị giá hải quan (số, ngày tờ khai được áp dụng và/hoặc văn bản hủy bỏ việc áp dụng, lý do hủy bỏ việc áp dụng).

b) Thông tin kết quả xác định trước mã số hàng hóa và việc sử dụng kết quả xác định trước mã số hàng hóa, cụ thể:

- Doanh nghiệp đề nghị xác định trước mã số hàng hóa (mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp);

- Thông tin về kết quả xác định trước mã số hàng hóa (số, ngày đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa; số, ngày văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa; thời hạn áp dụng kết quả xác định trước mã số hàng hóa);

- Thông tin về việc sử dụng kết quả xác định trước mã số hàng hóa (số, ngày tờ khai hải quan được áp dụng kết quả xác định trước mã số hàng hóa và/hoặc số, ngày văn bản hủy hiệu lực áp dụng kết quả xác định trước mã số hàng hóa; lý do hủy bỏ việc áp dụng).

c) Thông tin thực hiện bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp, cụ thể:

- Thông tin chi tiết thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng (số, ngày thư bảo lãnh, đơn vị phát hành thư bảo lãnh; số, ngày tờ khai hải quan có số tiền thuế phải nộp được bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh);

- Thông tin về việc vi phạm cam kết thanh toán theo thư bảo lãnh (số, ngày văn bản thông báo vi phạm của tổ chức tín dụng về việc thanh toán khoản tiền thuế được bảo lãnh; mã doanh nghiệp và tên tổ chức tín dụng vi phạm).

2. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp thông tin kết quả phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp có hồ sơ phân tích;

b) Số tờ khai, ngày đăng ký, nơi làm thủ tục hải quan của tờ khai hải quan có hàng hóa cần được phân tích (đối với hồ sơ yêu cầu phân tích hàng hóa đang làm thủ tục hải quan);

c) Số, ngày công văn, đơn vị hải quan yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hồ sơ yêu cầu phân tích hàng hóa để xác định trước mã số hàng hóa);

d) Kết quả phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

đ) Các thông tin khác có liên quan.

3. Phòng Thuế xuất nhập khẩu (hoặc tương đương) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan, tương tự nội dung Khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp các thông tin quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này đã được quản lý trên hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực quản lý thuế, phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng kết nối, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống thông tin nghiệp vụ với các hệ thống này.

Điều 18. Thu thập, cập nhật thông tin cam kết và kết quả kiểm tra điều kiện của doanh nghiệp trong áp dụng các chế độ, chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế

1. Thông tin doanh nghiệp cam kết có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, quy định tại điểm a.1khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 128/2013/TT-BTC), phải được nhập vào hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin nghiệp vụ trước thời điểm làm thủ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

2. Kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và kết quả kiểm tra được thực hiện theo yêu cầu của hệ thống thông tin nghiệp vụ phải được nhập vào hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin nghiệp vụ ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra.

3. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc thu thập, cập nhật thông tin của doanh nghiệp tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 19. Thu thập, cung cấp thông tin người xuất nhập khẩu trong hoạt động quản lý rủi ro

1. Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục có trách nhiệm:

a) Quản lý, hướng dẫn, theo dõi việc thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu trong toàn ngành;

b) Tổ chức thu thập thông tin doanh nghiệp:

b.1) Phối hợp với các đơn vị cùng cấp tại các Điều 13, 14, 15, 16 và Điều 17 Quy định này thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin người xuất nhập khẩu;

b.2) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin của người xuất nhập khẩu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành liên quan theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 175/2013/TT-BTC;

b.3) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin của người xuất nhập khẩu từ Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài quy định tại Điều 12 Thông tư số 175/2013/TT-BTC;

b.4) Thu thập thông tin của doanh nghiệp xuất nhập khẩu cung cấp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 175/2013/TT-BTC;

b.5) Bố trí cán bộ, công chức thu thập thông tin vi phạm của người xuất nhập khẩu trên các báo giấy, báo điện tử, cổng thông tin điện tử (website) và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

b.6) Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác để thu thập thông tin người xuất nhập khẩu phục vụ yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

c) Thẩm định, đánh giá tính chính xác của thông tin thu thập tại điểm b khoản này; nhập thông tin đã đánh giá vào hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin nghiệp vụ;

d) Cung cấp thông tin hồ sơ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy định này.

2. Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan có trách nhiệm:

a) Quản lý, hướng dẫn, theo dõi việc thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu trong phạm vi Cục Hải quan;

b) Tổ chức thu thập thông tin doanh nghiệp theo các nội dung tương tự như điểm b.1, b.2, b.4, b.6 khoản 1 Điều này trên địa bàn Cục Hải quan;

c) Thẩm định, đánh giá tính chính xác của thông tin thu thập tại điểm b khoản này; nhập thông tin đã đánh giá vào hồ sơ người xuất nhập khẩu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ;

d) Cung cấp thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy định này.

3. Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Chi cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin và tiếp nhận thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ tại Chi cục về người xuất nhập khẩu hoạt động trên địa bàn Chi cục để nhập vào hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống thông tin nghiệp vụ. Nội dung thông tin bao gồm:

a) Tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu;

b) Địa chỉ trụ sở chính đang hoạt động;

c) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh (nếu có);

d) Quy mô hoạt động; số lượng nhân viên (nếu có);

đ) Thông tin về tình hình hoạt động của người xuất nhập khẩu (nếu có);

e) Thông tin vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật, các yếu tố biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật của người xuất nhập khẩu;

g) Tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, thông tin về vi phạm pháp luật của chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng và những người có vai trò chi phối đến hoạt động trong tổ chức của người xuất nhập khẩu (nếu có);

h) Các thông tin khác có liên quan (nếu có);

i) Kiến nghị liên quan đến việc quản lý tuân thủ doanh nghiệp.

Điều 20. Thực hiện đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro doanh nghiệp xuất nhập khẩu

1. Việc đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro (sau đây gọi tắt là đánh giá xếp hạng) đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 175/2013/TT-BTC, cụ thể:

a) Việc đánh giá, công nhận Doanh nghiệp ưu tiên (Hạng 1) được thực hiện theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 175/2013/TT-BTC;

b) Việc đánh giá xếp hạng Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày (Hạng 7) do hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan tự động xác định theo điều kiện tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 175 /2013/TT-BTC;

c) Việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp tại các điểm b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 18 Thông tư số 175/2013/TT-BTC (loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6) được thực hiện theo tiêu chí do Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ, trên cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ kết hợp với việc thẩm định, đánh giá của các đơn vị Hải quan các cấp tại khoản 2 Điều này.

Tổng cục Hải quan căn cứ vào điều kiện thực tế để áp dụng các tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp tại điểm c khoản này phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.

2. Đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp tại các đơn vị Hải quan các cấp được thực hiện như sau:

a) Tại cơ quan Tổng cục Hải quan

a.1) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục có trách nhiệm:

i) Định kỳ tháng một hàng năm, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Cục Hải quan rà soát, lập danh sách doanh nghiệp đưa vào diện đánh giá xếp hạng trong năm tại từng Cục Hải quan.

ii) Phối hợp với các đơn vị tại điểm a.2 khoản này rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; xác định nhu cầu thông tin cần thu thập để phục vụ đánh giá xếp hạng đối với từng nhóm, loại hình doanh nghiệp;

iii) Trình Tổng cục ký ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ thu thập thông tin và đánh giá xếp hạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối với các đơn vị Hải quan các cấp;

iv) Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện thu thập thông tin và đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp tại từng Cục Hải quan;

v) Tổng hợp, thẩm định, điều chỉnh (nếu có) kết quả đánh giá xếp hạng doanh nghiệp của từng Cục Hải quan; đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro;

vi) Cập nhật, quản lý danh sách doanh nghiệp được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro trên hệ thống thông tin nghiệp vụ; đề xuất điều chỉnh hạng doanh nghiệp trong các trường hợp tại khoản 4 Điều này.

a.2) Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Thanh tra, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục trong việc:

i) Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động và quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp xuất nhập khẩu;

ii) Rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; xác định nhu cầu thông tin cần thu thập để phục vụ đánh giá xếp hạng đối với từng nhóm, loại hình doanh nghiệp;

iii) Phối hợp thẩm định kết quả đánh giá xếp hạng của từng Cục Hải quan;

iv) Sử dụng kết quả đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro vào các hoạt động nghiệp vụ hải quan theo lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị;

v) Cung cấp phản hồi thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng lại mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

b) Tại Cục Hải quan

Cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập thông tin, đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo phân công của Tổng cục Hải quan, cụ thể:

b.1) Tổ chức thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo kế hoạch tại tiết iii điểm a khoản này;

b.2) Tiến hành đánh giá xếp hạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;

b.3) Tổng hợp và gửi kết quả đánh giá xếp hạng doanh nghiệp về Tổng cục để thẩm định và phê duyệt.

Việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp phải được hoàn thành và gửi về Tổng cục trong tháng năm và tháng mười một của năm đánh giá theo các đợt đánh giá quy định tại khoản 3 Điều này.

b.4) Cung cấp thông tin và tham gia ý kiến đánh giá đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan;

b.5) Quản lý, theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn; đề nghị điều chỉnh hạng doanh nghiệp trong các trường hợp tại khoản 4 Điều này.

3. Việc đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu được được thực hiện hai lần trong một năm; thời điểm hoàn thành việc xếp hạng là tháng 6 và tháng 12 của năm đánh giá. Kết quả đánh giá được nhập vào hệ thống thông tin nghiệp vụ để áp dụng biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

4. Điều chỉnh hạng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu:

a) Giữa hai kỳ đánh giá theo khoản 3 Điều này, hạng của doanh nghiệp có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a.1) Đơn vị hải quan các cấp phát hiện doanh nghiệp có hành vi hoặc có dấu hiệu rủi ro về buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại thì điều chỉnh hạng doanh nghiệp phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro đối với doanh nghiệp đó;

a.2) Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào quá trình chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế và thực tế hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, có thể kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giảm mức xếp hạng của doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm về đề nghị này.

b) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục căn cứ thông tin, kiến nghị tại điểm a khoản này và thông tin trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để phân tích, đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt hoặc không phê duyệt việc tăng hoặc giảm mức xếp hạng của doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh tăng hoặc giảm mức xếp hạng của doanh nghiệp có thể được thực hiện ở phạm vi toàn quốc hoặc tại từng Cục Hải quan. Việc điều chỉnh giảm mức xếp hạng của doanh nghiệp không được thấp hơn một mức so với mức xếp hạng chung của từng doanh nghiệp ở phạm vi toàn quốc.

5. Tổng cục Hải quan quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại điều này.

Điều 21. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu được xem xét, đưa vào diện trọng điểm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa bao gồm:

a) Doanh nghiệp đã từng bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, có nguy cơ tiếp tục tái phạm các hoạt động trên;

b) Doanh nghiệp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, trốn thuế, gian lận thuế và các hành vi gian lận thương mại khác, có nguy cơ tiếp tục vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa;

c) Cơ quan hải quan phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế và hoạt động gian lận thương mại khác;

d) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nhạy cảm hoặc trong các lĩnh vực kinh tế thương mại chủ chốt có tác động lớn đến chế độ chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, có nguy cơ bị lợi dụng vi phạm pháp luật hải quan;

đ) Doanh nghiệp rủi ro cao theo tiêu chí quản lý rủi ro trong từng lĩnh vực, từng thời điểm cụ thể.

2. Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục và cấp Cục Hải quan có trách nhiệm:

a) Xác lập hồ sơ rủi ro, theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa của doanh nghiệp trọng điểm;

b) Cung cấp danh sách doanh nghiệp trọng điểm đến Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan trong ngành Hải quan để xem xét áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp theo lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn;

c) Đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, điều tra, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác phù hợp và hiệu quả.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sau khi đã được thông báo danh sách doanh nghiệp trọng điểm phải chịu trách nhiệm về việc để các doanh nghiệp thuộc diện này hoạt động buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trên địa bàn Chi cục mà không được phát hiện, xử lý.

4. Tổng cục Hải quan ban hành quy chế, quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị hải quan các cấp trong việc xác lập hồ sơ, quản lý đối với doanh nghiệp trọng điểm tại Điều này.

Điều 22. Đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

1. Việc đánh giá điều kiện doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu theo các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu chí do Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

2. Các biện pháp đảm bảo tuân thủ điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, bao gồm:

a) Tổ chức thu thập thông tin doanh nghiệp theo các điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu;

b) Doanh nghiệp cam kết theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC;

c) Quản lý hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá, xác định doanh nghiệp đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện theo khoản 1 Điều này;

d) Phân tích rủi ro, quản lý hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm, theo Điều 17 Quy định này, để theo dõi, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng hình thức này để gian lận, chiếm đoạt tiền thuế.

Trường hợp qua thu thập, phân tích thông tin phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu không đáp ứng điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, đơn vị, công chức quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp sẽ cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin nghiệp vụ để cảnh báo rủi ro và yêu cầu kiểm tra đối với điều kiện không đáp ứng của doanh nghiệp.

đ) Đơn vị, công chức hải quan tiến hành kiểm tra điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày và xử lý việc nộp thuế của doanh nghiệp đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20, điểm c khoản 3 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và điểm d khoản này.

Điều 23. Đánh giá điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Việc đánh giá điều kiện doanh nghiệp được bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và tiêu chí do Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

2. Tổng cục Hải quan quản lý hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ việc tra cứu thông tin, đánh giá doanh nghiệp đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện được bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Trường hợp qua thu thập, phân tích thông tin phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu không đáp ứng điều kiện áp dụng được bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đơn vị quản lý rủi ro (tại cấp đơn vị phát hiện dấu hiệu trên) có trách nhiệm kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan và nhập kết quả vào hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Điều 24. Đánh giá điều kiện áp dụng xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Việc đánh giá điều kiện doanh nghiệp được áp dụng xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và tiêu chí do Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

2. Cơ quan hải quan quản lý hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ việc tra cứu thông tin, đánh giá doanh nghiệp đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện được áp dụng xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Mục C: QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH

Điều 25. Quản lý danh mục dữ liệu phục vụ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Danh mục dữ liệu phục vụ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, bao gồm:

a) Danh mục mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

b) Danh mục mã số hàng hóa thuộc các biểu thuế hiện hành, bao gồm: Biểu thuế suất thuế xuất khẩu; Biểu thuế suất thuế nhập khẩu; Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng; Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và các biểu thuế và phí khác áp dụng trong từng thời kỳ;

c) Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;

d) Danh mục mã số hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép của Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan;

đ) Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành;

e) Danh mục mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

g) Danh sách doanh nghiệp thuộc diện cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật quản lý thuế;

h) Danh sách doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, mất tích theo xác nhận của cơ quan thuế;

i) Danh sách doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đăng ký làm thủ tục hải quan điện tử;

k) Tham số phục vụ kiểm tra, đối chiếu về số học.

2. Tổng cục Hải quan quản lý các danh mục tại khoản 1 Điều này trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động kiểm tra, đối chiếu, chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.

