• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3392/QĐ-UBND năm 2017 về hiệu chỉnh Quyết định 1220/QĐ-UBND về phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 3392/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

HIỆU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1220/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUANG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu ph;

Căn cứ Quyết định số 4173/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tiêu chí phân loại thôn, bản, khu phtrên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1641/SNV-XDCQ&CTTN ngày 24/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hiệu chỉnh tên gọi của 05 thôn, bản thuộc các huyện: Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà, cụ thể như sau:

Hiệu chỉnh tên thôn Vng Chè thành thôn Vàng Chè thuộc xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ.

Hiệu chỉnh tên thôn Nà Chòng thành thôn Nà Chng; thôn Nà Pò thành thôn Loong Sông - Nà Pò thuộc xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Hiệu chnh tên bn Mỗ Kiệc thành bn MKiệc thuộc xã Qung Sơn; tên bản Khe Lánh thành bản Khe Lánh II thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SNội vụ; Th trưng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TT. T
nh y ; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/hiện) ;
- Lưu: VT, TH5.
QĐ1046

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3392/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 31/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3392/QĐ-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365706