• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 3370/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Cán cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4899/STC-CS ngày 23 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Máy vi tính để bàn;

2. Máy photocopy;

3. Máy điều hòa không khí.

Các loại tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, gồm các tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ba loại tài sản phải mua sắm tập trung nêu trên; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh được mua sắm trang bị theo quy định hiện hành.

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của thành phố Hồ Chí Minh:

Danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp) tổ chức mua sắm tập trung theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc nnước thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3370/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thanh Phong
Ngày ban hành: 13/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3370/QĐ-UBND

430

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392846