• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


 

Quyết định 3370/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3370/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3370/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum gồm các Đội (Tổ) như sau:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ hải quan;

c) Đội Nghiệp vụ hải quan Kon Tum.

Giao Đội Nghiệp vụ hải quan Kon Tum thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý địa bàn thành phố Kon Tum và các địa bàn lân cận theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y để đáp ứng yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

b) Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum (20b);
- Lưu: VT, TCCB (10b)
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3370/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3370/QĐ-TCHQ

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432253