• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 338/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI XÃ ĐA LỘC, HUYỆN HẬU LỘC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Xét đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 26/10/2015 (kèm theo hồ ) và Công văn s3150/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 19/11/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, với những nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo tiêu cho khoảng 668 ha; cung cấp và chđộng nước tưới cho khong 334 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

4. Nội dung và quy mô đu tư:

- Nạo vét 3.069,6 m kênh đất từ kênh chính trạm bơm Thôn Hậu về bhút trạm bơm dã chiến Đa Lộc; xây dựng mới 1.942,35 m kênh từ bể xá trạm bơm dã chiến Đa Lộc về kênh trạm bơm Yên Đông và các công trình trên kênh.

- Diện tích tiêu:

- Diện tích tưới:

- Tần suất đảm bảo tưới:

- Hệ stưới:

- Hệ số lợi dụng kênh mương:

Ftiêu= 668 ha.

Ftưới= 334 ha.

P = 75 %.

qlúa = 1,2 l/s/ha; qmàu= 0,446 l/s/ha.

ƞ = 0,75.

5. Giải pháp kỹ thuật:

TT

Đoạn kênh

L

(m)

Ftưới

(ha)

Qtk

(m3/s)

i

(10-3)

m

Bk

(m)

ho

(m)

Hk

(m)

I

Trước b hút trạm bơm Đa Lộc

3.069,6

 

 

 

 

 

 

 

1

K0+000÷K2+241,2

2.241,2

334

0,78

0,1

1,5

1

1,1

1,39

2

K2+241,2÷K3+069,6

828,4

334

0,78

0,1

1,5

2

0,89

1,17

II

Sau b xả trạm bơm Đa Lc

1.942,35

 

 

 

 

 

 

 

1

K3+090,85÷K4+341,3

1.250,45

334

0,78

0,3

0

1,2

1,21

1,5

2

K4+341,3÷K5+033,2

691,9

280

0,448

0,3

0

1

0,96

1,25

5.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

a) Đoạn 1 từ K0+000÷K3+069,6:

- Xuất phát từ cuối tuyến kênh chính của trạm bơm Thôn Hậu, kết thúc tại bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hiện trạng là kênh đất tưới, tiêu kết hợp; mặt cắt kênh hiện có đã đủ năng lực tiêu thoát cho diện tích 668 ha; chỉ nạo vét đáy kênh đđảm bảo dẫn nước tưới về bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hình thức kết cấu: kênh đất, nạo vét đáy theo mặt cắt thiết kế tưới.

- Công trình trên kênh: Xây dựng mới 3 cống điều tiết tại các vị trí tuyến kênh giao cắt với các kênh tiêu hiện có (tại K1+837,4; K2+231,2; K2+890). Hình thức kết cấu: cống hộp 3 cửa 3x(BxH)= 3x(1,5x1,5) m. Thân cống bng bê tông cốt thép (BTCT) M200 trên lớp lót bng bê tông thường M100; toàn bộ nền đáy cống được gia c bng cọc tre Φ(6÷8) cm, chiu dài cọc L = 3 m, mật độ 25 cọc/m2; gia cố thượng, hạ lưu bng bê tông thường M200. Điu tiết cng bằng cửa van phng lp phía thượng lưu, đóng mở bng quay tay khóa V2.

b) Đoạn 2 từ K3+090,85÷K5+033,2:

- Xuất phát từ bxả trạm bơm dã chiến Đa Lộc, kết thúc tại tuyến kênh lát tâm hiện có của trạm bơm Yên Đông. Hình thức kết cu: nn kênh bằng đất đp đầm nện đảm bảo độ chật K ≥ 0,95. Mặt ct kênh chnhật bng BTCT M200 trên lớp lót bằng bê tông thường M100; dọc tuyến kênh c10 m bố trí 1 khớp nối, kín nước bằng băng cản nước PVC; trong mi đoạn kênh 10 m đnh kênh bố trí 4 thanh ging bng BTCT M200.

- Cửa lấy nước đầu kênh tại bxả trạm bơm dã chiến Đa Lộc: Trên sở bxả hiện có, cải tạo, lắp dựng mới 2 bộ cửa điu tiết (gồm 1 cửa tại phía tường btiếp giáp kênh tưới trạm bơm Mỹ Điền; 1 cửa tại đu đoạn 2 K3+090,85), kết cấu kiểu cửa van phng, đóng mở bng tay khóa V2; thay mới 2 đoạn ống xbng ống thép Φ35 cm từ nhà trạm bơm Đa Lộc về b x.

