• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Quyết định 3291/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 3291/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 53/TTr-QLTT ngày 19/9/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1941/TTr-SNV ngày 03/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) và lãnh đạo đại diện các cơ quan sau:

1. Trưởng ban: Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trương Phước Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan thường trực).

3. Các Ủy viên:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Tư pháp;

- Sở Y tế;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh:

Chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan;

Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị về chủ trương và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Tổ chức phong trào thi đua chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127/TW khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Ban Chỉ đạo:

Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo (nếu cần thiết). Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định thành lập các đoàn công tác, kiểm tra nhằm thực hiện những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để kiểm tra một số vụ việc phức tạp và kiến nghị xử lý, khảo sát địa bàn trọng điểm để đánh giá tình hình, kiến nghị hoặc đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, trường hợp Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Ban Chỉ đạo thì được phép sử dụng con dấu của cơ quan thường trực trong phạm vi và quyền hạn được ủy quyền.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng bản Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mưu thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo sau khi thống nhất với các thành viên của Ban Chỉ đạo và các ngành có liên quan trước khi trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Ban Chỉ đạo lập thành danh sách báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Ban Chỉ đạo và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho cơ quan thường trực biết và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 và Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập, điều chỉnh Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Đồng Nai.

Ban Chỉ đạo giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và chấm dứt hoạt động với Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, các ông (bà) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3291/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3291/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210347