• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh

 

Quyết định 3340/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3340/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2018/QĐ-UBND NGÀY 15/6/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 1711/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc đề nghị ban hành Quyết định đính chính Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

1. Tại căn cứ pháp lý thứ 2 của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND đính chính “ngày 25” thành “ngày 22”.

2. Tại căn cứ pháp lý cuối cùng của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND đính chính dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.).

3. Tại nội dung Điều 2 của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND đính chính như sau:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2018 và thay thế Quyết định số 4262/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.”.

4. Đính chính nội dung cuối cùng tại phần Nơi nhận của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND từ “Lưu: VT, VX3” thành “Lưu: VT, SVHTT (09), VX3”.

5. Bổ sung cụm từ “Chủ tịch” vào trước cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” tại điểm a khoản 1 Điều 12 của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ- UBND.

6. Tại khoản 7 Điều 21 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND đính chính dấu ba chấm “…” thành “trung học cơ sở, tiểu học về.

7. Tại điểm c khoản 14 Điều 21 của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bỏ nội dung “Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký và là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3340/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 22/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3340/QĐ-UBND

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405263