• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2021 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 338/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cLuật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cLuật Giáo dục đi học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức ca bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định s 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 ca Chính phủ quy định v điu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 ca Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 32/TTr-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2021 và Tờ trình số 1088/TTr-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trưng Đại học Nông Lâm Thành phHồ Chí Minh (thực chất là sáp nhập vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phHồ Chí Minh ti tỉnh Ninh Thuận),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phi hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận chỉ đạo Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính tài sn ca Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phHồ Chí Minh tại tnh Ninh Thuận) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, không gây khó khăn cho người học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các cá nhân và tchức có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ; GDĐT, NV, TC, KHĐT;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn ph
òng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quc hội;
- Ủy ban VHGDTNTNN
Đ của Quc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc V
iệt Nam;
- Cơ quan Tr
ung ương ca các đoàn th;
- Tr
ường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2).
ĐND.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 338/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 338/QĐ-TTg

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467380