• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3308/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3308/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3308/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VỀ LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Lut Tổ chức Hi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Ttrình số 1668/TTr-SVHTTDL ngày 09/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính ban hành mới về lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các tổ chức và cá nhân cố liên quan chịu trách trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- S Tư pháp;
- Cổng thông tin điện ttỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Phòng TC-HC (Thi);
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VỀ LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh.

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực gia đình

1

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tnh)

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ shỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

1. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

* Trình tự thực hiện:

- Cơ shỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng sắp hết thời hạn quy định và cơ scó nhu cầu tiếp tục hoạt động thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị gia hạn.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Thời gian gia hạn được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Quy chế hoạt động nếu có sửa đổi, bổ sung của cơ sở được phê duyệt đồng thời với việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở.

Nếu không đồng ý việc gia hạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Cơ sở được gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt) với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, quản lý.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

(2). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;

(3). Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động;

(4). Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).

b. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Trong đó:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả                           01 ngày

- Chuyên viên                                                          04 ngày

- Lãnh đạo phòng                                                    01 ngày

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                             01 ngày

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh                     03 ngày

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).

2. Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung).

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

* Căn cứ pháp :

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở htrợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vn vphòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hp l, Ủy ban nhân dân cp tỉnh xem xét, cp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo Mẫu số M6b2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL .

Nếu không đồng ý việc cấp lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, quản lý.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu M8b ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ;

(2). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hp bị rách hoặc hư hỏng);

(3). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả                           02 ngày

- Chuyên viên                                                          05 ngày

- Lãnh đạo phòng                                                    01 ngày

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                             02 ngày

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh                     05 ngày

* Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại).

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu M8b

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

* Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vn v phòng, chng bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Mẫu số M6b2:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
(Khgiấy 210mm x 297mm)

MẪU CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mt trước:

ỦY BAN NHÂN DÂN.......([1])
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GCNĐKHĐ

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN............(1)

CP GIẤY CHNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
(Cấp lại lần...........)

- Tên cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (viết chữ in hoa) ..............

- Địa chỉ đặt trụ sở: .........................................................................................................

- Họ và tên người đứng đầu: ..........................................................................................

Năm sinh:

Chức vụ:

Địa chỉ:

- Phạm vi, địa bàn hoạt động: ........................................................................................

- Nội dung hoạt động như quy chế được phê duyệt ngày .... tháng .... năm .... (Những nội dung cần thiết khác nếu có)    

.......................................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động này có giá trị đến ngày ....tháng .... năm......

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mt sau:

Gia hạn lần ............... hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:...........:                                 /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Gia hạn lần ............. hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:...........:                                 /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Gia hạn lần ............. hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:...........:                                 /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số M8b[2]:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
(Khgiấy 210mm x 297mm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

........., ngày .... tháng .... năm .......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Kính gửi: ..........................................................

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Năm sinh: .....................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ................................................................................

Ngày cấp: .................................. nơi cấp ........................................................................

- Quốc tịch: .....................................................................................................................

- Đại diện cơ sở ..............................................................................................................

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị  ................................. (mất, rách nát, hư hỏng).

Cam kết của cơ sở:

- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở;

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin đăng ký hoạt động của cơ sở
(ký tên)

 

3. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng sắp hết thời hạn quy định và cơ sở có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị gia hạn.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Thời gian gia hạn được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Quy chế hoạt động nếu có sửa đổi, bổ sung của cơ sở được phê duyệt đồng thời với việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở.

Nếu không đồng ý việc gia hạn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Cơ sở được gia hạn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt) với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch để theo dõi, quản lý.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

(2). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;

(3). Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thi gian được phép hoạt động;

(4). Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).

b. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả                           01 ngày

- Chuyên viên                                                          04 ngày

- Lãnh đạo phòng                                                    01 ngày

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                             01 ngày

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh                     03 ngày

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).

2. Quy chế hoạt động của cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung).

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

* Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

 

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

* Trình tự thực hiện:

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M6a2.

Nếu không đồng ý việc cấp lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, quản lý.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình theo mẫu số M8a;

(2). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hỏng);

(3). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả                             02 ngày

- Chuyên viên                                                            05 ngày

- Lãnh đạo phòng                                                      01 ngày

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                               02 ngày

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh                       05 ngày

* Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại).

* Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu M8a

* Điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

* Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết vthủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vn; cp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập hun phòng, chng bạo lực gia đình.

 

Mẫu số M8a[3]:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
(Khổ giấy 210mm x 297mm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

.............., ngày .... tháng .... năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẶN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Kính gửi:.......................................................................

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Năm sinh: .....................................................................................................................

- Địa chthường trú: ........................................................................................................

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ................................................................................

Ngày cấp: ........................................... nơi cấp ...............................................................

- Quốc tịch: .....................................................................................................................

- Đại diện cơ sở ..............................................................................................................

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Lý do đề nghị cấp lại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở bị ................................... (mất, rách nát, hư hỏng).

Cam kết của cơ sở:

- Trung thực trong việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở;

- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin đăng ký hoạt động của cơ sở
(ký tên)

 

Mẫu số M6a2:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
(Khgiấy 210mm x 297mm)

MẪU CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mt trước:

ỦY BAN NHÂN DÂN.......([4])
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GCNĐKHĐ

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

(Cấp lại lần……..)

ỦY BAN NHÂN DÂN...........(1)

CP GIẤY CHNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

- Tên cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (viết chữ in hoa) .....................

- Địa chỉ đặt trụ sở: ..........................................................................................................

- Họ và tên người đứng đầu: ...........................................................................................

Năm sinh:

Chức vụ:

Địa chỉ:

- Phạm vi, địa bàn hoạt động: ..........................................................................................

- Nội dung hoạt động như quy chế được phê duyệt ngày .... tháng .... năm .... (Những nội dung cần thiết khác nếu có)    

.......................................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động này có giá trị đến ngày .... tháng .... năm......

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mt sau:

Gia hạn lần ............ hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:..........:                                  /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Gia hạn lần ............ hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:..........:                                  /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Gia hạn lần .............. hoạt động từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....

Mã số gia hạn lần:..........:                                  /GCNĐKHĐ

 

 

........, ngày .... tháng .... năm......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[1] Nếu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do cấp tnh cấp thì ghi tên UBND tnh/thành phố trực thuộc trung ương; nếu là cấp huyện cấp thì ghi UBND huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tnh

[2] Mẫu số M8b được bổ sung theo quy định tại điểm 1 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chun của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015.

[3] Mẫu số M8a được bổ sung theo quy định tại điểm 1 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưng Bộ VHTTDL quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015.

[4] Nếu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do cấp tnh cấp thì ghi tên UBND tnh/thành phố trực thuộc trung ương; nếu là cấp huyện cấp thì ghi UBND huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tnh

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3308/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3308/QĐ-UBND

2.143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296194