• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 33/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK N
Ô
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 92/TTr-STP ngày 29 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT. T
nh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực và địa bàn, trong đó gắn với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

1.2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời đôn đốc, tổ chức, hướng dẫn việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương.

1.3. Theo dõi kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nêu trên.

2. Yêu cầu

2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

2.2. Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

2.3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

2.4. Tích cực huy động sự tham gia, phối hợp của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi theo dõi

- Cấp tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tài sản bị tịch thu trong vụ án hình sự và tài sản là đất đai (bán đấu giá quyền sử dụng đất).

Các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị xác định phạm vi theo dõi.

- Cấp huyện: Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình thực tế địa phương xác định phạm vi theo dõi cho phù hợp.

2. Nội dung thực hiện

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các nội dung sau:

2.1. Xem xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

b) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

2.2. Xem xét, đánh giá các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật cả về hình thức và nội dung;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật ở địa phương;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật tại địa phương.

2.3. Đánh giá tình hình phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật

- Kết quả của hoạt động thanh tra: Số lượng vụ việc thanh tra đã thực hiện; số lượng các sai phạm được phát hiện; kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử lý sai phạm;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: số vụ việc, kết quả giải quyết;

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính: số lượng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực được theo dõi, tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt; số quyết định chưa chấp hành, lý do chủ yếu của việc chưa chấp hành.

- Các hành vi vi phạm chủ yếu: Nêu các hành vi vi phạm mang tính phổ biến trong lĩnh vực được theo dõi.

2.4. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.5. Báo cáo, đánh giá chung

Sau khi xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung nêu tại khoản 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 các Sở, Ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quản lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI

1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng kiểm tra:

+ UBND các huyện, thị xã có liên quan;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và một số Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã;

+ Chi Cục kiểm lâm tỉnh và một số Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm là chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bao gồm tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tài sản bị tịch thu trong vụ án hình sự và tài sản là đất đai.

- Thời hạn kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ tài liệu có liên quan từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm kiểm tra.

- Thời gian tổ chức kiểm tra:

Theo Quyết định của Đoàn kiểm tra liên ngành (lịch kiểm tra do Đoàn kiểm tra liên ngành thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra).

- Địa điểm thực hiện việc kiểm tra: Tại trụ sở của các đối tượng kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra và ra thông báo kết luận kiểm tra sau mỗi đợt kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm hành chính thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Điều tra, tọa đàm tình hình thi hành pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn.

- Thời gian tổ chức: Trong quý III/2018.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức các hoạt động đthực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018;

- Tập hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công để phục vụ cho công tác rà soát, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã; kết quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác;

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ đúng thời hạn quy định.

b) Các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công mà mình quản lý;

- Báo cáo, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành; Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

c) UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương theo mục 1 phần II Kế hoạch này; xây dựng báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo đúng thời hạn;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, báo cáo, cung cấp số liệu để thực hiện Kế hoạch này;

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Công an tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành.

2. Chế đ báo cáo

- Các đơn vị báo cáo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 theo mục 1 phần II Kế hoạch này, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 13/02/2018;

- Các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm báo cáo số liệu liên quan về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ cho Đoàn kiểm tra gửi về Sở Tư pháp theo yêu cầu.

- Đối với báo cáo định kỳ: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 tại đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2018 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 15/10/2018.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện đối với việc triển khai kế hoạch theo dối thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 33/QĐ-UBND

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375833