• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 3290/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia thiết bị khai thác thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3290/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3290/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 10596:2015 Thiết bị khai thác thủy sản - Vàng câu - Thông số kích thước cơ bản

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- L
ưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3290/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 19/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/11/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3290/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia thiết bị khai thác thủy sản.

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 10596:2015 - Thiết bị khai thác thủy sản - Vàng câu - Thông số kích thước cơ bản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 3290/QĐ-BKHCN

2.056

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301777