• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3369/QĐ-CTUBND năm 2015 về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 3369/QĐ-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/QĐ-CT UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-CT.UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được thực hiện các quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác về xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định số 3225/QĐ-CT.UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và theo các chỉ đạo, phân công đột xuất, không thường xuyên khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc giao quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này và chấm dứt khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong phạm vi giao quyền nêu tại Điều 1 quyết định này, các Phó Chủ tịch được ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Lưu VT+NgM, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3369/QĐ-CTUBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 20/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3369/QĐ-CTUBND

2.250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296162