• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm nông nghiệp


 

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 340/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊA BÀN ĐƯC HỖ TRPHÍ BẢO HIM NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 283/SNN.KHTC ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp:

1. Đối với cây lúa: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 8 huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương.

2. Đối với trâu, bò: Tất cả các xã, thị trấn thuộc 6 huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Yên Thành và 4 xã của huyện Tương Dương, gồm: Tam Quang, Tam Thái, Tam Đình, Thạch Giám.

Điều 2. Các địa bàn tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định s58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT, VPCP;
- Thường trực T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Phó Chủ tịch (NN) UBND t
nh;
- CVP, PVP (KT)
UBND tnh;
- Báo NA, Đài PTTH Nghệ An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NN UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, NN (D.Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 340/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 340/QĐ-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441428