• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 3371/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 3371/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3371/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật t chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết: số 53/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016; số 12/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017; số 32/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017; số 33/NQ-HĐND ngày 24/11/2017; số 48/NQ-HĐND ngày 14/12/2017; số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018; số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018; số 39/NQ-HĐND ngày 08/12/2018; số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019; số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2019; số 21/NQ-HĐND ngày 31/7/2019; số 47/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tại Tờ trình số 2015/TTr-UBND ngày 16/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 904/TTr-STNMT ngày 20/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020:

Diện tích các loại đất trong năm kế hoạch phân bổ đến từng xã, thị trấn trong huyện thể hiện tại phụ biểu s 01 kèm theo Quyết định.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020:

Kế hoạch thu hồi đất phân bổ đến từng xã, thị trấn trong huyện thể hiện tại phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020:

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng xã, thị trấn trong huyện thể hiện tại phụ biểu số 03 kèm theo Quyết định.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020:

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ đến từng xã, thị trấn trong huyện thể hiện tại phụ biểu số 04 kèm theo Quyết định.

5. Danh mục các công hình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2020:

Danh mục các công trình thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất trong năm 2020 của huyện thể hiện tại phụ biểu số 05 kèm theo Quyết định.

Điều 2. Công bố công trình hủy bỏ ra khỏi kế hoạch sử dụng đất

Công bố hủy bỏ các công trình ra khỏi kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Bình căn cứ theo Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi tại Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tại hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thể hiện tại phụ biểu số 06 kèm theo Quyết đnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo đúng quy đnh của pháp luật về đất đai;

- Công bố công khai những công trình hủy bỏ ra khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch s dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Bình; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Phó Chủ tịch (TT. NLN) UBND t
nh;
- Công an t
nh;
- Bộ Ch
huy Quân sự tnh;
- HĐND, UBND huyện Yên Bình;
- Báo Yên Bái, Đài PT và TH tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Ph
ó Chánh Văn phòng (đ/c Yên)
Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh

 


Phụ biểu 05:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN YÊN BÌNH

STT

Hạng mục

ĐV hành chính

Mã Đất

Quy mô diện tích (ha)

Ly vào loại đt (ha)

Căn cứ pháp lý

Số TT trên BĐ KHSDĐ năm 2020

Năm kế hoạch

Đất lúa

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng trụ sở công an huyện

TT Yên Bình

CAN

0,25

 

 

 

 

0,25

Quyết đnh 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái v việc điu chỉnh, b sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đt năm 2017

YB233

Cp nhật Quyết định 1834 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2017

2

Tr s làm việc cụm công an xã

Yên Bình

CAN

0,02

 

 

 

 

0,02

Quyết đnh 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái v việc điu chỉnh, b sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đt năm 2017

YB 237

Cp nhật Quyết định 1834 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2017

II

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mở rộng trung đoàn 174 (Thu hồi đất quốc phòng cấp lấn chiếm của trung đoàn 174)

Xã Thịnh Hưng

CQP

38,44

 

 

 

 

38,44

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-282

Cp nhật 1721 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

4

D án Quốc phòng

Phú Thịnh

CQP

0,38

 

 

 

 

0,38

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 208

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

5

D án Quốc phòng

Xã Thịnh Hưng

CQP

0,42

 

 

 

 

0,42

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 193

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

6

Sân diễn tập quân sự

Xã Xuân Long

CQP

0,45

0,45

 

 

 

 

Quyết định 947/QĐ-UBND tnh

YB-330

KHSDD năm 2020

III

Đất công trình bưu chính, viễn thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bưu điện văn hóa xã Thnh Hưng

xã Thnh Hưng

DBV

0,10

 

 

 

 

0,10

Quy hoạch nông thôn mi và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 193A

KHSDD năm 2019

IV

Đất chợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Chợ trung tâm thị trấn Yên Bình

T 8, TT Yên Bình

DCH

1

0,9

 

 

 

0,10

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-250

Cp nhật Quyết định số 1225 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

9

San tạo mặt bng và mở rng chợ trung tâm xã Yên Bình

Thôn Trung Tâm, Yên Bình

DCH

0,5

0,48

 

 

 

0,02

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-251

Cp nhật Quyết định số 1225 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

10

Xây dựng mới chợ xã Yên Bình

Xã Yên Bình

DCH

0,50

0,50

 

 

 

 

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái v việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất m 2019

YB-252

Cp nhật Quyết định số 675 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

11

Chợ Thác Bà

TT Thác Bà

DCH

0,52

 

 

 

 

0,52

Quy hoạch nông thôn và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 154

Năm 2018 chuyển tiếp

12

M rng Chợ xã Đại Minh

Xã Đi Minh

DCH

0,50

 

 

 

 

0,50

Văn bản số 78/CV-DA ngày 28/11/2016 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 179

Năm 2017 chuyển tiếp

13

Mở rộng chợ xã Tân Hương

Xã Tân Hương

DCH

0,20

0,20

 

 

 

0,00

Văn bản số 77/CV-DA Văn bản số 78/CV-DA ngày 28/11/2016 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 64

Năm 2017 chuyển tiếp

V

Đt giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Mở rộng trường mầm non xã Cảm Ân

Thôn Tân Lương, xã Cảm Ân

DGD

0,06

0,05

 

 

 

0,01

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-253

Cp nhật Quyết định số 1225 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

15

Trường mầm non xã Tân Hương

Thôn Yên Thng, xã Tân Hương

DGD

0,04

 

 

 

 

0,04

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-254

Cp nhật Quyết định số 1225 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

16

Mở rộng Tiểu học và Trung học cơ sở Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

TT Thác Bà

DGD

0,25

 

 

 

 

0,25

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 156

KHSDD năm 2019

17

Trường mầm non Bình Minh phân hiệu tổ 8B

TT Yên Bình

DGD

0,18

 

 

 

 

0,18

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 233A

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

18

Mở rộng Trường Mầm non Bảo Ái

Xã Bảo Ái

DGD

0,15

 

 

 

 

0,15

Đề án rà soát, sắp xếp quy mô trường lớp đối với GDMN và GDPT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

YB 92

KHSDD năm 2019

19

Trường MN xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái

Xã Cảm Nhân

DGD

0,15

 

 

 

 

0,15

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 26

KHSDD năm 2019

20

Dự án M rộng trường mầm non

Xã Phúc An

DGD

0,24

 

 

 

 

0,24

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 86

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

21

Trường MN xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái

Xã Tân Hương

DGD

0,35

 

 

 

 

0,35

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 64A

KHSDD năm 2019

22

Trưng Mầm Non

Xã Vĩnh Kiên

DGD

0,15

 

 

 

 