3. Trách nhiệm xây dựng, quản lý Danh mục dữ liệu phục vụ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh:

a) Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính có trách nhiệm chuẩn hóa các biểu thuế quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trên cơ sở các yêu cầu quản lý thuế và đáp ứng yêu cầu thực hiện trong thủ tục hải quan điện tử;

b) Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm chuẩn hóa các danh mục quy định tại khoản 1 Điều này để đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu điện tử trong thủ tục hải quan điện tử;

c) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục có trách nhiệm thu thập các danh mục dữ liệu kiểm tra điều kiện từ các đơn vị quy định tại điểm a, b khoản này; chuẩn hóa các danh mục theo nhiệm vụ được phân công; cập nhật, quản lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan điện tử phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 26. Quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm tra việc tuân thủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế

Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm tra việc tuân thủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế, cụ thể bao gồm:

1. Thu thập, quản lý, theo dõi, cập nhật thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 175/2013/TT-BTC.

2. Xây dựng, cập nhật, quản lý danh mục mã số hàng hóa theo tiêu chí do Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

3. Rà soát, phân tích rủi ro, lập danh sách hàng hóa dễ nhầm lẫn và hàng hóa có rủi ro trong việc khai sai để né tránh việc kiểm tra theo danh mục mã số hàng tại khoản 2 Điều này.

Điều 27. Quản lý tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được Bộ Tài chính ban hành, áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.

Tổng cục Hải quan ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để quản lý tiêu chí, đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

2. Việc quản lý tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện tại ba (03) cấp:

a) Tổng cục Hải quan: Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý, áp dụng tiêu chí quy định, tiêu chí phân tích, tiêu chí tính điểm và tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên để lựa chọn kiểm tra hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong phạm vi ngành Hải quan;

b) Cục Hải quan: Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý, áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn kiểm tra hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong phạm vi Cục Hải quan;

c) Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý, áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn kiểm tra hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong phạm vi Chi cục Hải quan.

3. Thẩm quyền phê duyệt áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra trong thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh:

a) Tại Tổng cục Hải quan:

a.1) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phó tổng cục trưởng được Tổng cục trưởng phân công thực hiện phê duyệt áp dụng tiêu chí quy định, tiêu chí tính điểm và tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên tại điểm a khoản 2 Điều này;

a.2) Thủ trưởng Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục, Phó thủ trưởng được Thủ trưởng phân công, thực hiện phê duyệt áp dụng tiêu chí phân tích tại điểm a khoản 2 Điều này.

Trong trường hợp, được người có thẩm quyền tại điểm a.1 khoản này ủy quyền, Thủ trưởng Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục được quyền phê duyệt áp dụng tiêu chí quy định, tiêu chí tính điểm và tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên tại điểm a khoản 2 Điều này.

b) Tại Cục Hải quan: Cục trưởng, Phó cục trưởng được Cục trưởng phân công thực hiện phê duyệt áp dụng tiêu chí phân tích tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trong trường hợp được người có thẩm quyền tại điểm này (b) ủy quyền, Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng (được Trưởng phòng ủy quyền) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan được quyền phê duyệt áp dụng các loại tiêu chí nêu tại điểm này.

c) Tại Chi cục Hải quan: Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công thực hiện phê duyệt áp dụng tiêu chí phân tích tại điểm c khoản 2 Điều này.

4. Tổng cục Hải quan ban hành quy trình áp dụng thống nhất việc phân cấp áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Điều 28. Quản lý tiêu chí lấy mẫu trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đơn vị Quản lý rủi ro các cấp tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro, xây dựng danh mục hàng hóa rủi ro cần lấy mẫu để phân tích, giám định hàng hóa theo yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tiêu chí lấy mẫu trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng theo phương thức kiểm tra quy định tại điểm đ3 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 175/2013/TT-BTC.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng, phê duyệt áp dụng tiêu chí lấy mẫu tại Điều này được thực hiện tương tự như khoản 2, khoản 3 Điều 27 Quy định này.

Điều 29. Dừng thông quan đột xuất đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Cơ quan hải quan chỉ được dừng thông quan đột xuất để kiểm tra hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đã hoàn thành việc kiểm tra hải quan hoặc hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan khi có cơ sở xác định lô hàng buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại.

2. Việc dừng thông quan đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Công chức quản lý rủi ro qua theo dõi, phân tích thông tin quá trình tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. Thông tin về dấu hiệu vi phạm được cập nhật vào hệ thống để đưa ra yêu cầu dừng thông quan đột xuất.

b) Công chức làm thủ tục hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đề xuất Chi cục trưởng quyết định dừng thông quan đột xuất lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Theo yêu cầu phối hợp của Cục Điều tra chống buôn lậu hoặc Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan tiến hành kiểm tra đối với những lô hàng có thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

3. Người đưa ra yêu cầu dừng thông quan đột xuất để kiểm tra hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình.

4. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có trách nhiệm quyết định dừng thông quan lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh để kiểm tra trong các trường hợp tại khoản 2 Điều này và tiếp tục hoàn thành các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật sau khi đã kiểm tra lô hàng.

Điều 30. Thu thập, xử lý thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, bao gồm:

a) Thông tin đăng ký tờ khai hải quan;

b) Thông tin về việc quyết định áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và kết quả thực hiện các biện pháp này;

c) Thông tin về lỗi hoặc vi phạm được phát hiện (nếu có) và hình thức xử lý trong kiểm tra, giám sát hải quan;

d) Dấu hiệu rủi ro được phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan nhưng chưa có điều kiện làm rõ;

đ) Các vướng mắc liên quan đến áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan;

e) Các thông tin khác liên quan.

2. Việc thu thập thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện như sau:

a) Công chức thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này vào hệ thống thông quan;

b) Công chức quản lý rủi ro thực hiện việc theo dõi, phân tích trực tiếp trên hệ thống quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tích hợp thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông quan theo các yêu cầu quản lý nghiệp vụ.

3. Công chức quản lý rủi ro theo dõi, phân tích thông tin về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên hệ thống thông quan và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đề xuất biện pháp xử lý theo các hình thức dưới đây:

a) Yêu cầu đơn vị làm thủ tục hải quan dừng thông quan đột xuất để kiểm tra đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan theo Điều 27 Quy định này;

b) Chuyển kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng có dấu hiệu rủi ro hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan (nhưng đã được thông quan), theo điểm c khoản 1 Điều 33 Quy định này;

c) Chuyển thông tin về lô hàng phát hiện có lỗi hoặc vi phạm pháp luật hải quan (quy định tại điểm c khoản 1) và các trường hợp thuộc điểm a, điểm b khoản này đến công chức xác định trọng điểm để tổng hợp, phân tích rủi ro;

d) Chuyển thông tin vướng mắc (tại điểm đ khoản 1 Điều này) đến công chức tổng hợp để điều phối, xử lý kịp thời;

đ) Thực hiện thao tác ghi nhận đã rà soát đối với các lô hàng không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này.

4. Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống thông tin, thiết lập các chức năng tích hợp, tổng hợp, lưu trữ thông tin, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn cụ thể việc cập nhật, phân tích, xử lý thông tin quy định tại Điều này.

Điều 31. Quản lý tiêu chí lựa chọn phúc tập tờ khai hải quan

1. Tiêu chí lựa chọn phúc tập tờ khai hải quan được xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 175/2013/TT-BTC và được Bộ Tài chính ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

2. Thẩm quyền và trách nhiệm xây dựng, phê duyệt áp dụng tiêu chí lựa chọn phúc tập tờ khai tại Điều này được thực hiện tương tự như khoản 2, khoản 3 Điều 27 Quy định này.

3. Đối với các Chi cục Hải quan có số lượng tờ khai ít, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thể quyết định phúc tập đối với toàn bộ các tờ khai được phân luồng miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm thực tế hàng hóa trên cơ sở phúc hợp với nguồn lực thực tế tại Chi cục Hải quan.

