• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 334/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 334/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số: 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung các điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu tiền thuê mặt nước; số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số: 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số: 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; số: 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; số: 129/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về kéo dài thời gian ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 68/TTr-STNMT ngày 06/02/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn huyện Đồng Xuân, cụ thể như sau:

1. Trường hợp không thuê tổ chức tư vấn thực hiện mà giao các cơ quan Nhà nước thực hiện (52 dự án/công trình): Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

a) Lý do không thuê tổ chức tư vấn thực hiện:

- Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Dự án/công trình có quy mô nhỏ, chỉ định giá đất cho một loại đất nông nghiệp nên việc xác định giá đất sẽ thuận lợi; đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất thực hiện dự án; tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

- Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

b) Triển khai thực hiện:

- Biện pháp thực hiện:

+ Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: UBND huyện Đồng Xuân thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và số 129/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh.

+ Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: UBND huyện Đồng Xuân, cơ quan tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/1/2017 của Chính phủ và Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Kinh phí thực hiện:

+ Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh.

+ Đối với các trường hợp định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh.

2. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn thực hiện:

a) Trường hợp cần định giá đất cụ thể: 01 dự án (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này).

b) Tổ chức tư vấn: Việc thuê tổ chức tư vấn thực hiện định giá đất phải có đủ các điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất theo quy định pháp luật.

c) Triển khai thực hiện:

- Sau khi Kế hoạch định giá đất cụ thể được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh.

- Tổng kinh phí thực hiện: 46.069.000 đồng, nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Hiến);
- PCVP UBND tỉnh (đ/c Khoa);
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Đ, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Phụ lục số 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN

(các trường hợp giao các cơ quan Nhà nước thực hiện)

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 09 /02/2018 của UBND tỉnh)

TT

Trường hợp cần định giá đất cụ thể

Địa điểm dự án/công trình

Dự kiến diện tích

(m2)

Mục đích định giá đất cụ thể

Thời gian thực hiện

1

Thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 2

2.380.600

Làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý I/2018

2

Cụm công nghiệp Soi Nga

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Lãnh

229.100

Quý I/2018

3

Công trình Tuyến đường bộ nối 02 tỉnh Phú Yên-Gia Lai, đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (ĐT647)-giai đoạn 2

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 1 và xã Phú Mỡ

461.800

Quý I/2018

4

Bãi đổ thải thôn Phú Giang

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Phú Mỡ

35.000

Quý II/2018

5

Bãi đổ thải thôn Suối Cối

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 1

100.000

Quý II/2018

6

Bãi đổ thải xã Phú Mỡ

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Phú Mỡ

50.000

Quý II/2018

7

Xây dựng Cầu Cây Sung tại Km10+379, tuyến ĐT642

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Sơn Bắc

4.000

Quý I/2018

8

Nối dài đường Trần Cao Vân đến Trường THCS Phan Lưu Thanh và Mở rộng nút giao thông đường Phan Trọng Đường-Trần Cao Vân

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị Trấn La Hai

6.000

Quý I/2018

9

Đường giao thông nông thôn tuyến từ La Hai-Đồng Hội đi Gò Ông Ấm, thôn Phước Huệ

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 2

9.000

Quý II/2018

10

Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ chứa nước Phú Xuân

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Phước

30.000

Quý II/2018

11

Kè chống sạt lở sông Cô, nhánh sông Kỳ Lộ-bờ hữu thôn Long Thạch, Long Mỹ

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Long

55.000

Làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý I/2018

12

Dự án: Kè chống sạt lở sông Kỳ Lộ-bờ tả thôn Phú Sơn và thôn Triêm Đức thuộc Dự án: Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 2

60.000

Quý I/2018

13

Kè chống sạt lở sông Kỳ Lộ-bờ tả thôn Phước Huệ thuộc Dự án: Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, huyện Đồng Xuân

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 2

55.000

Quý I/2018

14

Nhà văn hóa xã Xuân Long

- Loại đất: Đất nông nghiệp và đất ở nông thôn

Xã Xuân Long

33.000

Quý II/2018

15

Nhà văn hóa xã Đa Lộc

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Đa Lộc

1.000

Quý I/2018

16

Trạm biến áp 110KV và các nhánh rẽ

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

1.570

Quý I/2018

17

Trường Mẫu giáo thị trấn La Hai (phân Trường Long Hà)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

967

Quý II/2018

18

Mở rộng Trường Tiểu học Xuân Lãnh (phân Trường Da Dù)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Lãnh

1.600

Quý II/2018

19

Phân Trường Tiểu học thôn Phú Sơn

- Loại đất: Đất nông nghiệp và đất ở nông thôn

Xã Xuân Quang 2

1.300

Quý II/2018

20

Mở rộng 03 phòng Tiểu học thôn 6

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Đa Lộc

3.000

Quý II/2018

21

Mở rộng điểm Trường Tiểu học Xuân Quang 3

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 3

3.000

Quý II/2018

22

Mở rộng điểm Trưởng Tiểu học Xuân Quang 3 (phân Trường Thạnh Đức Trung)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 3