0,15

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-319

KHSDD năm 2020

VI

Đt giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Đường Nội Thị thị tứ xã Cảm Ân

Xã Cảm Ân

DGT

1,84

0,50

 

 

 

1,34

Quyết đnh số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch sử dng đt đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-313

KHSDD m 2020

24

Đường Thị Tứ

Xã Cảm Ân

DGT

1

 

 

 

 

1,00

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-255

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

25

Đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

TT Yên Bình

DGT

30,00

 

 

 

 

30,00

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 07

Cp nhật 1721 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2019

26

Đường thị tứ Cảm Ân

Xã Cảm Ân

DGT

5,00

0,50

 

 

 

4,50

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 51

KHSDD năm 2019

27

Đường Cảm Nhân - Phúc Ninh - Ngọc Chấn - Xuân Long

Xã Ngọc Chấn

DGT

4,00

0,30

 

 

 

3,70

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 13A

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

28

Đường Khuôn La - Hòa Cuông,  xã Tân Hương

Xã Tân Hương

DGT

12,00

0,50

 

 

 

11,50

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 65

KHSDD năm 2019

29

Đường Cảm Nhân - Phúc Ninh - Ngọc Chấn - Xuân Long

Xã Xuân Long

DGT

0,51

0,01

 

 

 

0,50

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB21A

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

VII

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí

Xã Mông Sơn

DKV

1,20

1,00

 

 

 

0,70

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB 40A

KHSDD năm 2019

VIII

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2

Xã Hán Đà

DNL

9,5

0,5

 

 

 

9,00

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

YB-333

KHSDD năm 2020

IX

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Bãi rác thải trung tâm

Thôn Loan Hương, xã Tân Hương

DRA

0,97

0,9

 

 

 

0,07

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND huyện Yên Bình về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới xã Tân Hương huyện Yên Bình

YB-272

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

33

Dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi rác thải huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

TT Yên Bình

DRA

1,35

 

 

 

 

1,35

Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2018

YB 241A

Cập nhật Quyết định số 749 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

34

Bãi thu gom, xử lý rác thải

Xã Tân Hương

DRA

1,50

0,50

 

 

 

1,00

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB67A

KHSDD năm 2019

X

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 8 b

TT Yên Bình

DSH

0,22

 

 

 

 

0,22

Tờ trình số 92/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình

YB 240A

KHSDD năm 2019

36

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 10

Xã Cảm Nhân

DSH

0,04

 

 

 

 

0,04

Văn bản số 1950/UBND-TNMT ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

YB 227

Năm 2018 chuyển tiếp

37

Nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn Lý Nhân; thôn Hương Lý; thôn Cây Thọ; thôn Chóp Dù; thôn Hồng Bàng, Đồng Đát)

Xã Đại Đồng

DSH

0,19

0,03

 

 

 

0,16

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 114, YB 111, YB 103, YB 100, YB 108, YB 107

Năm 2018 chuyển tiếp

38

Nhà văn hóa thôn Trác Đà 2

Xã Hán Đà

DSH

0,02

 

 

 

 

0,02

Công văn số 49 ngày 20/9/2018 của UBND xã Hán Đà

YB 87B

KHSDD năm 2019

39

Nhà văn hóa thôn Phúc Hòa 2

Xã Hán Đà

DSH

0,14

 

 

 

 

0,14

Công văn số 49 ngày 20/9/2018 của UBND xã Hán Đà

YB 88

KHSDD năm 2019

40

Nhà văn hóa thôn Hán Đà 1

Xã Hán Đà

DSH

0,12

0,12

 

 

 

0,00

Công văn số 49 ngày 20/9/2018 của UBND xã Hán Đà

YB 87A

KHSDD năm 2019

41

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Đinh

Xã Ngọc Chấn

DSH

0,05

 

 

 

 

0,05

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 15

Năm 2018 chuyển tiếp

42

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trung tâm

Xã Thịnh Hưng

DSH

0,09

 

 

 

 

0,09

 

YB-315

KHSDD năm 2020

XI

Đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước KCN Phía Nam (hạng mục: Xử lý diện tích đất nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp Phía Nam

Xã Văn Lãng

DTL

1,00

1,00

 

 

 

 

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-256

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

44

Dự án xử lý khẩn cấp chống ngập úng khu dân cư phía sau bưu điện huyện Yên Bình

TT Yên Bình

DTL

1,00

 

 

 

 

1,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 236A

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

45

Chỉnh trang đô thị tại tổ 8B (Hạng mục: Mương thoát nước)

TT Yên Bình

DTL

0,02

 

 

 

 

0,02

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB235

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

46

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn thôn Tân Lập 7 (Hạng mục: Mương thoát nước)

Xã Hán Đà

DTL

0,07

0,07

 

 

 

0,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 177a

Cp nhật Quyết định số 1738 ca UBND tnh Yên Bái v việc ĐCBSKH 2018

47

Công trình thủy lợi hồ Gốc Nhội

Xã Xuân Lai

DTL

2,52

 

 

 

 

2,52

Quyết định số 2020/UBND-XD ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Yên Bái (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phân bố kế hoạch vốn vay lại (nguồn vốn ODA) năm 2018 Dự án nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Yên Bái.

YB-276

Cập nhật QĐ 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

48

Công trình thủy lợi hồ Hang Luồn

Xã Vũ Linh

DTL

4,70

 

 

 

 

4,70

Quyết định số 2020/UBND-XD ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Yên Bái (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phân bố kế hoạch vốn vay lại (nguồn vốn ODA) năm 2018 Dự án nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Yên Bái.

YB-277

Cập nhật QĐ 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

49

Công trình Hồ Khe Hoài

Xã Tích Cốc

DTL

2,86

 

 

 

 

2,86

Quyết định số 2020/UBND-XD ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái; Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và QĐ số 2571/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ.

