• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3306/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC quy định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 3306/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3306/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 138/2014/TT-BTC NGÀY 22/9/2014 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHẬP, XUẤT TẠI CỬA KHO VÀ CHI PHÍ BẢO QUẢN THUỐC NỔ TEN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 138/2014/TT-BTC ngày 22/9/2014 quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) như sau:

1. Tại Điều 3 Thông tư đính chính cụm từ “quy định tại Điều 3 Thông tư này” thành cụm từ “quy định tại Điều 2 Thông tư này”;

2. Tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư đính chính cụm từ “Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 11 năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 138/2014/TT-BTC ngày 22/9/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ; Bộ Tài chính; Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Điều 3. Áp dụng định mức

Định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia và định mức chi phí bảo quản quy định tại Điều 3 Thông tư này được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia từ năm 2015.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3306/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 23/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2015   Số công báo: Từ số 55 đến số 56
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3306/QĐ-BTC

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262333