• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh


 

Quyết định 34/QĐ-UBND-HC về giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 34/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-BCH ngày 08 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh; cơ quan, tổ chức của Trung ương có trụ sở trên địa bàn Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh:

1. Đối với cấp Tỉnh

Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài quân đội); sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong Quân đội và Công an (đối tượng 4).

- Thời gian:

TT

Khóa bồi dưỡng

Quân số

Thời gian (ngày)

Thời gian tiếp nhận

Thời gian khai giảng

Thời gian bế giảng

1

Khóa 11 (quân sự, biên phòng đối tượng 4)

50

02

06/7/2020

07/7/2020

08/7/2020

3

Khóa 10 (quân sự, biên phòng đối tượng 3)

60

03

13/7/2020

14/7/2020

16/7/2020

4

Khóa 71 (đối tượng 3)

100

12

12/8/2020

13/8/2020

28/8/2020

4

Cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 theo Hướng dẫn số 175 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương (khóa 4)

100

3

07/9/2020

08/9/2020

10/9/2020

5

03 Khóa (công an đối tượng 4)

300

Theo Kế hoạch của Công an Tỉnh

Tổng cộng

610

 

 

 

 

- Địa điểm: Trường Quân sự Tỉnh.

- Nội dung chương trình: Thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Riêng đối với Công an Tỉnh thì thời gian, địa điểm, nội dung chương trình thực hiện theo quy định của ngành Công an.

2. Đối với cấp huyện, cấp xã

Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, chức việc các tôn giáo, doanh nghiệp. Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Điều 3. Kinh phí thực hiện theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và các quy định hiện hành.

Điều 4. Nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương:

1. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh là cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho các lớp bồi dưỡng, cập nhật cấp Tỉnh và có trách nhiệm thanh toán, quyết toán đúng theo quy định; triệu tập các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với sĩ quan cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong Quân đội.

2. Trường Quân sự Tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 và đối tượng 2 theo chỉ tiêu cấp trên giao.

4. Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh triệu tập các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối với đối tượng 3.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bảo đảm kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

6. Công an Tỉnh tổ chức mở lớp theo quy định của ngành Công an.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Hướng dẫn số 175/HD- HĐGDQP&ANTW ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Giáo dục quốc

phòng và an ninh Trung ương về hướng dẫn chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; cơ quan, tổ chức của Trung ương có trụ sở trên địa bàn Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Phòng DQTV/QK9;
- BCHQS; CA; BCHBĐBP Tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ; Tài chính;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trường Quân sự Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 34/QĐ-UBND-HC

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434519