• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dán nhãn năng lượng


 

Quyết định 3276/QĐ-BCT năm 2014 công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm balát, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng và máy giặt gia dụng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 3276/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO SẢN PHẨM BALÁT, ĐÈN HUỲNH QUANG ỐNG THẲNG VÀ MÁY GIẶT GIA DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2011 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng;

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-BKHCN , Quyết định số 4252/QĐ-BKHCN và Quyết định số 4256/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghê về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm balát, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng và máy giặt gia dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức dán nhãn năng lượng cho sản phẩm balát, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng và máy giặt gia dụng.

Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của các sản phẩm được quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và cấp chứng nhận theo quy định tại thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

1

TCVN 7897:2013

Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng.

2

TCVN 8248:2013

Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng.

3

TCVN 8249:2013

Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng – Hiệu suất năng lượng.

4

TCVN 8526:2013

Máy giặt gia dụng – Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCNL.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3276/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3276/QĐ-BCT

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249759