• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Bộ máy hành chính nhà nước

 

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 76/2006/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tải về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2006/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 314/TTr-VPUB ngày 17 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phóng

 

 

- Nội dung này được đính chính bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2019

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019
- Tiêu đề Điều này được bổ sung bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2019

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tiêu đề Điều này được bổ sung bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019
- Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2019

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 21 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426336