Điều 32. Quản lý tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan

1. Tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan được xây dựng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 28 Thông tư số 175/2013/TT-BTC và được Bộ Tài chính ban hành áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.

Tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan được cập nhật hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp hoặc lô hàng cần tiến hành kiểm tra sau thông quan.

2. Đơn vị Kiểm tra sau thông quan chịu trách nhiệm quản lý, áp dụng tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan tại khoản 1 Điều này; phối hợp, trao đổi với đơn vị Quản lý rủi ro cùng cấp để đảm bảo việc áp dụng tiêu chí này được kết nối, đồng bộ, thống nhất với tiêu chí xác định trọng điểm kiểm tra tại khâu trước và trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, hướng dẫn việc quản lý, áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra sau thông quan tại Điều này.

Điều 33. Cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan

1. Thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan, bao gồm:

a) Kết quả xác định trọng điểm theo tiêu chí cập nhật trên hệ thống tại Điều 32 Quy định này;

b) Thông tin về các dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro phát hiện trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan;

c) Kết quả phân tích, xác định người xuất nhập khẩu, lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu vi phạm hải quan, pháp luật thuế của đơn vị quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp tại điểm b khoản 2 Điều 30 và thông tin nghiệp vụ của các đơn vị khác có liên quan;

d) Thông tin do đơn vị kiểm tra sau thông quan tại Hải quan các cấp thu thập, phân tích về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người xuất nhập khẩu;

đ) Thông tin khai và kết quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

e) Thông tin vi phạm pháp luật hải quan;

g) Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật, đánh giá xếp hạng đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu;

h) Danh sách doanh nghiệp trọng điểm

i) Thông tin hồ sơ người xuất nhập khẩu;

k) Danh mục rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu;

l) Các thông tin khác có liên quan.

2. Thông tin tại khoản 1 Điều này được kết nối, chia sẻ, cung cấp kịp thời qua hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và hệ thống thông tin kiểm tra sau thông quan để phục vụ khai thác, phân tích, áp dụng hiệu quả biện pháp kiểm tra sau thông quan.

3. Tổng cục Hải quan ban hành quy định việc phối hợp giữa các cấp đơn vị hải quan trong việc cung cấp thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đảm bảo kết nối thông tin rủi ro, điều tiết thống nhất việc kiểm tra giữa các khâu trước, trong và sau thông quan.

Điều 34. Thu thập, xử lý thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan

1. Thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan được thu thập, cập nhật trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế; rà soát, đánh giá lại và điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Nội dung thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan được thu thập bao gồm các nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều 28 Thông tư số 175/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 15 Quy định này

2. Việc thu thập thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan được thực hiện như sau:

a) Đơn vị, công chức thực hiện kiểm tra sau thông quan phải cập nhật các nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này vào hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan;

b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tích hợp thông tin, dữ liệu khác có liên quan từ hệ thống thông tin kiểm tra sau thông quan theo các yêu cầu quản lý và xử lý thông tin, dữ liệu.

3. Công chức quản lý rủi ro theo dõi, phân tích, tổng hợp về kết quả kiểm tra sau thông quan trên hệ thống, cụ thể:

a) Rà soát, cập nhật nội dung các thông tin tại khoản 1 Điều này vào hồ sơ doanh nghiệp, để phục vụ việc theo dõi, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp;

b) Tổng hợp thông tin về lỗi hoặc vi phạm được phát hiện trong kiểm tra sau thông quan (điểm c khoản 1 Điều này) để phân tích, đánh giá rủi ro và đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

c) Chuyển thông tin ghi nhận về thái độ hợp tác của doanh nghiệp đến công chức quản lý tuân thủ doanh nghiệp để theo dõi, đánh giá và đề xuất áp dụng có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp.

4. Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống thông tin, đảm bảo kết nối tích hợp thông tin giữa hệ thống thông tin nghiệp vụ và hệ thống thông tin kiểm tra sau thông quan, quy định cụ thể việc cập nhật, phân tích, tổng hợp thông tin quy định tại Điều này.

Điều 35. Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Đơn vị quản lý rủi ro các cấp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quản lý rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên phạm vi địa bàn để đảm bảo hiệu quả quản lý hải quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

2. Việc theo dõi, kiểm tra áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm:

a) Giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro tại các đơn vị hải quan theo phân cấp;

b) Theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện các nội dung quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế, thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

c) Theo dõi việc cập nhật, truyền nhận thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro;

d) Giám sát trực tuyến việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

đ) Phối hợp kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hải quan để đánh giá chất lượng, hiệu quả của tiêu chí được thiết lập đối với từng trường hợp cụ thể;

e) Tổ chức đoàn kiểm tra, yêu cầu báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc áp dụng quản lý rủi ro;

g) Tổng hợp báo cáo về quản lý rủi ro theo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc áp dụng quản lý rủi ro:

a) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục chịu trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi ngành Hải quan;

b) Cục Hải quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý rủi ro trên địa bàn Cục;

c) Chi cục Hải quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trên địa bàn Chi cục.

Điều 36. Đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro

1. Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh để phát hiện, khắc phục những bất cập, thiếu sót; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

2. Nội dung đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro:

a) Kết quả triển khai thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin và áp dụng các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro tại Hải quan các cấp;

b) Mức độ hỗ trợ của quản lý rủi ro trong thực hiện thực hiện thủ tục hải quan và các hoạt động nghiệp vụ hải quan khác;

c) Số lượng, tỷ lệ tờ khai kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; số lượng, tỷ lệ vụ vi phạm được phát hiện trên tổng số lô hàng được kiểm tra hải quan;

d) Số lượng, mức độ nghiêm trọng của các vụ vi phạm được phát hiện qua kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan và hoạt động điều tra của các cơ quan chức năng liên quan;

đ) Những bất cập, hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và phát sinh trong quá trình áp dụng quản lý rủi ro.

3. Cách thức đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro:

a) Tổng cục Hải quan xây dựng, ban hành chỉ số và quy trình đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro theo từng loại chỉ số;

b) Hải quan các cấp thu thập thông tin và thực hiện việc đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro tại cấp đơn vị mình, theo các chỉ số và quy trình tại điểm a khoản này.

4. Tổng cục Hải quan quy định, hướng dẫn cụ thể việc đánh giá chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro tại đơn vị Hải quan các cấp.

Điều 37. Đo lường, đánh giá tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

1. Cơ quan hải quan thực hiện đo lường, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan trong các lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (sau đây gọi tắt là đo lường, đánh giá tuân thủ) để tập trung nguồn lực và biện pháp kiểm soát có hiệu quả đối với các lĩnh vực có mức độ tuân thủ thấp.

2. Việc đo lường, đánh giá tuân thủ được thực hiện theo kế hoạch hàng năm, bao gồm việc tiến hành các nội dung dưới đây:

a) Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan;

b) Lựa chọn mẫu kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

c) Thu thập thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, xử lý đối với các lô hàng trong diện lựa chọn mẫu;

d) Tổng hợp, phân tích các lô hàng vi phạm để xác định tỷ lệ lô hàng vi phạm trên tổng số lô hàng được lấy mẫu; cơ cấu, tỷ lệ theo loại rủi ro về tuân thủ pháp luật hải quan; các nhóm đối tượng trọng điểm và các yếu tố khác có liên quan đến vi phạm pháp luật hải quan;

đ) Đối chiếu kết quả tại điểm d khoản này với chỉ số đánh giá tuân thủ được xây dựng (điểm a khoản này) để xếp loại mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

e) Báo cáo chỉ số đo lường, đánh giá tuân thủ, bao gồm: mức độ tuân thủ pháp luật được xếp loại, các chỉ số và cảnh báo rủi ro đối với từng lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

