• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2015 công bố 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Quyết định 3342/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3342/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014, Quyết định số 3015/QĐ-BNNPTNT-TCLN ngày 03/7/2014, Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014, Quyết định s5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014, Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015, Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

Thực hiện theo Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Thực hiện theo Quyết định số 906/QĐ-BNNPTNT-KTHT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 3015/QĐ-BNNPTNT-TCLN ngày 03/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II. Lĩnh vực Nông thôn mới

5

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định Số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

III. Lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

8

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Thực hiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Thực hiện theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3342/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 25/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Quyết định 3342/QĐ-UBND 11 TTHC của Sở NNPTNT tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” của Quyết định Bộ trưởng

Ngày 25/09/2015, căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và một số VBPL khác có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 3342/QĐ-UBND 11 TTHC của Sở NNPTNT tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” của Quyết định Bộ trưởng, cụ thể như:

1. 04 TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp như: Thẩm định, phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn. Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn. Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý.

2. 03 TTHC thuộc lĩnh vực nông thôn mới như: Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. 04 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản như: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn…

Quyết định 3342/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2015.

Từ khóa: Quyết định 3342/QĐ-UBND

344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292611