700

Làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý II/2018

23

Mở rộng Trường Mầm non Xuân Quang 3 (phân Trường Phước Lộc)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 3

500

Làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý II/2018

24

Xây dựng điểm Trường Mầm non Phước Nhuận

Xã Xuân Quang 3

500

Quý II/2018

25

Xây dựng Trường Mầm non Xuân Quang 1 (phân Trường Đồng Hội)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 1

500

Quý II/2018

26

Trường Mầm non, phân Trường Kỳ Đu (hộ ông La Mo Đụng)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 2

700

Quý II/2018

27

Trường Mầm non Phú Mỡ (thôn Phú Giang)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Phú Mỡ

3.100

Quý II/2018

28

Trường Mầm non Đa Lộc (điểm Trường thôn 3)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Đa Lộc

300

Quý II/2018

29

Trường Mầm non Xuân Lãnh (điểm Trường Da Dù)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Lãnh

1.000

Quý II/2018

30

Trường Mầm non Xuân Lãnh (điểm Trường Xí Thoại)

- Loại đất: Đất ở nông thôn

Xã Xuân Lãnh

200

Quý II/2018

31

Xây dựng Khu dân cư khép kín cụm xã xuân Lãnh

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Lãnh

8.900

Quý I/2018

32

Định canh định cư tập trung xã Xuân Lãnh

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Lãnh

3.000

Quý II/2018

33

Khu dân cư nông thôn xã Xuân Sơn Bắc

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Sơn Bắc

9.000

Quý I/2018

34

Khu dân cư Xuân Sơn Bắc, thôn Tân Bình

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Sơn Bắc

19.000

Quý I/2018

35

Định canh định cư tập trung xã Xuân Quang 1

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Xuân Quang 1

20.700

Làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý II/2018

36

Mở rộng Khu dân cư Suối Mây

Xã Xuân Phước

23.700

Quý I/2018

37

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc-Tây Bắc đường Nguyễn Hào Sự, khu phố Long Hà

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

15.000

Quý II/2018

38

Khu đô thị mới Khu phố Long Châu

-Loại đất: Đất nông nghiệp (60.000m2), đất ở đô thị (16.100m2)

Thị trấn La Hai

76.100

Quý I/2018

39

Khép kín Khu dân cư đường Trần Cao Vân, khu phố Long Châu

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

500

Quý II/2018

40

Hạ tầng Khu dân cứ Xóm Ké-Long Hà

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

10.000

Quý II/2018

41

Công viên văn hóa của Huyện (Bầu Sen)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Thị trấn La Hai

70.000

Quý II/2018

42

Khép kín Khu dân cư nông thôn Đội 5, thôn Tân Vinh

- Loại đất: Đất ở nông thôn

Xã Xuân Sơn Nam

1.800

Làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quý I/2018

43

Khép kín Khu dân cư nông thôn Đội 7, thôn Tân Vinh

- Loại đất: Đất ở nông thôn

Xã Xuân Sơn Nam

1.640

Quý I/2018

44

Khép kín Khu dân cư nông thôn Đội 8, thôn Tân Vinh

- Loại đất: Đất ở nông thôn

Xã Xuân Sơn Nam

1.230

Quý I/2018

45

Khép kín Khu dân cư nông thôn Đội 3, thôn Tân Phú

- Loại đất: Đất ở nông thôn

Xã Xuân Sơn Nam

600

Quý I/2018

46

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc-Tây Bắc đường Nguyễn Hào Sự, khu phố Long Hà

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

15.000

Quý I/2018

47

Bán đấu giá cơ sở nhà, đất Đội thuế số 1

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

100

Quý I/2018

48

Bán đấu giá cơ sở nhà, đất Đội thuế số 2

Xã Xuân Quang 2

200

Quý I/2018

49

Khép kín Khu dân cư đường Trần Cao Vân, khu phố Long Châu

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

500

Làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quý II/2018

50

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Xóm Ké-Long Hà

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

10.000

Quý II/2018

51

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thuộc Lâm trường Hà Đạn (cũ), khu phố Long Bình

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

2.600

Quý II/2018

52

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trường cây thông (cũ), khu phố Long Châu

- Loại đất: Đất ở đô thị

Thị trấn La Hai

800

Quý II/2018

 

Phụ lục số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN

(các trường hợp thuê tổ chức tư vấn thực hiện)

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 09 / 02/2018 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục công trình/dự án

Thông tin về Thửa đất/Khu đất cần định giá

Dự kiến thời gian cần thực hiện việc định giá đất

Chi phí trong đơn giá
(đồng)

Chi phí ngoài đơn giá (đồng)

Tổng kinh phí thực hiện định giá đất
(đồng)

Địa điểm dự án/công trình

Diện tích
(m2)

Thời hạn sử dụng

Chi phí kiểm tra, nghiệm thu

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)x5,5%

(10)=7+8+9

I

Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

42.197.000

1.551.000

2.321.000

46.069.000

1

Khu đô thị mới KP Long Châu

- Loại đất: Đất ở tại đô thị

Thị trấn La Hai

76.100

Lâu dài

Quý III/2017

42.197.000

1.551.000

2.321.000

46.069.000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 334/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 334/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383260