3. Việc đo lường, đánh giá tuân thủ được thực hiện theo trình tự các bước, bao gồm:

a) Bước 1. Xây dựng kế hoạch đo lường, đánh giá tuân thủ, bao gồm các nội dung:

a.1) Xác định mục tiêu, yêu cầu, phạm vi lĩnh vực đo lường tuân thủ;

a.2) Nguồn và các nội dung thông tin cần thu thập;

a.3) Biện pháp và cách thức thực hiện;

a.4) Phân công đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp;

a.5) Thời gian tiến hành và thời gian hoàn thành;

a.6) Trình cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch.

b) Bước 2. Triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch được phê duyệt.

c) Bước 3. Lập báo cáo kết quả đo lường, đánh giá tuân thủ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng quản lý rủi ro đối với các lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

4. Phân công trách nhiệm thực hiện đo lường, đánh giá tuân thủ:

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành bộ chỉ số đánh giá tuân thủ pháp luật; phê duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia thực hiện đo lường, đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan đối với các lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

b) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của từng năm để xây dựng, trình Tổng cục trưởng ban hành bộ chỉ số đánh giá tuân thủ pháp luật, phê duyệt kế hoạch đo lường, đánh giá tuân thủ; tổ chức thực hiện và điều phối việc thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Các cấp đơn vị trong ngành Hải quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch phân công.

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro theo các nội dung tại Quy định này.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành các quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn về áp dụng quản lý rủi ro và xây dựng, áp dụng các quy trình nghiệp vụ hải quan dựa trên các quy định tại Quyết định này.

3. Trách nhiệm của Hải quan các cấp:

a) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục chịu trách nhiệm đầu mối, chủ trì giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thống nhất hoạt động thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; xây dựng, quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin dữ liệu hải quan và hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Tổng cục trưởng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro và các nội dung tại Quyết định này.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quản lý rủi ro theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định này và các quy định có liên quan

c) Đơn vị, công chức hải quan có trách nhiệm thực hiện thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời theo các nội dung tại Quy định này. Nghiêm cấm các hành vi trì hoãn việc cập nhật, truyền nhận thông tin, làm sai lệch thông tin trên hệ thống hoặc lợi dụng việc áp dụng quản lý rủi ro để vi phạm pháp luật hải quan./.

 

DANH MỤC

RỦI RO TRONG QUẢN LÝ HẢI QUAN, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT NHẬP CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỐ TT

Loi rủi ro

Mã s rủi ro

1

2

3

1.

Nguy cơ không tuân thủ quy trình, quy định trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

R01

2.

Nguy cơ không tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

R02

3.

Nguy cơ không tuân thủ pháp luật về thuế trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

R03

4.

Nguy cơ vi phạm quy định về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

R04

5.

Nguy cơ vi phạm quy định về trị giá hải quan

R05

6.

Nguy cơ vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

R06

7.

Nguy cơ vi phạm quy định về kiểm tra chất lượng; kiểm dịch động vật, thực vật; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

R07

8.

Nguy cơ vi phạm quy định về môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

R08

9.

Nguy cơ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

R09

10.

Nguy cơ buôn bán, vận chuyển ma túy, tiền chất

R10

11.

Nguy cơ buôn bán, vận chuyển vũ khí, chất phóng xạ

R11

12.

Nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới

R12

13.

Các nguy cơ khác

R13

Hướng dẫn:

- Cột 1: số thứ tự

- Cột 2: Loại rủi ro

- Cột 3: Mã hóa theo từng loại rủi ro để phục vụ công tác quản lý rủi ro.

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Sơ đồ quy trình quản lý rủi ro (Sơ đồ quy trình 1)

2. Sơ đồ thu thập, xử lý thông tin dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro (Sơ đồ quy trình 2)

3. Sơ đồ phân tích thông tin tầu biển xuất nhập cảnh (Sơ đồ quy trình 3)

4. Sơ đồ phân luồng kiểm tra đối với tầu biển xuất nhập cảnh (Sơ đồ quy trình 4)

5. Sơ đồ phân luồng trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (Sơ đồ quy trình 5)Sơ đồ quy trình 2

SƠ ĐỒ CHU TRÌNH THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUẢN LÝ RỦI RO

Ghi chú:

: Kết nối thông tin tự động giữa các hệ thống

: Thu thập thông tin từ các hệ thống

: Thông tin nghiệp vụ quản lý rủi ro


- Khoản này được hướng dẫn bởi Quyết định 1002/QĐ-TCHQ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
...
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
...
Điều 2. Quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (Hệ thống thông tin vi phạm) theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bãi bỏ Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
...
QUY CHẾ THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
...
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật
...
Điều 4. Đảm bảo nguyên vẹn và bảo mật thông tin trên hệ thống
...
Điều 5. Thông tin vi phạm pháp luật
...
Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thu thập, cập nhật, quản lý thông tin vi phạm pháp luật do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý
...
Điều 7. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác phát hiện, xử lý, chuyển giao
...
Điều 8. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng
...
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung nội dung dữ liệu trên hệ thống thông tin vi phạm
...
Điều 10. Sử dụng thông tin vi phạm pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
...
Điều 11. Quy định việc cấp và sử dụng tài khoản trên hệ thống thông tin vi phạm.
...
Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Phân công trách nhiệm quản lý Hệ thống thông tin vi phạm
...
Điều 13. Điều khoản thi hành
...
QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

I. Cập nhật thông tin vi phạm pháp luật do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý
...
II. Cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác phát hiện, xử lý, chuyển giao
...
III. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
...
IV. Sửa đổi, bổ sung nội dung dữ liệu trên hệ thống thông tin vi phạm
...
BỘ CHỈ TIÊU THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH
...
Biểu mẫu BB-HC12. BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
...
Biểu mẫu BB-HC1. BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-35. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-36. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-37. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-49. QUYẾT ĐỊNH HỦY QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-51. QUYẾT ĐỊNH HỦY QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu QĐ-52. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu HS-01. QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
...
Mẫu HS-08. QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
...
Mẫu QĐ-52. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu QĐ-53. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRÍCH TIỀN GỬI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
...
Mẫu QĐ-54. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC MỘT PHẦN THU NHẬP
...
Mẫu QĐ-55. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐANG NẮM GIỮ
...
Mẫu QĐ-56. QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN
...
Mẫu QĐ-57. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KHÁC
...
Mẫu QĐ-58. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
...
Mẫu QĐ-50. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QD 47. QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỒ SƠ VỤ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM ĐỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ và BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu HTVP01. PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP/ BỔ SUNG/ THAY ĐỔI/ HỦY BỎ TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN TÀI KHOẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN VI PHẠM HẢI QUAN

Xem nội dung VB
Khoản này được hướng dẫn bởi Quyết định 1002/QĐ-TCHQ năm 2014
- Điều này được hướng dẫn bởi Công văn 13877/TCHQ-QLRR năm 2014

Thực hiện Điều 18 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính; Điều 20 Quyết định 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính; Mục IV Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan, đối với hoạt động đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau đây:

1. Kế hoạch đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp đến ngày 31/12/2014:

Để đảm bảo tiến độ phê duyệt và cập nhật danh sách doanh nghiệp theo phân hạng rủi ro trên hệ thống, các đơn vị thực hiện theo tiến độ như sau:

- Đến hết ngày 30/11/2014, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành việc cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp đã được thu thập vào Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Riskman) và các hệ thống quản lý nghiệp vụ liên quan theo các quy định, hướng dẫn hiện hành;

- Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 03/12/2014: Ban Quản lý rủi ro hải quan thực hiện đánh giá, lập danh sách dự kiến kết quả đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục và gửi cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Từ ngày 04/12/2014 đến hết ngày 15/12/2014: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát, phân tích thông tin đối với các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn và hoạt động trên địa bàn; tham gia ý kiến về hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục và tiến hành xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan. Kết quả nêu trên được lập theo Mẫu (đính kèm), gửi về Tổng cục trước ngày 20/12/2014;

- Từ ngày 20/12/2014 đến ngày 31/12/2014: Ban Quản lý rủi ro hải quan thẩm định, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt và cập nhật danh sách hạng doanh nghiệp được phê duyệt trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro và hệ thống VCIS;

- Từ ngày 01/01/2015, áp dụng kết quả đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp theo quy định.