YB-339

KHSDD năm 2020

XII

Đất thể dục, thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Sân vận động Trung tâm

TT Yên Bình

DTT

1,94

 

 

 

 

1,94

Quyết định s 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bải v việc xét duyt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) huyện Yên Bình

YB-299

KHSDD m 2020

51

Sân vận động xã Tân Hương

Thôn Khuân Gió, xã Tân Hương

DTT

0,46

 

 

 

 

0,46

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND huyện Yên Bình về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới xã Tân Hương huyện Yên Bình

YB-257

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

52

Sân Vận động Xã Cảm Ân

Xã Cảm Ân

DTT

2,00

0,50

 

 

 

1,50

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB51A

KHSDD năm 2019

53

Xây dựng sân thể thao các thôn Dộc Trần; Chóp Dù; Lý Nhân

Xã Đại Đồng

DTT

1,35

 

 

 

 

1,35

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 105, YB 101, YB 113

Năm 2018 chuyển tiếp

54

Sân vận động trung tâm xã

Xã Đại Minh

DTT

2,00

 

 

 

 

2,00

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 181

KHSDD năm 2019

55

Xây dựng Sân vận động

Xã Tân Nguyên

DTT

0,70

0,36

 

 

 

0,34

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 02

Năm 2018 chuyển tiếp

56

Sân vn động (Thôn Phú Cường)

Xã Xuân Long

DTT

0,95

0,9

 

 

 

0,05

Quyết định 947/QĐ-UBND tỉnh và QĐ điều chỉnh quy hoạch 2020

YB-329

KHSDD năm 2020

XIII

Đất văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Nhà văn hóa thôn Khe Mạ (nhà sinh hoạt cộng đồng)

Thôn Khe Mạ, xã Tân Hương

DVH

0,09

 

 

 

 

0,09

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND huyện Yên Bình về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới xã Tân Hương huyện Yên Bình

YB-258

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

58

Quy hoạch xây dựng nhà bia Liệt sĩ và nhà văn hóa tại thôn Trung Sơn

Xã Mông Sơn

DVH

0,20

 

 

 

 

0,20

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB 40C

KHSDD năm 2019

59

Bia tưởng niệm xã Văn Lãng

Xã Văn Lãng

DVH

0,30

 

 

 

 

0,30

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 209

Năm 2017 chuyển tiếp

60

Đài tưởng niệm, nhà bia liệt sỹ

Xã Yên Bình

DVH

0,16

0,16

 

 

 

0,00

Văn bản số 2316/UBND/XD ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

YB 06B

KHSDD năm 2019

XIV

Đất xây dựng cơ sở y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Trạm y tế xã Yên Bình

Xã Yên Bình

DYT

0,25

0,25

 

 

 

 

Văn bản số 1358/SYT-KHTC ngày 06/11/2018 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

YB 149

KHSDD năm 2019

62

Mở rộng trạm y tế xã

Xã Hán Đà

DYT

0,02

 

 

 

 

0,02

Văn bản số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ chương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 166

Năm 2017 chuyển tiếp

63

Trạm Y tế

Xã Tân Hương

DYT

0,07

 

 

 

 

0,07

Văn bản số 498/CV-VPĐKĐĐ ngày 9/11/2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện về việc đăng ký danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.

YB 244A

Năm 2018 chuyển tiếp

XV

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Mở rộng nghĩa địa

Thôn Tân Phong, xã Cảm Ân

NTD

0,86

 

 

 

 

0,86

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-271

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

65

Mở rộng nghĩa trang thôn Thủy Sơn

Xã Mông Sơn

NTD

0,50

 

 

 

 

0,50

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB 40B

KHSDD năm 2019

66

Mở rộng nghĩa trang thôn Núi Nỳ

Xã Mông Sơn

KTD

1,00

 

 

 

 

1,00

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB42

KHSDD năm 2019

XVI

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Dự án chỉnh trang đô thị (Tổ Dân Phố 6)

TT Yên Bình

ODT

1,135

 

 

 

 

1,14

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-289

KHSDD năm 2020

68

Chỉnh trang đô thị (quỹ đất dọc đường nối 2 nhà máy xi măng - Khu số 2)

TT Yên Bình

ODT

8,50

 

 

 

 

8,50

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-314

KHSDD năm 2020

69

Chỉnh trang đô thị (quỹ đất dân cư)

Tổ 7, tổ 8 thị trấn Yên Bình

ODT

3,3

0,3

 

 

 

3,00

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-259

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

70

Quỹ đất dân cư khu 8 (hội trường tổ 8)

TT Thác Bà

ODT

0,10

 

 

 

 

0,10

Công văn số 251/CV-BQL ngày 31/8/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình V/v Đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2019

YB 155A

KHSDD năm 2019

71

Quy đất dân cư đô thị tổ 14B

TT Yên Bình

ODT

3,50

 

 

 

 

3,50

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 128

Năm 2018 chuyển tiếp

72

Chỉnh trang đô thị (quỹ đất dọc đường nối 2 nhà máy xi măng)

TT Yên Bình

ODT

8,50

 

6,50

 

 

2,00

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái v việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất m 2019

YB-260

Cập nhật Quyết định số 675 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

73

Chỉnh trang đô thị (bổ sung diện tích m rộng công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng để chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại dân cư thị trấn Yên Bình và các cơ quan hành chính)

TT Yên Bình

ODT

2,70

 

 

 

 

2,70

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái v việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất m 2019

YB-261

Cập nhật Quyết định số 675 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

74

Chỉnh trang đô thị (thu hồi đất bệnh viện đa khoa huyện cũ)

TT Yên Bình

ODT

1,20

 

 

 

 

1,20

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái v việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất m 2019

YB-262

Cập nhật Quyết định số 675 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

75

Phát triển quỹ đất tổ 15 (Tổ dân phố 11 mới)

TT Yên Bình

ODT

3,00

 

 

 

 

3,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 238

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

76

Phát triển quỹ đất dân cư đường nội thị; phát triển quỹ đất tổ dân cư tổ 8A, 8B, tổ 11 (giai đoạn 2)

TT Yên Bình

ODT

3,00

 

 

 

 

3,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 238A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

77

Phát triển quỹ đất đô thị (dọc đường nội thị thị trấn Yên Bình)

TT Yên Bình

ODT

2,64

 

 

 

 

2,64

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB234A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

78

D án Phát triển Quỹ đất dân cư tổ 10, tổ 7 (gần công an huyện)

TT Yên Bình

ODT

10,00

 

4,00

 

 

6,00

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB 238B

KHSDD năm 2019

79

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư tổ 13 (gần chợ)

TT Yên Bình

ODT

1,39

 

 

 

 

1,39

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB 238C

KHSDD năm 2019

80

Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị tổ 14a (chuyển từ quỹ đất tái định cư đường nối Quốc lộ 70 sang bán đấu giá)

TT Yên Bình

ODT

0,15

 

 

 

 

0,15

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB240

KHSDD năm 2019

81

Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị (thu hồi trụ sở ngân hàng chính sách, thu hồi cửa hàng vật tư Trạm bảo vệ thực vật, trạm giống cây trồng)

TT Yên Bình

ODT

0,10

 

 

 

 

0,10

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB 241, YB 242

KHSDD năm 2019

82

Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị (thu hồi Trường mầm non Bình Minh TT Yên Bình)

TT Yên Bình

ODT

0,45

 

 

 

 

0,45

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB244

KHSDD năm 2019

83

Quỹ đất dân cư Tổ 10 (thu hồi đất khu sau quán Lá (đường nối Nguyễn Tất Thành đi Huyện ủy)

TT Yên Bình

ODT

0,2

 

 

 

 

