• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Quyết định 3324/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim do đã cổ phần hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3324/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM DO ĐÃ CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ công văn số 5693/UBND-CN ngày 18/12/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc xác nhận khoản tiền phạt chậm nộp thuế của Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp và chưa được giảm vốn nhà nước khi cổ phần hóa;

Theo đnghị của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại các công văn s: 1320/HQHT-NV ngày 23/9/2016, số 117/HQHT-NV ngày 21/01/2015 và của Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim tại công văn (không s) ngày 24/02/2015 (kèm hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim (Mã sthuế 3000304645, địa chỉ xã Sơn Kim I, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh), được xóa nợ khoản tiền thuế xuất khẩu và tiền phạt chậm nộp thuế của doanh nghiệp nhà nước phát sinh trước ngày 01/7/2007 tính đến ngày 10/12/2002 thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (theo Quyết định số 1204/QĐ.UB.DN ngày 30/5/2002 của UBND tỉnh Hà Tĩnh), do khoản tiền thuế và tin phạt chậm nộp không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, đã thực hiện xong cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 3000304645 ngày 10/12/2002.

Tổng số tiền xóa nợ tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là: 113.263.125 đồng (Một trăm mười ba triệu, hai trăm sáu ba nghìn, một trăm hai m đồng),

Trong đó: - Thuế xuất khẩu: 2.839.000 đồng;

- Tiền phạt chậm nộp thuế: 110.424.125 đồng.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hà
Tĩnh (để biết);
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3324/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3324/QĐ-TCHQ

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330571