• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

 

Quyết định 333/QĐ-BTP năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp

Tải về Quyết định 333/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c)
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Cục HTQTCT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Luật hộ tịch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 8 năm 2015

2. Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Theo tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhưng xong trước ngày 01 tháng 01 năm 2020.

3. Xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Nhà xuất bản Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 10 năm 2015

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: trong năm 2015

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật hộ tịch.

a) Tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành Liên quan đến quy định của Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 30/4/2015

+ Các Bộ, ngành tổ chức rà soát, lập danh mục các văn bản do mình chủ trì soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật hộ tịch và gửi kết quả về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) trước ngày 30/4/2015.

+ Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật hộ tịch và gửi kết quả thực hiện về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trước ngày 30/4/2015.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và Danh mục các văn bản

b) Lập Danh mục đề xuất các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật hộ tịch; lập Danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành có nội dung trái với quy định của Luật hộ tịch cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ (thực hiện theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổng hợp và lập các Danh mục gửi cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để nghiên cứu, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm cho phù hợp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 15/5/2015

- Sản phẩm: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

c) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước 30/5/2015

- Sản phẩm: Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Thực hiện việc rà soát, cập nhật danh mục thường xuyên

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong những năm tiếp theo

6. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật hộ tịch tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho cán bộ, công chức các Bộ, ngành và cấp tỉnh (Thành phần: Đại diện các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan).

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Hội nghị.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Nhà xuất bản Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian hoàn hành: Tháng 10 năm 2015 và các năm tiếp theo.

+ Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

7. Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

a) Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2015

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

b) Xây dựng, triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì:

+ Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật phục vụ việc xây dựng và triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

+ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chủ trì xây dựng nội dung phục vụ việc xây dựng và triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019

- Sản phẩm: Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ kết nối toàn quốc, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

8. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật hộ tịch

a) Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Học viện Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 31 tháng 7 năm 2015, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

+ Bộ Ngoại giao hoàn thành việc rà soát đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

+ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

+ Thực hiện việc rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

- Tổ chức 02 Lớp tập huấn những nội dung mới của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho công chức thuộc Sở Tư pháp các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mỗi Sở Tư pháp 03 đại biểu, gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng hành chính Tư pháp)

+ Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn tại các địa phương.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015

- Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương

+ Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm. Bảo đảm trước ngày 01 tháng 01 năm 2020,100% số công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ hộ tịch trong những năm tiếp theo đối với tất cả công chức làm công tác hộ tịch.

c) Đào tạo, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo công chức làm công tác hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Trường Đại học Luật Hà Nội, 05 Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành:

+ Trường Đại học Luật Hà Nội, 05 Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp nghiên cứu đưa nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch thành nội dung học bắt buộc, thống nhất tại trường Đại học Luật và 05 Trường Trung cấp Luật trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

+ Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật hộ tịch được phân công tại Kế hoạch này; xác định việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thi hành Luật hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt hiệu quả, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực là đơn vị đầu mối về hành chính, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đối với các nhiệm vụ được triển khai trong năm 2015, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ bố trí trong nguồn ngân sách năm 2015 để tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 333/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/2/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 333/QĐ-BTP năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Quyết định nhằm 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Luật hộ tịch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2015.

Từ khóa: Quyết định 333/QĐ-BTP

490

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270942