0,20

Tờ trình số 1684/Tr-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Yên Bình V/v Đăng ký kế hoạch tạo lập các quỹ đất triển khai thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Bình

YB 243A

KHSDD năm 2019

84

Phát triển quỹ đất dân cư đô thị dọc đường nội thị, thị trấn Yên Bình

TT Yên Bình

ODT

10,2

 

 

 

 

10,20

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 238D

KHSDD năm 2019

85

Chỉnh trang đô thị (phát triển quỹ đất dân cư tổ 7, tổ 8)

TT Yên Bình

ODT

0,11

 

 

 

 

0,11

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-335

KHSDD năm 2020

86

Dự án chỉnh trang đô thị tổ 6 (2.05)

TT Yên Bình

ODT

2,05

 

 

 

 

2,05

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-337

KHSDD năm 2020

XVII

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tân Lập 7

Xã Hán Đà

ONT

1,13

1,00

 

 

 

0,13

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-285

KHSDD năm 2020

88

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Làng Dự

Xã Cảm Nhân

ONT

1,42

1,42

 

 

 

 

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-287

KHSDD năm 2020

89

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Đa Cốc

Xã Vĩnh Kiên

ONT

1,74

1,32

 

 

 

0,42

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-290

KHSDD năm 2020

90

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Đồng Tiến 1

Xã Yên Bình

ONT

1,00

0,70

 

 

 

0,30

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2021

YB-291

KHSDD năm 2020

91

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Làng Giữa xã Bảo Ái

Xã Bảo Ái

ONT

0,75

0,75

 

 

 

 

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2021

YB-292

KHSDD năm 2020

92

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Tân Phong

Xã Tân Nguyên

ONT

1,25

0,75

 

 

 

0,50

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2021

YB-293

KHSDD năm 2020

93

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Đức Tiến 1

Xã Yên Bình

ONT

1,73

1,50

 

 

 

0,23

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2021

YB-294

KHSDD năm 2020

94

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Đoàn Kết

Xã Cảm Ân

ONT

0,92

 

 

 

 

0,92

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-296

KHSDD năm 2020

95

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Liên Hiệp

Xã Thịnh Hưng

ONT

0,60

0,50

 

 

 

0,10

Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020

YB-298

KHSDD năm 2020

96

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Ngòi Khang

Xã Bảo Ái

ONT

1,10

1,00

 

 

 

0,10

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB-300

KHSDD năm 2020

97

Dự án xây dng khu dân cư nông thôn (Thôn Phú Cường)

Xã Xuân Long

ONT

2,77

2,50

 

 

 

0,27

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-301

KHSDD năm 2020

98

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn Thu hồi chợ cũ xã Yên Bình, thôn Trung tâm)

Xã Yên Bình

ONT

0,30

 

 

 

 

0,30

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-303

KHSDD năm 2020

99

Phát triển quỹ đất dân cư nông thôn

Xã Bảo Ái

ONT

6,9

5,9

 

 

 

1,00

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-263

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

100

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Hồ Sen (Giáp khu chợ cũ) xã Bạch Hà

Xã Bạch Hà

ONT

0,80

0,78

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 91C

KHSDD năm 2019

101

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Gò Chùa (giáp ngã ba đi UBND xã Bạch Hà) xã Bạch Hà

Xã Bạch Hà

ONT

1,60

1,55

 

 

 

0,05

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 91B

KHSDD năm 2019

102

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái

Xã Bảo Ái

ONT

1,22

0,56

 

 

 

0,66

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 05B

KHSDD năm 2019

103

Xây dựng khu dân cư nông thôn, thôn Đoàn Kết (Thu hồi Chợ xã Cảm Ân)

Xã Cảm Ân

ONT

0,10

 

 

 

 

0,10

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 55B

Năm 2017 chuyển tiếp

104

Xây dựng khu dân cư nông thôn, thôn Đoàn Kết (Thu hồi Trụ sở UBND)

Xã Cảm Ân

ONT

0,20

 

 

 

 

0,20

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 55A

Năm 2017 chuyển tiếp

105

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Đoàn Kết (đối diện trường THPT)

Xã Cảm Ân

ONT

2,10

0,50

1,30

 

 

0,30

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 47

KHSDD năm 2019

106

Dự án Quỹ đất thôn Cát Lem (Mở rộng Chợ xã và Phát triển quỹ đất dân cư), xã Đại Minh

Xã Đại Minh

ONT

1,80

0,50

1,00

 

 

0,30

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 180

KHSDD năm 2019

107

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh

Xã Đại Minh

ONT

1,80

0,20

1,50

 

 

0,10

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 186A

KHSDD năm 2019

108

Quỹ đất dân cư nông thôn Ao Khoai - An Lạc 3

Xã Hán Đà

ONT

2,35

 

2,35

 

 

 

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 199a, YB 199b

Năm 2018 chuyển tiếp

109

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Tân Lập 6 (Quốc lộ 2D), xã Hán Đà

Xã Hán Đà

ONT

1,80

1,70

 

 

 

0,10

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 177B

KHSDD năm 2019

110

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại thôn Làng Mới

Xã Mông Sơn

ONT

0,03

 

 

 

 

0,03

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 41

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

111

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại thôn Núi Nỳ

Xã Mông Sơn

ONT

0,03

 

 

 

 

0,03

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 42A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

112

Quy hoạch khu dân cư chợ Mông Sơn

Xã Mông Sơn

ONT

0,05

 

 

 

 

0,05

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB 42B

KHSDD năm 2019

113

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm (Sân thể thao), xã Mỹ Gia

Xã Mỹ Gia

ONT

0,50

0,20

 

 

 

0,30

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 41A

KHSDD năm 2019

114

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Đồng Tý, xã Phúc An

Xã Phúc An

ONT

0,40

0,38

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 87

KHSDD năm 2019

115

Quỹ đất dân cư nông thôn (giáp chợ xã Tân Hương)

Xã Tân Hương

ONT

0,75

0,5

 

 

 

0,25

Văn bản số 565/CV-VPĐKĐĐ ngày 25/11/2016 của Văn phòng ĐKĐĐ và Phát triển quỹ đất huyện Yên Bình

YB 63

Năm 2018 chuyển tiếp

116

Phát triển quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp (giáp nhà máy may)

Xã Thịnh Hưng

ONT

0,20

0,15

 

 

 

0,05

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 192A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

117

Quỹ đất dân cư nông thôn Ao Khoai - An Lạc 3

Xã Thịnh Hưng

ONT

1,22

 

1,22

 

 

 

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 199a, YB 199b

Năm 2018 chuyển tiếp

118

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp (đối diện khu TĐC cụm công nghiệp), xã Thịnh Hưng

