• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính


 

Quyết định 3361/QĐ-UBND năm 2019 về chuyển thôn, khu phố tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021

Tải về Quyết định 3361/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN THÔN, KHU PHỐ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỰC HIỆN SẮP XẾP CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 11/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3055/TTr-SNV ngày 25/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các thôn của xã Hòa Phú thành các khu phố của thị trấn Phan Rí Cửa (mới), huyện Tuy Phong như sau:

- Chuyển thôn Phú Thủy, xã Hòa Phú thành khu phố Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa.

- Chuyển thôn Phú Hải, xã Hòa Phú thành khu phố Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa.

- Chuyển thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú thành khu phố Phú Hòa, thị trấn Phan Rí Cửa.

- Chuyển thôn Phú Tân, xã Hòa Phú thành khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa.

Điều 2. Chuyển các thôn của xã Đức Tân thành các thôn của xã Măng Tố (mới), huyện Tánh Linh như sau:

- Chuyển thôn 4, xã Đức Tân thành thôn 4, xã Măng Tố.

- Chuyển thôn 5, xã Đức Tân thành thôn 5, xã Măng Tố.

- Chuyển thôn 1, xã Đức Tân thành thôn 6, xã Măng Tố.

- Chuyển thôn 2, xã Đức Tân thành thôn 7, xã Măng Tố.

- Chuyển thôn 3, xã Đức Tân thành thôn 8, xã Măng Tố.

Điều 3. Chuyển các thôn của xã Đức Chính thành các thôn của xã Nam Chính (mới), huyện Đức Linh như sau:

- Chuyển thôn 1, xã Đức Chính thành thôn 7, xã Nam Chính.

- Chuyển thôn 2, xã Đức Chính thành thôn 8, xã Nam Chính.

- Chuyển thôn 3, xã Đức Chính thành thôn 9, xã Nam Chính.

- Chuyển thôn 4, xã Đức Chính thành thôn 10, xã Nam Chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Tuy Phong, Tánh Linh và Đức Linh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo BT, Đài PT-TH Bình Thuận;
- Phòng Nội vụ các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh;
- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV(Ba-10b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3361/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3361/QĐ-UBND

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434928