• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 3315/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3315/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3315/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 2293/TTr-SKHĐT ngày 17/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo đề cương và dự toán chi tiết) và thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 3256/STC-QLNS.TTK ngày 12/8/2016, về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giải pháp kỹ thuật công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

a) Giải pháp kỹ thuật công nghệ: Theo thuyết minh của đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tnhkèm theo Ttrình số 2293/TTr-SKHĐT ngày 17/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

- Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Nhập dữ liệu ban đu và tổ chức hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị có liên quan.

- Mua 05 bộ máy tính để phục vụ vận hành, khai thác phần mềm.

3. Kinh phí (làm tròn): 487.000.000 đồng (Bốn trăm tám by triệu đồng)

Trong đó:

a) Chi phí thiết bị: 482.000.000 đồng;

b) Chi khác: 5.000.000 đồng;

(Dự toán chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này)

4. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thuộc nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2017.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, giao Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách tỉnh năm 2017, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bổ sung cho đơn vị thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, giúp đỡ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- CT UBND tnh (Đ BC);
- PCT UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn;
- Lưu: VT, CNTT, KTTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(
Ban hành kèm theo Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Hạng mục

Cách tính

Thành tiền

Ghi chú

I

Chi phí thiết bị

 

482.270.837

 

1

Chi phí phần mềm

 

417.270.837

 

1.1

Giá trị phần mềm

G=1,4*E*P*H

176.913.000

Phụ lục 1

1.2

Chi phí chung

C=G*65%

114.993.450

 

1.3

Thu nhập chịu thuế tính trước

(G+C )*6%

17.514.387

 

1.4

Chi phí hướng dẫn sử dụng

Dự toán

93.000.000

Phụ lục 2

1.5

Chi phí cập nhật dữ liệu ban đầu

Dự toán

14.850.000

Phụ lục 3

2

Chi phí thiết bị

 

65.000.000

 

2.1

Máy tính để bàn FPT Elead N171i

5 bộx10,5 triệu đồng

52.500.000

 

2.2

Lưu điện Santak 1000VA

5 bộ x 2,5 triệu đồng

12.500.000

 

II

Chi phí khác

 

5.000.000

 

1

Thuê hosting 01 năm

Dự toán

5.000.000

Theo báo giá nhà cung cấp dịch vụ

Tổng cộng:

 

487.270.837

 

Làm tròn số:

 

487.000.000

 

(Bằng chữ: Bốn trăm tám bảy triệu đồng).

 

PHỤ LỤC 1

GIÁ TRỊ PHẦN MỀM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

S TT

Hạng mục

Diễn giải

Giá trị

1

Tính điểm trường hợp sử dụng (Use- case)

 

-

Điểm actor (TAW)

 

15

-

Điểm Use - case (TBF)

 

90

-

Tính điểm UUCP

UCCP-TA W+TBF

105

-

Hệ số phức tạp về KT-CN(TCF)

TCF=0,6+(0,01 *TFW)

0,785

-

Hệ s phức tạp về môi trường (EF)

EF=1,4+(-0,03*EFW)

1,055

-

Tính điểm AUCP

AUCP=UUCP*TCF*EF

86,96

2

Nội suy thời gian lao động (P)

P=người/giờ/AUCP

32

3

Giá trị nỗ lực thực tế (E)

E=10/6*AUCP

144,93

4

Mức lao động bình quân (H)

H=người /giờ

27.247

5

Định giá phần mềm nội bộ (VNĐ)

G=1,4*E*P*H

176.913.000

Ghi chú: Chi tiết về tính điểm trường hợp sử dụng, nội suy thời gian lao động, giá trị nỗ lực thực tế, mức lao động bình quân: Theo thẩm định tại các phụ lục kèm theo công văn số 3256/STC-QLNS.TTK ngày 12/8/2016 của Sở Tài chính.

 

PHỤ LỤC 2

CHI PHÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: VNĐ

STT

Nội dung

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuê hội trường đào tạo, khánh tiết

ngày

1

1.000.000

1.000.000

2

Thuê thiết bị giảng dạy (máy chiếu, màn chiếu)

ngày

1

800.000

800.000

3

Chi tiền thù lao cho giảng viên (2 người/ngày)

người

2

800.000

1.600.000

4

Chi tiền thuê phòng máy phục vụ

máy

10

200.000

2.000.000

5

Chi in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp tập huấn

bộ

100

100.000

10.000.000

6

Chi nước uống phục vụ lớp học

người

100

30.000

3.000.000

7

Chi phí cho nhân viên phục vụ lớp tập huấn

ngày

1

200.000

200.000

 

Tng cộng 1 lp:

 

 

 

18.600.000

 

Tổng cộng 5 lớp:

Lớp

5

 

93.000.000

Ghi chú: Thành phần tham gia tập huấn gồm các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph, các nhà đu tư (dự kiến 500 người).

 

PHỤ LỤC 3

CHI PHÍ CẬP NHẬT DỮ LIỆU BAN ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT

Nội dung

ĐVT

Slượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Cập nhật dữ liệu 01 hồ sơ

Bộ

1

 

16.500

 

-

Trường dữ liệu lớn hơn 50 ký tự

 

10

450

4.500

 

-

Trường dữ liệu từ 15-50 ký tự

 

20

375

7.500

 

-

Trường ký tự nhỏ hơn 15 ký tự

 

15

300

4.500

 

2

Số lượng hồ sơ

Bộ

900

 

14.850.000

 

Ghi chú: Theo Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính về Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3315/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 30/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3315/QĐ-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327482