Xã Thịnh Hưng

ONT

0,40

0,38

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 192

KHSDD năm 2019

119

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn 2 và thôn 3, xã Tích Cốc

Xã Tích Cốc

ONT

0,60

0,58

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 22

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

120

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Ba Chăng (giáp Nhà văn hóa thôn)

Xã Vĩnh Kiên

ONT

0,60

0,58

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 144A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

121

Quỹ đất thôn Làng Ngần (trụ sở UBND xã)

Xã Vũ Linh

ONT

2,60

 

 

 

 

2,60

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB 150b

Năm 2018 chuyển tiếp (đã thực hiện 0.26 ha)

122

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm (Qua UBND xã 100m), xã Xuân Lai

Xã Xuân Lai

ONT

1,00

0,95

 

 

 

0,05

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 39

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

123

Dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Nà Ta, xã Xuân Long

Xã Xuân Long

ONT

0,80

0,77

 

 

 

0,03

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 17D

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

124

Phát triển quỹ đất dân cư thôn Bỗng, Đồng Tiến 1

Xã Yên Bình

ONT

0,15

0,13

 

 

 

0,02

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 147D

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

125

Quỹ đất dân cư nông thôn (thôn Trung Tâm)

Xã Yên Bình

ONT

0,86

0,82

 

 

 

0,04

Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái

YB150a

Năm 2018 chuyển tiếp (đã thực hiện 0,35 ha)

126

Phát triển quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm

Xã Yên Bình

ONT

0,18

0,16

 

 

 

0,02

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 147A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

127

Bổ sung dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Bỗng, Đng tiến 1, xã Yên Bình

Xã Yên Bình

ONT

1,20

1,15

 

 

 

0,05

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 147B

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

128

Bổ sung dự án Phát triển Quỹ đất dân cư thôn Trung Tâm (đi Mỹ Bằng), xã Yên Bình

Xã Yên Bình

ONT

0,55

0,53

 

 

 

0,02

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

YB 147C

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

129

Phát triển Quỹ đất dân cư nông thôn (Thu hồi một phần diện tích trụ sở UBND xã Yên Bình)

Xã Yên Bình

ONT

0,01

 

 

 

 

0,01

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-278

Cập nhật Quyết định 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

130

Phát triển Quỹ đất dân cư nông thôn (thu hồi trạm y tế xã Yên Bình)

Xã Yên Bình

ONT

0,07

 

 

 

 

0,07

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-279

Cập nhật Quyết định 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

131

Phát triển quỹ đất dân cư nông thôn Trung Tâm (Giáp Chợ Mới)

Xã Yên Bình

ONT

2,85

2,75

 

 

 

0,10

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-280

Cập nhật Quyết định 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

132

Xây dựng Khu Tái định cư (Thôn Nà Tà)

Xã Xuân Long

ONT

3

 

 

 

 

3,00

Quyết định 947/QĐ-UBND tỉnh

YB-327

KHSDD năm 2020

XVIII

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng Yên Lương

Xã Bảo Ái

SKC

5,00

 

 

 

 

5,00

Đăng ký theo nhu cầu sử dụng của công ty TNHH Yên Lương

YB-286

KHSDD năm 2020

134

Nhà máy sản xuất viên gỗ nén

Thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên

SKC

1,9

 

 

 

 

1,90

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-274

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

135

Dự án đầu tư khai thác mỏ chì kẽm Núi Ngàng

Xã Cảm Nhân

SKC

10,77

 

 

 

 

10,77

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 24A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

136

Dự án chế biến khoáng sản đá hoa trắng II, bến thủy nội địa

Xã Hán Đà, Xã Thịnh Hưng

SKC

5,00

 

 

 

 

5,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 169B

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

137

Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc dân dụng

Xã Thịnh Hưng

SKC

3,00

 

 

 

 

3,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 194

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

138

Mở rộng nhà máy chế biến gỗ ván dán

Xã Thịnh Hưng

SKC

3,70

 

 

 

 

3,70

Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 195

Cập nhật Quyết định số 749 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

139

Mở rộng nhà máy chế biến đá vôi trắng Bảo Lai

Xã Thịnh Hưng

SKC

46,74

 

 

 

 

46,74

Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 196

Cập nhật Quyết định số 749 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

140

Nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng - Công ty TNHH 1TV Vũ Gia Yên Bái

Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng

SKC

13,36

 

 

 

 

13,36

Đăng ký theo nhu cầu Công ty TNHH 1TV Vũ Gia Yên Bái

YB-275

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

141

Dự án khai thác chế biến đá hoa trắng mỏ đá hoa trắng Mông Sơn VI

Xã Mông Sơn

SKC

10,75

 

 

 

 

10,75

Giấy chứng nhận đầu tư số 16102100080 ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh; giấy phép khai thác khoáng sản số 1161/GP-BTNMT ngày 19/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

YB-281

Cập nhật QĐ số 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

142

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống nâng hạ và vận chuyển hàng hóa trên Hồ Thác Bà

Xã Thịnh Hưng

SKC

0,36

 

0,36

 

 

 

Tờ trình số 66/TTr-DN ngày 16/9/2019 của Doanh nghiệp TNDVSXTR 372

YB-324

KHSDD năm 2020

XIX

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Khu công nghiệp phía nam

Xã Văn Lãng

SKK

126,48

18,21

104,14

 

 

4,13

Công văn số 418/BQLCK-QLĐT&MT ngày 22/8/2018 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

YB 23

KHSDD năm 2019

144

Xây dựng Khu công nghiệp Phía Nam

Xã Văn Lãng

SKK

10,60

1,20

 

 

 

9,40

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB23

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

145

Mở rộng khu công nghiệp phía Nam

Xã Văn Lãng

SKK

24,34

2,40

 

 

 

21,94

Quyết định s 1137/QĐ-UBND ngày 23/6/2019 của UBND tnh v việc phê duyệt điều chnh quy hogch sử dụng đất đến năm 2020 ca huyện Yên Bình, tnh Yên Bái

YB-283

Cập nhật QĐ 1721 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

147

Khu công nghiệp phía Nam

Xã Văn Lãng

SKK

41,36

 

14,48

 

 

26,88

Văn bản số 504/BQLCKCN-QLĐT&MT ngày 05/9/2019 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

YB-320

KHSDD năm 2020

XX

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

Dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ Felspat

Xã Hán Đà

SKS

0,05

 

 

 

 

0,05

Giấy phép khai thác khoáng sản số 696/GP-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

YB-264

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

148

Dự án khai thác chế biến khoáng sản (cát, sỏi sông Chảy)

Xã Hán Đà, xã Đại Minh

SKS

22

 

 

 

 

22,00

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1636/GP-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh Yên Bái

YB-265

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

149

Mở rộng nâng cấp công suất khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường Mỹ Gia 5

Thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia

SKS

2,9

 