- Công trình trên kênh: Tổng số 26 cái, cụ ththeo bảng sau.

TT

Loại công trình

S lượng

Ghi chú

1

Cống qua đường:

8

Làm mới

-

(BxH) = (1,2x1,3) m

5

 

-

(BxH) = (1x1,05) m

3

 

2

Cống lấy nưc đầu kênh Φ40 cm

5

Làm mới

3

Cống lấy nước trực tiếp Φ20 cm

6

Làm mới

4

Cống tiêu luồn qua kênh Φ80 cm

6

Làm mới

5

Cống tiêu luồn qua kênh Φ100 cm

1

Ni dài cống cũ

 

Tổng cộng

26

 

+ Hình thức kết cấu:

Cống qua đường: Cống hộp bằng BTCT M200 trên lớp bê tông lót M100 dày 10 cm; bản giảm tải 2 đầu cống bằng BTCT M200;

Các cống lấy nước, cống tiêu luồn: Thân cống bằng ống BTCT M200 đúc sẵn, đặt trên móng bằng bê tông thường M200. Các cống lấy nước điều tiết bằng cửa van phng lắp phía thượng lưu, đóng mở bng quay tay khóa kiu trục vít.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

7. Diện tích sử dụng đất: Khong 4,23 ha.

8. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cp IV.

9. Phương án gii phóng mặt bng: Chủ đầu tư tchức thực hiện bi thường GPMB theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

10. Tổng mức đầu tư: 14.540,6 triệu đồng;

Trong đó:

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí qun lý d án

Chi phí tư vấn ĐTXD

Chi phí khác

Chi phí bồi thường GPMB

Chi phí dự phòng

10.185,1 triệu đồng;

121,4 triệu đồng;

224,0 triệu đồng;

1.237,8 triệu đồng;

136,9 triệu đng;

1.322,5 triệu đồng;

1.312,9 triệu đồng.

(Có phụ biu chi tiết kèm theo)

11. Nguồn vốn đầu tư: Phần chi phí xây dựng và thiết bị đầu tư từ ngun vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa nhưng không quá 10 tỷ đồng; UBND huyện Hậu Lộc bố trí ngân sách huyện và huy động các nguồn hợp pháp khác để đầu tư phần còn lại theo Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 và Công văn số 10791/UBND-THKH ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp qun lý dự án.

13. Thời gian thực hiện: Không quá 2 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ BIỂU

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI XÃ ĐA LỘC, HUYỆN HẬU LỘC
(Kèm theo Quyết định số: 338/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Khoan mục chi phí

Cách tính

Thành tiền

I

II

I

2

III

IV

1

2

3

4

5

6

V

1

2

3


4

5


6

7

VI

VII

1

2

Chi phí xây dựng (Gxd)

Chi phí thiết bị (Gtb)

Chi phí mua thiết bị

Chi phí lắp đt thiết bị

Chi phí quản lý dự án (Gqlda)

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Chi phí giám sát thi công xây dựng

Lập hồ sơ mời thu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Chi phí giám sát, đánh giá d án

Chi phí đánh giá tác động môi trường

Chi phí khác

Chi phí thẩm định thiết kế bn vẽ thi công

Chi phí thẩm định dự toán

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thm định kết qu lựa chọn nhà thầu

Bo hiểm công trình

Chi phí kiểm tra, nghiệm thu công trình của Cơ quan qun lý nhà nước

Lệ phí thm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

Chi phí bồi thường GPMB

Chi phí dự phòng

D phòng cho khối lượng

Dự phòng cho yếu tố trượt giá

Chi tiết

 

Chi tiết

Chi tiết

2,391% x(Gxd+Gtb)/1,1

 

Chi tiết

2,9408% x (Gxd+Gtb)

2,079% x (Gxd+Gtb)

0,282% x (Gxd+Gtb)

20% x Gqlda x 1,1

Tạm tính

 

0,121% x Gxd/1,1

0,117% x Gxd/1,1

0,1% x (Gxd+Gtb)/1,1


0,68% x Gxd

Chi tiết


0,019% x TMDT

0,257% x TMDT

Chi tiết

 

5% x (1+II+III+IV+V+VI)

Chi tiết

10.185,1

121,4

93,950

27,406

224,0

1.237,8

492,088

303,089

214,272

29,064

49,286

150,000

136,9

11,204

10,833

9,370


69,259

3,500


2,256

30,479

1.322,5

1.312,9

661,387

651,490

 

Tổng cộng

 

14.540,6

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 338/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 26/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 338/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331689