• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3324/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 3324/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU PHƯỜNG PHÚ HÀI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 298/TB-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam tại cuộc họp bàn triển khai các thủ tục dừng hoạt động Trạm thu phí giao thông Phú Hài;

Xét đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 3354/TTr-LS:XD-UBND.PT ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/10/2010, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh 1.200 m2 đất tại thửa đất Nhà điều hành Trạm thu phí giao thông Phú Hài từ đất công trình công cộng sang đất ở kết hợp kinh doanh.

- Quy mô sử dụng đất đai đến năm 2025 điều chỉnh:

STT

Đất trong khu dân dụng

Đã phê duyệt

Điều chỉnh

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

01

Đất ở

Đất ở kết hợp kinh doanh

24,9358

245,5835

20,24

25,0558

245,7035

20,25

02

Đất công trình công cộng

34,4943

2,84

34,3743

2,83

 

 

 

 

 

Tổng cộng

1.213,20

100,0

1.213,20

100,0

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, ĐTQHXD. Thiện

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3324/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3324/QĐ-UBND

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329078