 

 

 

2,90

Giấy phép khai thác khoáng sản số 12/GP-UBND ngày 29/01/2011

YB-266

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

150

Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xây dựng

Xã Mông Sơn

SKS

2,85

 

 

 

 

2,85

Giấy chứng nhận đầu tư số 16103100024, ngày 26/6/2014 do UBND tỉnh Yên Bái cấp

YB-267

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

151

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng

Xã Mông Sơn

SKS

10,00

 

 

 

 

10,00

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 41B

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

152

Khai thác, chế biến chì kẽm thôn Cây Luông, xã Xuân Lai của CTY TNHH Khánh Minh

Xã Xuân Lai

SKS

5,20

 

 

 

 

5,20

Công văn số 08/CV-KM ngày 20/9/2018 của CTY TNHH Khánh Minh

YB 34A

KHSDD năm 2019

153

Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá hoa Đầm Tân Minh III, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Xã Mông Sơn

SKS

27,70

 

 

5,8

 

21,90

Văn bản số 22/KSTT-2018 của Công ty có phần Khoáng sản Thiên Thanh

YB 29A

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

XXII

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Mở rộng chùa nổi xã Đại Minh

Xã Đại Minh

TIN

0,46

0,44

 

 

 

0,02

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB-268

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

155

Đình Ngói Cát

Xã Cảm Ân

TIN

0,10

 

 

 

 

0,10

Công văn số 1620/SVHTTDT - QLDL ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

YB 47A

KHSDD năm 2019

156

Chùa Đông Lý

Xã Đại Đồng

TIN

0,45

 

 

 

 

0,45

Công văn số 1620/SVHTTDT - QLDL ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

YB 111A

KHSDD năm 2019

157

Chùa Nổi Đồng Nếp

Xã Đại Minh

TIN

0,3000

 

 

 

 

0,30

Quyết định 1117/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

YB 172

KHSDD năm 2019

158

Đền Quyết Tiến

Xã Đại Minh

TIN

0,13

 

 

 

 

0,13

Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

YB 172A

KHSDD năm 2019

159

Chùa Phúc Hòa

Xã Hán Đà

TIN

0,60

 

 

 

 

0,60

Công văn số 49 ngày 20/9/2018 của UBND xã Hán Đà

YB 82

KHSDD năm 2019

160

Đền Ba Mẫu

Xã Vũ Linh

TIN

0,20

 

 

 

 

0,20

Công văn số 1620/SVHTTDT - QLDL ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

YB 37A

KHSDD năm 2019

161

Đình Đồng Bội

Xã Vũ Linh

TIN

0,10

 

 

 

 

0,10

Công văn số 1620/SVHTTDT - QLDL ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

YB 37B

KHSDD năm 2019

162

Đền Cây Thị

Xã Yên Bình

TIN

0,15

0,15

 

 

 

 

Đăng kí theo nhu cầu của UBND xã Yên Bình

YB-321

KHSDD năm 2020

XXIII

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

khu dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp tổng hợp (Dự án công viên văn hóa thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà)

TT Yên Bình, xã Thịnh Hưng

TMĐ

300,00

 

 

 

 

300,00

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2019

YB-273

Cập nhật Quyết định số 675 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

164

Dự án du lịch sinh thái Công ty Cổ phần đầu tư Núi Bang

xã Mông Sơn

TMD

19,90

 

 

 

 

19,90

Văn bản số 08/CV-KHTC ngày 07/11/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Núi Bang

YB 29B

KHSDD năm 2019

165

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thể thao - vui chơi - giải trí Hồ Thác Bà

Xã Tân Hương

TMD

37,2

 

 

 

 

37,20

Văn bản số 486/CCQLD-PNV ngày 18/9/2019 của Văn phòng quản lý đất đai

YB-326

KHSDD năm 2020

XXIV

Đất cơ sở tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Giáo xứ Bảo Ải

xã Bảo Ái

TON

0,10

 

 

 

 

0,10

Đăng ký theo nhu cầu của Giáo xứ Bảo Ái

YB 06A

KHSDD năm 2019

167

Họ giáo Cẩm Nhân

Xã Cảm Nhân

TON

0,20

 

 

 

 

0,20

Công văn số 920/UBND-NV ngày 27/7/2017 của UBND huyện Yên Bình về việc chấp thuận giáo họ Cảm Nhân trực thuộc Giáo xứ Bạch Hà huyện Yên Bình

YB 227A

KHSDD năm 2019

168

Nhà thờ họ giáo Trác Văn

Xã Hán Đà

TON

0,12

 

 

 

 

0,12

Công văn số 1423/UBND-NV ngày 17/10/2014 của UBND Huyện Yên Bình V/v chấp thuận tách, thành lập họ giáo Trác Văn trực thuộc Giáo xứ Hán Đà

YB 86A

KHSDD năm 2019

169

Nhà thờ họ giáo Tân Nguyên

Xã Tân Nguyên

TON

0,05

 

 

 

 

0,05

Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 06/10/2018 của UBND xã Tân Nguyên về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà thờ họ giáo Tân Nguyên

YB 193B

KHSDD năm 2019

170

Chùa xã Vĩnh Kiên

Xã Vĩnh Kiên

TON

1,50

 

 

 

 

1,50

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 137

Năm 2018 chuyển tiếp

XXV

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

Mở rộng Trụ sở UBND xã Vũ Linh (Xây dựng nhà văn hóa xã Vũ Linh)

Xã Vũ Linh

TSC

0,15

 

0,15

 

 

 

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-302

KHSDD năm 2020

172

Xây dựng mới trụ sở hạt kiểm lâm

TT Yên Bình

TSC

0,20

 

 

 

 

0,20

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2019

YB-269

Cập nhật Quyết định số 675 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

173

Mở rộng trụ sở UBND xã Yên Bình

Thôn Trung Tâm, xã Yên Bình

TSC

0,04

 

 

 

 

0,04

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB-270

Cập nhật Quyết định số 1225 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2019

174

Ngân hàng chính sách huyện

TT Yên Bình

TSC

0,19

 

 

 

 

0,19

Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tnh Yên Bái v việc điu chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dng đất m 2018

YB 117A

Cập nhật Quyết định số 1738 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2018

175

Mở rộng khuôn viên Trụ sở Đảng ủy HĐND_UBND xã để xây dựng nhà làm việc của công an, quân sự xã, làm nhà thi đấu đa năng và mở rộng sân vận động xã

Xã Mông Sơn

TSC

1,60

1,45

 

 

 

0,15

Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Huyện Yên Bình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nông thôn mới xã Mông Sơn

YB 42C

KHSDD năm 2019

176

Mở rộng Trụ sở UBND xã Vũ Linh

Xã Vũ Linh

TSC

0,60

 

 

 

 

