• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 3302/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2020 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 3302/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 515/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 4842/BNV-TH ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1720/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch của UBND tỉnh An Giang thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 515/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), nhằm giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

2. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đạt được mục tiêu và hiệu quả, kết quả của công tác bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

1. Về nhiệm vụ

a) Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò và đóng góp của nữ cán bộ, công chức, viên chức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ theo thẩm quyền, bảo đảm các quy định về bình đẳng giới.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện sự giám sát của nhân dân về công tác bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc tuyên truyền, thống nhất nhận thức và hành động về công tác bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

II. Tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới

1. Về nhiệm vụ

a) Xây dựng và phê duyệt quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước bảo đảm tỷ lệ theo quy định; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

b) Triển khai thực hiện quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, hàng năm cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là nữ trong diện quy hoạch để bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Phân công thực hiện

a) Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lýHướng dẫn số 04-HD/TU ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Tỉnh ủy An Giang về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ và đồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ ở cấp mình, trong đó lưu ý các chỉ tiêu sau:

+ Các sở, ngành phải có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức từ 30% trở lên và những cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan chủ yếu đến phụ nữ và chính sách đối với phụ nữ nhất thiết phải có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

+ Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã (từ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND trở lên) đạt 15% trở lên.

+ Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phòng, ban và tương đương cấp tỉnh và huyện đạt 30% trở lên.

- Báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

b) Sở Nội vụ

- Phát hiện, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức có khả năng, năng lực làm công tác lãnh đạo, quản lý thông qua Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và có kế hoạch bố trí, phân công công tác, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và có chỉ tiêu cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương về tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức; nữ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; nữ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp và các vị trí, lãnh đạo quản lý.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh An Giang đến năm 2020; trong đó quy định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh; tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu, mục tiêu chung.

III. Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

1. Về nhiệm vụ

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, trừ những công việc quy định phụ nữ không được làm.

b) Thực hiện kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trong quy hoạch chức vụ, chức danh đó.

c) Bố trí, tạo điều kiện, cơ hội để nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học... đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

2. Phân công thực hiện

a) Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, cụ thể hóa các chính sách phù hợp với các đối tượng nữ trên địa bàn và vị trí công tác.

IV. Nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

1. Về nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020.

b) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

c) Tổ chức lồng ghép nội dung về bình đẳng giới trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng đối tượng làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách trong các cơ quan, tổ chức.

2. Phân công thực hiện

- Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên, đảm bảo phù hợp cơ quan, đơn vị.

- Sở Nội vụ

+ Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

V. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

1. Cơ quan quản lý các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định.

2. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên ngành và liên ngành về thực hiện các quy định về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (trước ngày 30/11) và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3302/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3302/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331878