• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 3390/QĐ-BKHCN điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về Quyết định 3390/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3390/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1);

Trên cơ sở đề xuất của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Công văn số 642/VNLNT-KHQLKH ngày 22/9/2016 về việc báo cáo ước thực hin 8 tháng đầu năm 2016 và phương án điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm v năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Công văn số 690/VNLNT-KHQLKH ngày 18/10/2016 về việc điều chuyển kinh phí dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng chứng nhận hoạt động công nghệ cao tại Công văn số 85/VPCN ngày 30/9/2016 về việc ước thực hiện kế hoạch 2016 và điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng công nhận chất lượng tại Công văn số 1816/VPCNCL ngày 07/9/2016 về việc báo cáo thực hiện kế hoạch 2016 và phương án điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia tại Công văn số 429/VPCTQG-TTHTTK ngày 05/10/2016 về việc tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Kế hoạch-Tổng hp tại Công văn số 401/KHTH-P2 ngày 27/10/2016 về việc điều chỉnh nhiệm vụ và kinh phí năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ và Công văn số 411/KHTH ngày 03/11/2016 về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc và đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 được điều chỉnh đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã nguồn Tabmis

Tổng số

Chi tiết theo các đơn vị sử dụng

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Văn phòng Chứng nhn hoạt động công nghệ cao

Văn phòng Công nhận chất lượng

A

B

C

D=1 đến 4

1

2

3

4

 

DTOÁN CHI NSNN

 

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

A

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

I

Nghiên cứu khoa học

 

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

1.1

Nghiên cứu và phát trin thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)

 

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

a

Vốn trong nước

 

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

16

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

13

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

3

Kinh phí không thưng xuyên

 

-2.406,0

 

-2.340,0

 

-66,0

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

-2.340,0

 

-2.340,0

 

 

 

- Đoàn ra và Niên lim (Tại Sgiao dịch KBNN)

12

-66,0

 

 

 

-66,0

1.2

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn (Loại 370-372)

 

 

 

 

 

 

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí thực hin khoán

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán

16

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

 

 

1115577

1055254

1110756

1058909

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

 

 

KBNN Thành phố Hà Nội

Đơn vị dự toán cấp II

KBNN quận Thanh Xuân, Hà Nội

SGiao dịch KBNN

 

Mã Kho bạc nhà nước

 

 

0011

 

0022

0003

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

NỘI DUNG

Tổng số dự toán phân bổ cho các đơn vị

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Văn phòng Chứng nhận hoạt động công nghệ cao

Văn phòng Công nhận chất lượng

A

B

C=1 đến 4

1

2

3

4

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300.9

-66,0

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

I

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

I.1

VỐN TRONG NƯỚC

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

I.1.1

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGH

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

A

Cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

B

Cấp Bộ

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

1

Đ tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

 

 

 

 

 

2

Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

I.1.2

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

1

Quỹ lương và hoạt đng bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

 

1.1

Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

 

 

- Từ ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

- Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

 

 

 

 

 

1.2

Hoạt động bộ máy

 

 

 

 

 

1.3

Hỗ trợ cho các đơn vị chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP , NĐ 43/2006/NĐ-CP

 

 

 

 

 

2

Hoạt động thường xuyên theo chức năng

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

a

Hoạt động theo chức năng của Hội đồng

-300,0

 

 

-300,0

 

b

Vận hành, bảo dưỡng thiết bị gia tốc Cycotron KOTRONS 13 và thiết bị chiếu xạ gramma Co-60 của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

-269,0

 

-269,0

 

 

I.1.3

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

-2.406,0

 

-2.340,0

 

-66,0

1

Hợp tác quốc tế

-66,0

 

 

 

-66,0

 

- Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế

-66,0

 

 

 

-66,0

2

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

-2.100,0

 

-2.100,0

 

 

 

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN thực hiện từ năm nay

-2.100,0

 

-2.100,0

 

 

3

Sửa chữa, chống xuống cấp

-240,0

 

-240,0

 

 

 

Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay

-240,0

 

-240,0

 

 

I.2

VỐN NGOÀI NƯỚC

 

 

 

 

 

 

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Vốn trong nước

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vkhoa học công nghệ

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện khoán

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán

-1.767,0

-1.767,0

 

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

-569,0

 

-269,0

-300,0

 

3

Kinh phí không thường xuyên

-2.406,0

 

-2.340,0

 

-66,0

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

-2.340,0

 

-2.340,0

 

 

 

- Đoàn ra và niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

-66,0

 

 

 

-66,0

 

+ Vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

TỔNG CNG

-4.742,0

-1.767,0

-2.609,0

-300,0

-66,0

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

D TOÁN CHI NSNN

 

-1.767,0

 

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

-1.767,0

 

I

Nghiên cứu khoa học

 

-1.767,0

 

I.1

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)

 

-1.767,0

 

a

Vốn trong nước

 

-1.767,0

 

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

-1.767,0

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

16

-1.767,0

 

 

- Đường truyn quc tế (tại Sở giao dịch KBNN)

 

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

13

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

 

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

 

 

 

- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN)

12

 

 

 

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1115577

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

KBNN Thành phố Hà Nội

 

Mã Kho bc nhà nước

0011

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

1

2

3

 

DTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.767,0

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

-1.767,0

I

KINH PHÍ SNGHIP KHOA HC

-1.767,0

I.1

VỐN TRONG NƯỚC

-1.767,0

I.1.1

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGH

-1.767,0

A

Cấp Nhà nước

 

B

Cấp Bộ

-1.767,0

1

- Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

 

2

- Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay

-1.767,0

I.1.2

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

 

1

Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chtiêu biên chế

 

2

Hoạt động thường xuyên theo chức năng

 

I.1.3

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

 

I.2

VỐN NGOÀI NƯỚC

 

 

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học

 

 

Trong đó: + Vốn trong nước

-1.767,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

-1.767,0

 

- Kinh phí thực hiện khoán

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán

-1.767,0

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

- Đoàn ra và Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế và đoàn ra (tại sở giao dịch KBNN)

 

 

+ Vốn ngoài nước

 

 

TỔNG CỘNG

-1.767,0

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Mã nguồn Tabmis

TNG S

Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách

Trung tâm chiếu xạ Nội

A

B

 

C

1

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

-2.609,0

-2.609,0

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

-2.609,0

-2.609,0

I

Nghiên cứu khoa học (Loại 370, khoản 371)

 

-2.609,0

-2.609,0

a

Vốn trong nước

 

-2.609,0

-2.609,0

1

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

16

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

-269,0

-269,0

2.1

Quỹ lương và hoạt động bộ máy

 

 

 

 

Quỹ lương và các khoản có tính cht lương

 

 

 

 

Hoạt động bộ máy

 

 

 

2.2

Kinh phí hoạt động quản lý theo chức năng

 

-269,0

-269,0

 

Vận hành, bảo dưỡng thiết bị gia tốc Cycotron KOTRONS 13 và thiết bị chiếu xạ gramma Co- 60 tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội

 

-269,0

-269,0

 

Phân thành:

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

13

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

-269,0

-269,0

3

Kinh phí không thường xuyên

 

-2.340,0

-2.340,0

3.1

Kinh phí mua sm, tăng cường trang thiết bị

 

-2.100,0

-2.100,0

3.2

Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ

 

-240,0

-240,0

 

Phân thành:

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

-2.340,0

-2.340,0

b

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

 

 

 

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

 

Đơn vị dự toán cấp II

KBNN huyện Từ Liêm

 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách

 

1055254

1026222

 

Mã Kho bc nhà nước

 

 

0017

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng chứng nhận hoạt động công nghệ cao

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

D TOÁN CHI NSNN

 

-300,0

 

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

-300,0

 

I

Nghiên cứu khoa học

 

-300,0

 

1.1

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)

 

-300,0

 

a

Vốn trong nước

 

-300,0

 

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

16

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

-300,0

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

13

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

-300,0

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

 

 

 

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1110756

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

Mã Kho bạc nhà nước

0022

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng chứng nhận hoạt động công nghệ cao

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

1

2

3

 

D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-300,0

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

-300,0

I

KINH PHÍ SNGHIP KHOA HC

-300,0

I.1

VỐN TRONG NƯỚC

-300,0

I.1.1

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGH

 

I.1.2

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

-300,0

1

Quỹ lương và hoạt đng bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

 

1.1

Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

 

 

- Từ ngân sách nhà nước

 

 

- Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

 

1.2

Hoạt động bộ máy

 

2

Hoạt động thường xuyên theo chức năng

-300,0

 

Hoạt động theo chức năng của Hội đồng

-300,0

I.1.3

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

 

I.2

VỐN NGOÀI NƯỚC

 

 

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học

 

 

Trong đó: + Vốn trong nước

-300,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Kinh phí thực hiện khoán

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán

 

2

Kinh phí thường xuyên

-300,0

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

-300,0

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

TỔNG CNG

-300,0

 

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng Công nhận chất lượng

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

D TOÁN CHI NSNN

 

-66,0

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

-66,0

 

I

Nghiên cứu khoa học

 

-66,0

 

1.1

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 370-371)

 

-66,0

 

a

Vốn trong nước

 

-66,0

 

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

 

 

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

 

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

-66,0

 

 

- Niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN)

12

-66,0

 

 

- Đoàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN)

12

 

 

 

MÃ SỐ ĐƠN VSỬ DNG NGÂN SÁCH

1058909

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch

Sở Giao dịch KBNN

 

Mã Kho bc nhà nước

0003

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Văn phòng Công nhận chất lượng

(Kèm theo Quyết định s: 3390/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

1

2

3

 

D TOÁN CHI NSNN

-66,0

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

-66,0

I

KINH PHÍ S NGHIP KHOA HC

-66,0

I.1

VỐN TRONG NƯỚC

-66,0

I.1.1

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGH

 

I.1.2

KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

 

I.1.3

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

-66,0

1

Hợp tác quốc tế

-66,0

 

- Đoàn ra

 

 

- Niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế

-66,0

2

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

 

3

Sửa chữa, chống xuống cấp

 

I.2

VỐN NGOÀI NƯỚC

 

 

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học

 

 

Trong đó: + Vốn trong nước

-66,0

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Kinh phí thực hiện khoán

 

 

- Kinh phí không thực hiện khoán

 

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

 

3

Kinh phí không thường xuyên

-66,0

 

- Niên liễm (Tại Sở giao dịch KBNN)

-66,0

 

- Đoàn ra (Tại sở giao dịch KBNN)

 

 

TỔNG CNG

-66,0

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3390/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3390/QĐ-BKHCN

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329644