0,60

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB 97

KHSDD năm 2019

177

Trụ sở UBND Thị Trấn địa điểm mới (nằm trong quỹ đất dự án tổ 8A, 8B, tổ 11, giai đoạn 2)

TT Yên Bình

TSC

0,45

 

 

 

 

0,45

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB 238A

KHSDD năm 2019

 

Phụ biểu 06:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

STT

Hạng mục

ĐV hành chính

Mã loại đất

Quy mô, diện tích (ha)

Căn cứ pháp lý

Số TT trên BĐ KHSDĐ năm 2019

Kế hoạch

1

Trụ sở Công an xã Yên Thành

Xã Yên Thành

CAN

0,02

Văn bản số 1919/UBND-XD ngày 31/8/2016

YB 77

Năm 2017 chuyển tiếp

2

Mở mới chợ xã Cảm Ân

Xã Cảm Ân

DCH

0,60

Văn bản số 77/CV-DA Văn bản số 78/CV-DA ngày 28/11/2016 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 53

Năm 2017 chuyển tiếp

3

Mở rộng Trường Mầm Non Tân Nguyên

Xã Tân Nguyên

DGD

0,22

Đề án rà soát, sp xếp quy mô trường lớp đối với GDMN và GDPT tnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

YB 221

Năm 2017 chuyn tiếp

4

Đường Cm Ân - Mông Sơn

Xã Cm Ân

DGT

4,00

Văn bản s 77/CV-DA ngày 28/11/2016 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 216

Năm 2017 chuyn tiếp

5

Công trình Hạ tầng khu du lịch Linh Sơn - Cao Biền, hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái (đường giao thông)

Xã Vĩnh Kiên

DGT

17,50

Quyết định số: 2184/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 VV phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình hạ tầng khu Du Lịch Linh Sơn - Cao Biền, hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

YB 139

Năm 2017 chuyn tiếp

6

Dự án sản xuất năng lượng sạch (Nhà máy điện)

Xã Mỹ Gia

DNL

100,00

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về việc điều chnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017

YB 29

Cập nhật Quyết định số 940 ca UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH2017

7

Đập tràn liên hiệp Ngòi Lũ

Xã Ngọc Chấn

DTL

0,15

Văn bản số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 13

Năm 2017 chuyển tiếp

8

Cấp nước sinh hoạt tại thôn Tân Phong

Xã Tân Nguyên

DTL

0,10

Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

YB 01

Năm 2017 chuyn tiếp

9

Mở rộng Trạm y tế xã

Xã Đại Đồng

DYT

0,20

Văn bn số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 109

Năm 2017 chuyển tiếp

10

Mở rộng trạm y tế xã

Xã Mông Sơn

DYT

0,20

Văn bản số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 40

Năm 2017 chuyn tiếp

11

Mở rộng trạm y tế xã

Xã Mỹ Gia

DYT

0,05

Văn bản số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 31

Năm 2017 chuyển tiếp

12

Mở rộng trạm y tế xã Phúc Ninh

Xã Phúc Ninh

DYT

0,05

Văn bn số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 12

Năm 2017 chuyển tiếp

13

Mở rộng trạm y tế xã Xuân Long

Xuân Long

DYT

0,20

Văn bản số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 17

Năm 2017 chuyển tiếp

14

Bưu điện văn hóa xã Phúc Ninh

xã Phúc Ninh

DBV

0,02

Quy hoạch nông thôn mới và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020

YB 223

Năm 2017 chuyn tiếp

15

Xây dựng khu dân cư nông thôn, Thôn Trác Đà 1, xã Hán Đà

Xã Hán Đà

ONT

0,50

Quyết đnh s 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chnh QH s dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 169

Năm 2017 chuyển tiếp

16

Xây dng khu dân cư nông thôn, Thôn Tân Tiến, xã Tân Nguyên (Lớp học Trường Mm non và Trường tiểu học)

Xã Tân Nguyên

ONT

0,87

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH s dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 04a, YB 04b

Năm 2017 chuyển tiếp

17

Xây dựng khu dân cư nông thôn, Thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng (Đường vào bến lâm sn, đồi số 9)

Xã Thịnh Hưng

ONT

1,28

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của y ban nhân dân tnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 187

Năm 2017 chuyn tiếp

18

Khu di tích lịch sử đình Phúc Hòa

Xã Hán Đà

TIN

0,50

Tờ trình s 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đầu tư các công trình s dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 83

Năm 2017 chuyn tiếp

19

Trung tâm chính trị huyện (thu hồi đất trung tâm dạy nghề tại t 6)

TT Yên Bình

TSC

0,60

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 ca y ban nhân dân tnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 117

Năm 2017 chuyển tiếp

20

Mở rộng trụ sở UBND xã

Xã Thịnh Hưng

TSC

0,03

Văn bn s: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 203a, YB 203b

Năm 2017 chuyển tiếp

21

Mở rộng Trụ sở UBND xã Xuân Long

Xã Xuân Long

TSC

0,45

Văn bn số: 778/SKHĐT-XD về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch năm 2017

YB 19

Năm 2017 chuyển tiếp

22

Mở rộng nghĩa trang thôn Ngòi Khang- Làng Giữa

Xã Bo Ái

NTD

1,00

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đu tư các công trình s dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 08

Năm 2017 chuyn tiếp

23

Mở rộng nghĩa trang thôn Ngòi Chán

Xã Bo Ái

NTD

0,20

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 09

Năm 2017 chuyn tiếp

24

Mở rộng nghĩa trang thôn Ngòi Bang

Xã Bảo Ái

NTD

0,40

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin ch trương đu tư các công trình s dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 05

Năm 2017 chuyển tiếp

25

Mở rộng nghĩa địa tại thôn Tân Phong

Xã Cm Ân

NTD

1,00

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 45

Năm 2017 chuyển tiếp

26

Mở rộng nghĩa trang thôn Đầm Thỏn

Xã Đại Minh

NTD

2,00

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 177

Năm 2017 chuyển tiếp

27

Nghĩa trang thôn An Lạc 3,4

Xã Hán Đà

NTD

1,00

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin ch trương đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 171

Năm 2017 chuyển tiếp

28

Nghĩa trang thôn Làng Ngần

Xã Vũ Linh

NTD

0,20

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đầu tư các công trình s dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 95

Năm 2017 chuyển tiếp

29

Nghĩa trang xã

Xã Xuân Lai

NTD

2,00

Văn bản s 77/CV-DA Văn bn s 78/CV-DA ngày 28/11/2016 ca Ban qun lý d án Đu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 34

Năm 2017 chuyển tiếp

30

Mở mới nghĩa địa xã

Xã Yên Bình

NTD

2,50

Tờ trình số 756/TTr-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Yên Bình về việc xin chủ trương đu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2017, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 152

