• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 3402/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm Bảo trợ xã hội cho đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2), hạng mục: Trại Bệnh nhân C + Nhà nuôi dưỡng

Tải về Quyết định 3317/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3317/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3402/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TÂM THẦN LANG THANG THÀNH PHỐ CẦN THƠ (GIAI ĐOẠN 2), HẠNG MỤC: TRẠI BỆNH NHÂN C + NHÀ NUÔI DƯỠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 358/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2704/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2), hạng mục: Trại Bệnh nhân C + Nhà nuôi dưỡng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3317/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3317/QĐ-UBND

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330038