• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3394/QĐ-BGTVT năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 3394/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3394/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cNghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐKT TW (để b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành ph;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website của Bộ Giao thông vận ti;
- Lưu: VT, TCCB (BT 20b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết đnh số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tchức phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trthành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước;

b) Tổ chức phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện thng lợi Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/21011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

c) Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thôn, xã. Đến năm 2020, có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông theo Quyết định số 1980/QĐ-TTG ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua trong từng năm của giai đoạn 2016 - 2020 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngành Giao thông vận tải.

b) Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị.

c) Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các đin hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. Nội dung phong trào thi đua

1. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua góp phần cùng vi cả nước phấn đấu thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phấn đấu đđạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ đến các xã, thôn.

3. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích trong việc thực hiện xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.

4. Các cơ quan, đơn vị trong ngành đăng ký và tham gia chỉ đạo, htrợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào một số vn đề như tạo cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước về giao thông nông thôn, tạo nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn, ứng dụng về khoa học công nghệ, tập hun cho nhân lực quản lý giao thông nông thôn, công tác bảo trì giao thông nông thôn, công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác, bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác các công trình giao thông nông thôn, đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển giao thông nông thôn.

5. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mi cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

6. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mi.

III. Giải pháp thực hiện

1. Các cơ quan thông tin, truyền thông Ngành Giao thông vận tải tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mi của Đảng và Nhà nước tại: Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định s1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến (tập th, cá nhân) có thành tích xuất sắc, đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

2. Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được lồng ghép với các hoạt động, chương trình công tác trọng tâm của mi đơn vị. Phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

3. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mi.

4. Hàng năm, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối vi những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

5. Thủ trưng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đc, giám sát triển khai thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị mình.

6. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” một số cơ quan, đơn vị (thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể).

IV. Danh hiệu Thi đua, hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn xét tặng

1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Danh hiệu thi đua hàng năm

- Cờ thi đua của Chính phủ;

- Cờ thi đua của Bộ.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 - 2020, ngoài hình thức khen thưởng của đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ xem xét khen thưởng và lựa chọn đề nghị khen thưởng các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

c) Kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” sẽ là một nội dung quan trọng để Hội đng Thi đua - Khen thưởng của Bộ xem xét, đánh giá thi đua hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

d) Khen thưng hàng năm về thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” chủ yếu do đơn vị khen thưng và chú trọng đi tượng là người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Trường hp thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đi vi toàn quốc thì đề nghị Bộ trưng tặng thưng Bằng khen.

2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

a) Đối vi tập thể là các quan tham mưu:

- Được phân công nhiệm vụ, công việc có liên quan đến việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và có đăng ký tham gia phong trào thi đua “ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Có xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Bộ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

- Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đi với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị đăng ký hỗ trợ là 01 huyện hoặc 01 xã đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện tt các tiêu chí xây dựng nông thôn mi theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

b) Đối với các đơn vị là doanh nghiệp

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phi hp tiêu thsản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

c) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chc, viên chức có nhiều thành tích trong việc bám sát cơ s, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Người lao động và các đối tượng khác tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, luôn htrợ phấn đấu thực hiện tốt công việc được giao, có nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần ... góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn của ngành Giao thông vận tải.

V. Tiến độ thực hiện

Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020, chia thành các giai đoạn:

1. Năm 2016 - 2017: Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động triển khai phong trào trong phạm vi, lĩnh vực, đối tượng phụ trách. Hoàn thành việc phát động và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ trước ngày 20/02/2017. Đánh giá việc chỉ đạo điểm, nhân rộng phong trào trước ngày 31/12/2017.

2. Năm 2018: Triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết ở cấp cơ sở và cấp Bộ.

3. Từ 2019 - 2020: Đánh giá tổng kết phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và ở cấp Bộ.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả, kịp thi phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý phong trào thi đua.

2. Các đơn vị được phân công phụ trách từng nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công.

3. Hàng năm, các đơn vị báo cáo tình hình tchức thực hiện phong trào thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để tổng hp, báo cáo.

4. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3394/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3394/QĐ-BGTVT

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330074