2. Về việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật kết quả đánh giá xếp hạng:

a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp đã được đánh giá, xếp hạng rủi ro do Tổng cục Hải quan cung cấp, căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, theo dõi, phân tích về quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để tham gia ý kiến Hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục (đối với từng doanh nghiệp) đối với các trường hợp xét thấy chưa phù hợp. Ý kiến cần nêu rõ lý do lý do chưa phù hợp và kiến nghị Hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục;

- Việc đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan được tiến hành theo trình tự sau:

+ Rà soát kết quả tính điểm rủi ro doanh nghiệp theo chỉ số tiêu chí tại Mục III Bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan (kết quả tính điểm được cung cấp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro).

+ Áp dụng chỉ số tiêu chí số 30 tại Mục III Bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TCHQ để xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan: trên cơ sở kết quả theo dõi, phân tích quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để xác định điểm rủi ro của doanh nghiệp, trong khoảng từ -30 đến +30 (Lưu ý: điểm trừ (-) là để giảm mức độ rủi ro, điểm cộng (+) là để tăng mức độ rủi ro). Điểm rủi ro nêu trên phải được lãnh đạo Cục Hải quan phê duyệt trước khi nhập vào trên Hệ thống.

+ Thực hiện thao tác gửi duyệt trên hệ thống để xếp hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Cục Hải quan.

- Lập bảng tổng hợp ý kiến tham gia và kết quả xếp hạng của từng doanh nghiệp theo Mẫu (đính kèm), gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) trước ngày 20/12/2014 để thực hiện thủ tục thẩm định, trình phê duyệt và cập nhật hệ thống.

(Đối với các trường hợp xét thấy hạng rủi ro doanh nghiệp cấp Tổng cục phù hợp với quá trình tuân thủ của doanh nghiệp trên địa bàn Cục Hải quan thì không cần đưa vào bảng tổng hợp).

- Các thao tác trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro đề nghị tham khảo tại Phụ lục kèm theo công văn này.

b) Tại Tổng cục Hải quan:

- Căn cứ danh sách doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh xếp hạng rủi ro do Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện, Ban Quản lý rủi ro hải quan lập hồ sơ trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

- Căn cứ kết quả phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Quản lý rủi ro hải quan thực hiện việc cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro và Hệ thống VCIS trước ngày 01/01/2014.

3. Về danh sách doanh nghiệp được đánh giá xếp hạng rủi ro:

Đề nghị các Cục Hải quan tải danh sách doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị tại Trang tin Quản lý rủi ro (Riskman - Mục Chỉ đạo hướng dẫn công tác QLRR) để thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, theo hướng dẫn tại Điểm 2 trên đây.

Toàn bộ hồ sơ đánh giá xếp hạng rủi ro, điều chỉnh xếp hạng rủi ro phải được bảo quản theo chế độ MẬT.

Danh sách các doanh nghiệp được đề nghị điều chỉnh kết quả đánh giá xếp hạng được gửi về Tổng cục Hải quan thông qua các hộp thư điện tử hải quan (tuyệt đối không sử dụng hộp thư điện tử của các trang mạng xã hội).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng cục Hải quan (Nguyễn Thị An Giang - Ban Quản lý rủi ro hải quan - điện thoại: 04-3944 0833 máy lẻ 9627, fax: 04-3944 0644, thư điện tử: quanlytuanthu@customs.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.
...
BIỂU MẪU DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG RỦI RO
...
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN DẪN THAO TÁC TRÊN HỆ THỐNG RISKMAN ĐỂ ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

Xem nội dung VB
Điều này được hướng dẫn bởi Công văn 13877/TCHQ-QLRR năm 2014
- Việc thu thập thông tin vi phạm của người xuất nhập khẩu được hướng dẫn bởi Quyết định 1002/QĐ-TCHQ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
...
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
...
Điều 2. Quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (Hệ thống thông tin vi phạm) theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bãi bỏ Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
...
QUY CHẾ THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
...
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật
...
Điều 4. Đảm bảo nguyên vẹn và bảo mật thông tin trên hệ thống
...
Điều 5. Thông tin vi phạm pháp luật
...
Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thu thập, cập nhật, quản lý thông tin vi phạm pháp luật do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý
...
Điều 7. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác phát hiện, xử lý, chuyển giao
...
Điều 8. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng
...
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung nội dung dữ liệu trên hệ thống thông tin vi phạm
...
Điều 10. Sử dụng thông tin vi phạm pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
...
Điều 11. Quy định việc cấp và sử dụng tài khoản trên hệ thống thông tin vi phạm.
...
Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Phân công trách nhiệm quản lý Hệ thống thông tin vi phạm
...
Điều 13. Điều khoản thi hành
...
QUY TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

I. Cập nhật thông tin vi phạm pháp luật do cơ quan hải quan phát hiện, xử lý
...
II. Cập nhật thông tin vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác phát hiện, xử lý, chuyển giao
...
III. Thu thập, cập nhật thông tin vụ việc vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
...
IV. Sửa đổi, bổ sung nội dung dữ liệu trên hệ thống thông tin vi phạm
...
BỘ CHỈ TIÊU THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH
...
Biểu mẫu BB-HC12. BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
...
Biểu mẫu BB-HC1. BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-35. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-36. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-37. QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-49. QUYẾT ĐỊNH HỦY QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QĐ-51. QUYẾT ĐỊNH HỦY QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu QĐ-52. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu HS-01. QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
...
Mẫu HS-08. QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
...
Mẫu QĐ-52. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
...
Mẫu QĐ-53. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRÍCH TIỀN GỬI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
...
Mẫu QĐ-54. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC MỘT PHẦN THU NHẬP
...
Mẫu QĐ-55. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐANG NẮM GIỮ
...
Mẫu QĐ-56. QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN
...
Mẫu QĐ-57. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KHÁC
...
Mẫu QĐ-58. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
...
Mẫu QĐ-50. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu QD 47. QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỒ SƠ VỤ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM ĐỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ và BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
Mẫu HTVP01. PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP/ BỔ SUNG/ THAY ĐỔI/ HỦY BỎ TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN TÀI KHOẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN VI PHẠM HẢI QUAN

Xem nội dung VB
Việc thu thập thông tin vi phạm của người xuất nhập khẩu được hướng dẫn bởi Quyết định 1002/QĐ-TCHQ năm 2014
Điều 14. Quản lý thông tin hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh là tập hợp thông tin về thủ tục đăng ký, thành lập, tài chính, quá trình hoạt động, quá trình tuân thủ pháp luật, những kết quả hoạt động quản lý của cơ quan hải quan và các thông tin khác liên quan đến người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý tập trung hệ thống thông tin hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên hệ thống thông tin nghiệp vụ để phục vụ việc tích hợp, cập nhập nhật thông tin, đánh giá tuân thủ pháp luật, đánh giá rủi ro và áp dụng các chế độ chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được xây dựng, áp dụng phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ hải quan trong từng thời kỳ, bao gồm:

a) Hồ sơ doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Hồ sơ tổ chức, cá nhân (không phải là doanh nghiệp) hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Hồ sơ đại lý hải quan;

d) Hồ sơ của các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Tổng cục Hải quan ban hành áp dụng bộ chỉ tiêu thông tin, xây dựng hệ thống thông tin và tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý, ứng dụng hồ sơ người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Thu thập thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Cơ quan hải quan thu thập thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cung cấp để phục vụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế và áp dụng các chính sách, chế độ quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

