• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ


 

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do tỉnh Long An ban hành

Tải về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 525/TTr-SNgV ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Điều 2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Ngoại giao;
- Như điều 3;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Phòng NCVX;
- Lưu VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
(Kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Long An)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) thuộc quyền quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Long An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Người được cấp hộ chiếu theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP thuộc quyền quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Long An.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện việc quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan quản lý hộ chiếu).

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, người được cấp hộ chiếu

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu

Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng hộ chiếu không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘ CHIẾU VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU

Điều 4. Cơ quan quản lý hộ chiếu

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các cơ quan quản lý hộ chiếu như sau:

1. Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu của Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2. Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Văn phòng các sở, ngành tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trực tiếp quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, người được cấp hộ chiếu thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

5. Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An trực tiếp quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộ chiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP .

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

3. Phải khai báo về việc mất hộ chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP .

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu nơi chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo Quy định này.

6. Hộ chiếu chỉ được sử dụng cho các chuyến đi công vụ; không được sử dụng hộ chiếu để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Cơ quan quản lý hộ chiếu được quy định tại Điều 4 của Quy định này có trách nhiệm quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức và người được cấp hộ chiếu, bao gồm các công việc sau:

a) Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại cơ quan quản lý hộ chiếu, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hại hoặc không sử dụng được. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) tên cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hộ chiếu cùng số điện thoại liên lạc, email, số fax (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

b) Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới.

c) Chuyển hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu được điều chuyển công tác.

d) Báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu theo quy định sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thu hồi hộ chiếu.

đ) Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (thông qua Sở Ngoại vụ Long An) về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

e) Rà soát, tổng hợp báo cáo và bàn giao hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu này, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích cho Sở Ngoại vụ Long An để chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao hủy giá trị hộ chiếu của những đối tượng trên.

g) Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xử lý vi phạm đối với việc sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng theo Quy định này.

2. Cơ quan quản lý hộ chiếu của những người thuộc diện quy định từ Khoản 1 đến Khoản 8 Điều 6 Nghị định 136/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 65/2012/NĐ-CP phải thu giữ và quản lý hộ chiếu của vợ hoặc chồng cùng đi theo hành trình công tác của những người này (nếu có) theo quy định tại Quy định này.

3. Việc quản lý hộ chiếu phải chặt chẽ, khoa học, không để bị thất lạc, bị hỏng, hoặc bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích và phải thuận tiện cho người sử dụng.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh:

a) Thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo quy định tại Điều 6 của Quy định này.

b) Thông báo cho Bộ Ngoại giao tên cơ quan được ủy quyền quản lý hộ chiếu, nội dung và thời hạn ủy quyền.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài theo quy định tại Quyết định 04/2013/QĐ-UBND có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm trong sử dụng và quản lý hộ chiếu.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho Sở Ngoại vụ và cơ quan quản lý người được cấp hộ chiếu nếu phát hiện trường hợp cấp hộ chiếu không đúng đối tượng, sử dụng hộ chiếu không đúng mục đích theo quy định.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, người được cấp hộ chiếu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, người được cấp hộ chiếu thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện nghiêm Quy định này và kịp thời phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh trong việc quản lý, sử dụng hộ chiếu.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Xử lý vi phạm

a) Cơ quan, đơn vị quản lý hộ chiếu và người được cấp hộ chiếu có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hộ chiếu thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng hộ chiếu.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này.

2. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung trong Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204626