• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 33/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 34/2020/QĐ-UBND “Về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021”

Tải về Quyết định 33/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2020/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH “VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021”, cụ thể như sau:

Đã in

Sửa lại như sau

Tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định: Mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 được quy định như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định: Mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 được quy định như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tại Điều 5, Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tấn Khương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Nguyễn Tấn Khương
Ngày ban hành: 11/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 33/QĐ-UBND

4

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467242