2. Việc cung cấp thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, phục vụ các yêu cầu tại khoản 1 Điều này, được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy định luật pháp nhà nước quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan
...
3. Việc xác định đối tượng trọng điểm kiểm tra sau thông quan tại điểm b khoản 1 Điều này được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ quan hải quan áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan để đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ;

b) Công chức tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phúc tập tờ khai phát hiện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế nhưng chưa có điều kiện làm rõ;

c) Qua phân tích rủi ro phát hiện lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan;

d) Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

đ) Theo các chuyên đề trọng điểm về quản lý rủi ro.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành phân tích danh sách đối tượng trọng điểm, kết hợp với thông tin nghiệp vụ và thông tin trên hệ thống để lựa chọn các trường hợp cần tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lựa chọn các trường hợp cần áp dụng kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Việc lựa chọn kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành về kiểm tra sau thông quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính

1. Cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị dưới đây để thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan:

a) Tổng cục Thuế;

b) Kho bạc Nhà nước;

c) Thanh tra Bộ Tài chính;

d) Cục Tài chính doanh nghiệp;

đ) Vụ Chính sách Thuế;

e) Các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính.

2. Nội dung thông tin trao đổi, cung cấp, bao gồm:

a) Thông tin về chế độ chính sách liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Danh mục biểu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt; các biểu thuế, phí và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Thông tin người nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu), bao gồm:

c.1) Thông tin đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

c.2) Thông tin tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, đổi tên, đổi mã số thuế, chuyển địa bàn hoạt động; danh sách doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh; danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; danh sách doanh nghiệp mất tích;

c.3) Tình hình thu, nộp thuế: Số tiền nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt; số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn, thời gian và địa điểm hoàn; số tiền thuế hoàn trả (trừ thuế giá trị gia tăng) được thực hiện trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước (không khấu trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau) do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn trả;

c.4) Thông tin vi phạm pháp luật thuế và chế độ kế toán, thống kê:

- Thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

- Thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê;

- Thông tin trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm trong lĩnh vực kế toán dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế.

c.5) Thông tin khác có liên quan về người nộp thuế.

d) Phương thức, thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

đ) Các thông tin khác liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

3. Hình thức trao đổi thông tin:

a) Thông tin trao đổi qua hệ thống mạng máy tính (sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất của Bộ Tài chính);

b) Thông tin trao đổi bằng văn bản;

c) Thông tin trao đổi trực tiếp sau khi được ghi nhận, xác thực theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tại khoản 1 Điều này ở cùng cấp tổ chức thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan cùng cấp thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro theo các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 11. Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành

1. Cơ quan hải quan thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính với các Bộ, ngành liên quan về trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan và quy định về trao đổi thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Hải quan các cấp được ký kết các quy chế, thỏa thuận phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp để cụ thể hóa và tăng cường quan hệ phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các hình thức trao đổi, cung cấp thông tin:

a) Trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức công văn, fax, tài liệu giấy, thư điện tử hoặc chuyển giao dữ liệu;

b) Kết nối trao đổi dữ liệu điện tử qua hệ thống thông tin của ngành Hải quan với các cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Trực tiếp gặp gỡ trao đổi dưới các hình thức: cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập tài liệu; tổ chức hội nghị và các hình thức khác.

3. Nội dung, hình thức trao đổi, cung cấp thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật Nhà nước.

4. Định kỳ sáu (06) tháng, Hải quan các cấp tiến hành đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định, cơ chế phối hợp hoặc các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Thu thập thông tin hải quan từ nước ngoài

1. Việc thu thập thông tin ở nước ngoài phục vụ quản lý nhà nước về hải quan được thực hiện theo Điều 46 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Nguồn thông tin thu thập từ nước ngoài bao gồm:

a) Cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý khác của nhà nước và vùng lãnh thổ cung cấp theo hiệp định hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin giữa các quốc gia;

b) Các tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Nhà sản xuất hàng hóa, người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp theo đề nghị của cơ quan hải quan được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

d) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thông tin ở nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

3. Các hình thức thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin:

a) Trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản, fax, tài liệu giấy, thư điện tử hoặc chuyển giao dữ liệu;

b) Chia sẻ qua hệ thống dữ liệu điện tử của Hải quan các nước và kết nối chia sẻ thông tin qua hệ thống thông tin với nước láng giềng (trong trường hợp có ký kết thỏa thuận giữa hai quốc gia);

c) Trao đổi dưới các hình thức: cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập tài liệu, tổ chức hội thảo và các hình thức khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Thu thập thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Cơ quan hải quan thu thập thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cung cấp để phục vụ đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế và áp dụng các chính sách, chế độ quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

2. Việc cung cấp thông tin của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, phục vụ các yêu cầu tại khoản 1 Điều này, được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy định luật pháp nhà nước quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro, bao gồm:

a) Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên;

b) Hạng 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;

c) Hạng 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;

d) Hạng 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;

đ) Hạng 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;

e) Hạng 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;

g) Hạng 7: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày.

2. Việc đánh giá, công nhận Doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

3. Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày là doanh nghiệp chưa có hoặc có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa dưới 365 ngày trở về trước tính đến ngày đánh giá.

4. Cơ quan hải quan thu thập thông tin, ứng dụng tiêu chí và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trừ trường hợp tại điểm a khoản 1 Điều này.

5. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp được cung cấp, làm cơ sở cho việc áp dụng chính sách ưu tiên, áp dụng chế độ, chính sách quản lý hải quan, quản lý thuế hoặc áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Việc áp dụng khoản này đối với doanh nghiệp tại điểm g khoản 1 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.

6. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm:

a) Căn cứ vào số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu có trụ sở chính và hoạt động trên từng địa bàn Cục Hải quan để xây dựng kế hoạch, lập danh sách doanh nghiệp đưa vào diện đánh giá xếp hạng phù hợp với điều kiện, khả năng của từng Cục Hải quan.

b) Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể của đơn vị Hải quan các cấp trong việc thu thập thông tin, đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
...
2. Việc đánh giá, công nhận Doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
...
3. Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh dưới 365 ngày là doanh nghiệp chưa có hoặc có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa dưới 365 ngày trở về trước tính đến ngày đánh giá.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro, bao gồm:
...
b) Hạng 2: Doanh nghiệp rủi ro rất thấp;

c) Hạng 3: Doanh nghiệp rủi ro thấp;

d) Hạng 4: Doanh nghiệp rủi ro trung bình;

đ) Hạng 5: Doanh nghiệp rủi ro cao;

e) Hạng 6: Doanh nghiệp rủi ro rất cao;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Kiểm tra việc tuân thủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế

1. Cơ quan hải quan xây dựng, quản lý, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu để phục vụ kiểm tra việc tuân thủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế, bao gồm:

a) Thông tin cấp phép, hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành;

b) Thông tin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

c) Danh mục mã số hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;

d) Danh mục mã số hàng hóa theo Biểu thuế suất thuế xuất khẩu, Biểu thuế suất thuế nhập khẩu, Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng, Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt và các Biểu thuế và lệ phí khác áp dụng trong từng thời kỳ;

