• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 328/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và năm 2017 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Quyết định 328/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 21/VPĐP-ĐPNV ngày 20/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và năm 2017, như sau:

I. Các xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016, gồm 20 xã:

1. Huyện Kỳ Anh (1 xã): Xã Kỳ Châu;

2. Huyện Cẩm Xuyên (1 xã): Xã Cẩm Vịnh;

3. Huyện Vũ Quang (2 xã): Xã Đức Hương và xã Sơn Thọ;

4. Huyện Hương Sơn (2 xã): Xã Sơn Quang và xã Sơn Kim 2;

5. Huyện Can Lộc (2 xã): Xã Trường Lộc và xã Vượng Lộc;

6. Thị xã Kỳ Anh (1 xã): Xã Kỳ Hưng;

7. Huyện Lộc Hà (1 xã): Xã Hộ Độ;

8. Huyện Đức Thọ (3 xã): Xã Đức Thịnh, xã Đức Vĩnh và xã Đức La;

9. Huyện Nghi Xuân (3 xã): Xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Hồng và xã Cổ Đạm;

10. Huyện Thạch Hà (2 xã): Xã Thạch Liên và xã Thạch Khê;

11. Huyện Hương Khê (1 xã): Xã Phú Gia;

12. Thành phố Hà Tĩnh (1 xã): Xã Thạch Trung.

II. Các xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017, gồm 16 xã:

1. Huyện Kỳ Anh (1 xã): Xã Kỳ Lâm;

2. Huyện Cẩm Xuyên (1 xã): Xã Cẩm Huy;

3. Huyện Vũ Quang (1 xã): Xã Đức Giang;

4. Huyện Hương Sơn (1 xã): Xã Sơn Trung;

5. Huyện Can Lộc (1 xã): Xã Tùng Lộc;

6. Thị xã Kỳ Anh (2 xã): Xã Kỳ Hà và xã Kỳ Ninh;

7. Huyện Lộc Hà (1 xã): Xã An Lộc;

8. Huyện Đức Thọ (3 xã): Xã Đức Yên, xã Đức Đồng và xã Đức Lâm;

9. Huyện Nghi Xuân (2 xã): Xã Xuân Đan và xã Xuân Giang;

10. Huyện Thạch Hà (1 xã): Xã Thạch Đài;

11. Huyện Hương Khê (1 xã): Xã Hương Vĩnh;

12. Thành phố Hà Tĩnh (1 xã): Xã Thạch Hưng.

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn công tác, phân công các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tập trung chỉ đạo các xã nêu tại Điều 1 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và năm 2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu lồng ghép các Chương trình mục tiêu, các dự án ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tiến độ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực BCĐ NTM Trung ương; (để b/c)
- Bí thư Tỉnh ủy, PBT TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đ/c UV BTV Tỉnh ủy;
- UBMT Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các Phòng CM thuộc VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1.
Gửi: + VB giấy (63b): Các huyện, TP, TX, các xã có tên tại Điều 1 và các TP không nhận VB điện tử.
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 328/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 03/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 328/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400415