Năm 2017 chuyn tiếp

31

Nghĩa trang xã

Xã Yên Thành

NTD

2,00

Văn bn số 77/CV-DA Văn bản số 78/CV-DA ngày 28/11/2016 ca Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 79

Năm 2017 chuyển tiếp

32

Bãi thu gom, x lý rác thải

TT Thác Bà

DBA

2,00

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. V việc phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch s dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 ca huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 157

Năm 2017 chuyển tiếp

33

Bãi thu gom, xử lý rác thi

Xã Bạch Hà

DRA

1,00

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch s dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đt năm 2015 của huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 90

Năm 2017 chuyn tiếp

34

Bãi thu gom, xử lý rác thải

Xã Cm Nhân

DRA

1,50

Văn bản số 78/CV-DA ngày 28/11/2016 ca Ban qun lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 24

Năm 2017 chuyển tiếp

35

Bãi thu gom, xử lý rác thải

Xã Hán Đà

DRA

1,50

Quyết định 3849-30/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch s dụng đất năm 2017 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

YB 239

Năm 2017 chuyển tiếp

36

Bãi thu gom, x lý rác thi

Xã Phúc An

DRA

0,50

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch s dụng đất năm 2015 ca huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 81

Năm 2017 chuyn tiếp

37

Bãi thu gom, xử lý rác thi

Xã Thịnh Hưng

DRA

1,50

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch s dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 204

Năm 2017 chuyển tiếp

38

Dự án thu gom, xử lý rác thi

Xã Xuân Lai

DRA

1,50

Văn bản s 78/CV-DA ngày 28/11/2016 ca Ban qun lý dự án Đu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 37

Năm 2017 chuyển tiếp

39

Bãi thu gom, xử lý rác thi

Xã Xuân Long

DRA

1,00

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. V việc phê duyệt điều chỉnh QH s dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 ca huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 21

Năm 2017 chuyển tiếp

40

Bãi thu gom, x lý rác thải

Xã Yên Bình

DRA

1,00

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 151

Năm 2017 chuyn tiếp

41

Dự án thu gom, x lý rác thải

Xã Yên Thành

DRA

1,50

Văn bản s 78/CV-DA ngày 28/11/2016 ca Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

YB 78

Năm 2017 chuyn tiếp

42

Mở mới Chùa Văn Lãng

Xã Văn Lãng

TON

1,50

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Về việc phê duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đt 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch s dụng đất năm 2015 ca huyện Yên Bình, tnh Yên Bái.

YB 213

Năm 2017 chuyển tiếp

43

Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm của Công ty cổ phn Hoàng Kim (Dự án Ứng dụng công nghệ cao trong nông lâm nghiệp và chăn nuôi)

Xã Bảo Ái

CLN

451,00

Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. V việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch s dụng đất đến năm 2020, kế hoạch s dụng đt 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 ca huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

YB 10 a,b, c,d e

Năm 2017 chuyn tiếp

44

Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm ca Công ty c phần Hoàng Kim (Dự án Ứng dụng công nghệ cao trong nông lâm

Xã Cm Ân

CLN

118,60

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 43 a, YB 43b

Năm 2017 chuyển tiếp

45

Dự án khu du lịch sinh thái ngh dưỡng hồ Thác Bà

TT Yên Bình

TMD

21,45

Văn bn số 1741/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2016 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định ch trương đu tư Dự án đầu tư phát trin du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng hồ Thác Bà

YB 135a, YB 135b, YB 135c, YB 135d, YB 135e, YB 135g

Năm 2017 chuyển tiếp

46

Dự án khu du lịch sinh thái ngh dưỡng h Thác Bà

Xã Đại Đồng

TMD

28,12

Văn bn số 1741/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2016 về việc tham gia ý kiến vào H sơ đề nghị cấp Quyết định ch trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái - ngh dưỡng hồ Thác Bà

YB 98a, YB 98b, YB 98c, YB 98d, YB 98e, YB 98g

Năm 2017 chuyển tiếp

47

Dự án xây dựng khu nghng và giới thiệu Văn hóa Đo Chàng R

Xã Phúc Ninh

TMD

19,50

Quyết định s 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017

YB 11

Cập nhật Quyết định số 940 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ĐCBSKH 2017

48

Dự án khu du lịch sinh thái ngh dưỡng hồ Thác Bà

Xã Tân Hương

TMD

7,50

Văn bn số 1741/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2016 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định ch trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng hồ Thác Bà

YB 72a, YB 72b, YB 72c

Năm 2017 chuyển tiếp

49

Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thác Bà

Xã Thịnh Hưng

TMD

22,06

Văn bản số 1741/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2016 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định ch trương đầu tư Dự án đu tư phát triển du lịch sinh thái - ngh dưỡng hồ Thác Bà

YB 183a, YB 183b

Năm 2017 chuyển tiếp

50

Dự án khu du lịch sinh thái ngh dưỡng hồ Thác Bà

Xã Vĩnh Kiên

TMD

10,80

Văn bn số 1741/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2016 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái - ngh dưỡng hồ Thác Bà

YB 136a, YB 136b, YB 136c

Năm 2017 chuyển tiếp

51

Dự án đu tư xây dựng hệ thống nâng hạ và vận chuyn hàng hóa của

Xã Thịnh Hưng

SKC

1,23

Căn cứ Giấy chứng nhận đu tư số: 161210000001 chứng nhận ln đầu ngày 15 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Yên Bái.

YB 186

Năm 2017 chuyển tiếp

52

Bến Kinh doanh dịch vụ Du lịch, vật liệu xây dựng và Lâm sn trên Hồ

Xã Thịnh Hưng

SKC

1,20

Quyết định s 1967/UBND-TNMT ngày 06/9/2016 về việc thu hồi đất, xin thuê đt để mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình ca công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thành An

YB 185

Năm 2017 chuyển tiếp

53

Quỹ đất sn xut kinh doanh

Xã Thịnh Hưng

SKC

3,20

Quyết định số 1967/UBND-TNMT ngày 06/9/2016 về việc thu hồi đt, xin thuê đất để mở rộng cơ sở SXKD tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình của công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thành An

YB 184

Năm 2017 chuyn tiếp

54

Sân vn động xã Tân Hương (Thu hồi đất SKC - Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái)

Xã Tân Hương

DTT

0,61

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 ca Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chnh QH sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch s dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

YB 67

Năm 2017 chuyển tiếp

55

Công ty chế biến đá Thạch Anh VietQuatr

xã Thịnh Hưng

SKC

9,00

Đăng ký theo nhu cầu Công ty chế biến đá Thạch Anh VietQuatr

YB 190 A

KHSDD năm 2019

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3371/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Văn Khánh
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3371/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442012