đ) Thông tin nộp thuế, bảo lãnh thuế tại kho bạc, ngân hàng và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

e) Thông tin quản lý việc nộp thuế, cưỡng chế thuế;

g) Thông tin khác phục vụ cho việc quản lý hải quan, quản lý thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 22. Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phải được đánh giá rủi ro để áp dụng các biện pháp kiểm tra hải quan, kiểm tra thuế bao gồm:
...
đ) Kiểm tra thực tế hàng hóa (bao gồm kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan) theo các phương thức:
...
đ.3) Lấy mẫu phân tích, giám định, kiểm tra chất lượng hàng hóa;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Lựa chọn phúc tập tờ khai hải quan
...
2. Căn cứ vào số lượng tờ khai và điều kiện thực tế tại từng Chi cục Hải quan, ngoài các trường hợp tại khoản 1 Điều này, đơn vị, công chức hải quan có thể lựa chọn phúc tập đến toàn bộ các tờ khai tiến hành thủ tục hải quan tại Chi cục.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan
...
2. Việc xác lập danh sách doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra sau thông quan tại điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện bằng việc cập nhật tiêu chí cấp Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên hệ thống thông tin nghiệp vụ; hệ thống tự động đánh giá, lập danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ theo kế hoạch hàng năm, trong đó đảm bảo:

a) Tiêu chí cấp Tổng cục lựa chọn từ 80% đến 85% số lượng doanh nghiệp theo danh sách;

b) Tiêu chí cấp Cục lựa chọn từ 10% đến 15% số lượng doanh nghiệp theo danh sách;

c) Hệ thống tự động lựa chọn ngẫu nhiên không quá 5% số lượng doanh nghiệp theo danh sách.

Danh sách doanh nghiệp do hệ thống xác lập, theo quy định tại khoản này, phải được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt trước ngày mùng năm tháng mười hai (ngày 5 tháng 12) của năm trước liền kề năm kiểm tra sau thông quan.

3. Việc xác định đối tượng trọng điểm kiểm tra sau thông quan tại điểm b khoản 1 Điều này được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ quan hải quan áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan để đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ;

b) Công chức tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phúc tập tờ khai phát hiện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế nhưng chưa có điều kiện làm rõ;

c) Qua phân tích rủi ro phát hiện lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan;

d) Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

đ) Theo các chuyên đề trọng điểm về quản lý rủi ro.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành phân tích danh sách đối tượng trọng điểm, kết hợp với thông tin nghiệp vụ và thông tin trên hệ thống để lựa chọn các trường hợp cần tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lựa chọn các trường hợp cần áp dụng kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Việc lựa chọn kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành về kiểm tra sau thông quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Xác định trọng điểm kiểm tra sau thông quan
...
4. Cập nhật phản hồi kết quả kiểm tra sau thông quan để phục vụ quản lý rủi ro:
...
b) Đơn vị, công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp tại khoản 3 Điều này, ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra sau thông quan phải được cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống thông tin nghiệp vụ đối với từng trường hợp cụ thể, bao gồm:

b.1) Thông tin tờ khai hải quan được kiểm tra sau thông quan;

b.2) Thông tin phân luồng kiểm tra trong thông quan của từng tờ khai hải quan;

b.3) Kết quả kiểm tra đối với từng tờ khai, bao gồm: lỗi, vi phạm (nếu có) hoặc không phát hiện lỗi, vi phạm; trường hợp phát hiện lỗi, vi phạm thì ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến lỗi, vi phạm vào hệ thống thông tin thông tin nghiệp vụ;

b.4) Các dấu hiệu bất thường được phát hiện qua kiểm tra sau thông quan;

b.5) Thái độ hợp tác của doanh nghiệp trong kiểm tra sau thông quan;

b.6) Kiến nghị đề xuất khác (nếu có) liên quan đến quản lý rủi ro.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 36. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư
...
3. Kiểm tra cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 20 Thông tư này:
...
b) Các trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất:

b.1) Doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc;

b.2) Doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác với cơ sở sản xuất sản phẩm;

b.3) Doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu

b.4) Kiểm tra trên cơ sở kết quả áp dụng quản lý rủi ro, có thông tin nghi vấn doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất hoặc cơ sở sản xuất không phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; kiểm tra xác suất để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

a.2.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.2.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

a.3) Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

a.4) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp không trực tiếp nhập khẩu, người ủy thác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và có hợp đồng ủy thác nhập khẩu; người nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản này.

Trường hợp công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng cho các công ty thành viên trực thuộc hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho các đơn vị trực thuộc công ty thành viên hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho công ty thành viên khác thì các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên khác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên; công ty mẹ hoặc công ty thành viên nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản này và phải cung cấp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục danh sách đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã kê khai với cơ quan thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

a.2.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.2.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

a.3) Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

a.4) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp không trực tiếp nhập khẩu, người ủy thác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và có hợp đồng ủy thác nhập khẩu; người nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản này.

Trường hợp công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng cho các công ty thành viên trực thuộc hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho các đơn vị trực thuộc công ty thành viên hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho công ty thành viên khác thì các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên khác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên; công ty mẹ hoặc công ty thành viên nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a.2, a.3, a.4, a.5 khoản này và phải cung cấp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục danh sách đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã kê khai với cơ quan thuế.

b) Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại điểm a khoản này, nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng tối đa không quá 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

c) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hoặc được gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày nhưng không sản xuất hàng xuất khẩu hoặc kiểm tra, phát hiện không đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại điểm a khoản này hoặc xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế thì xử lý như sau:

c.1) Chuyển tiêu thụ nội địa: Người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa.

Trường hợp do phía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế). Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, xem xét xử lý từng trường hợp.

c.2) Tái xuất nguyên liệu, vật tư: Người nộp thuế phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan ban đầu đến ngày thực tái xuất. Trường hợp do phía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu vì lý do khách quan, thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế. Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, xem xét xử lý từng trường hợp.

c.3) Xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế: Người nộp thuế phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm). Trường hợp việc xuất khẩu ngoài thời hạn quy định là do phía khách hàng nước ngoài, thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế.

c.4) Kiểm tra, phát hiện không đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại điểm a khoản này: người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế và tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định.
...
Điều 36. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư
...
3. Kiểm tra cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 20 Thông tư này:
...
c) Thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất:

Việc kiểm tra cơ sở sản xuất được thực hiện sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên để sản xuất hàng xuất khẩu. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất được tiến hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, trong trường hợp cơ sở sản xuất không thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thì thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày làm việc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 21. Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp
...
2. Cơ quan hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Điều kiện người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh:

a.1) Người nộp thuế có vốn chủ sở hữu 10 tỷ đồng trở lên (theo báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm đăng ký tờ khai hải quan), có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định là:

a.1.1) Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới của cơ quan hải quan;

a.1.2) Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của cơ quan hải quan;

a.1.3) Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

a.2) Không có trong danh sách còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

b) Có Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng ghi rõ số tiền thuế thực hiện bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh, cam kết với cơ quan hải quan liên quan về việc bảo đảm khả năng thực hiện và chịu trách nhiệm nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế khi hết thời hạn bảo lãnh nhưng người nộp thuế chưa nộp thuế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Xác định trước trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là xác định trước trị giá)

1. Trường hợp, điều kiện xác định trước trị giá

a) Xác định trước phương pháp xác định trị giá tính thuế, các khoản điều chỉnh cộng, điều chỉnh trừ, áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước trị giá chưa từng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giống hệt với hàng hoá đó.

b) Xác định trước mức giá ngoài việc đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a khoản này, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mức giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

b.1) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian tối thiểu 365 ngày tính đến ngày nộp Đơn đề nghị xác định trước trị giá. Trong vòng 365 ngày đó, tổ chức, cá nhân:

b.1.1) Không có trong danh sách đã bị xử phạt về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của cơ quan hải quan;

b.1.2) Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cơ quan hải quan;

b.2) Đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C cho toàn bộ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán đề nghị xác định trước trị giá.

b.3) Thực hiện giao hàng 01 lần cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán đề nghị xác định trước trị giá.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3273/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3273/QĐ-BTC

1.031

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220058