• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng sản phẩm OCOP cấp quốc gia giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 3401/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3401/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM OCOP CHỦ LỰC CẤP TỈNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xác định các sản phẩm, chuỗi sản phẩm OCOP chủ lực cấp Tỉnh và sản phẩm OCOP định hướng cấp Quốc gia giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về Phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh và định hướng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới (Thường trực Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh) tại Tờ trình số 370/TTr-BXDNTM ngày 21 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia giai đoạn 2018-2020, (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, P1 UBND Tỉnh (B/c)
- Như Điều 3 (T/h);
- V0, V3, NL2,3,TM2;
- VT, NLN1 (25b-QD71).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC: 1

DANH MỤC XÂY DỰNG CHUỖI SẢN PHẨM ĐỊNH HƯỚNG CHỦ LỰC CẤP TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP, GIAI ĐOẠN 2018-2020
(kèm theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm, Chuỗi sản phẩm

Dạng sản phẩm

Liên kết vùng (theo chuỗi giá trị)

Dự kiến tổ chức kinh tế tham gia

Vùng nguyên liệu

Chế biến sâu, tiêu thụ

1

Du lịch làng quê Yên Đức và các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa làng quê.

Du lịch làng quê Yên Đức

Toàn tỉnh

Toàn tnh

Công ty TNHH Du lịch làng quê Yên Đức; HTX dịch vụ Vạn Chài; Công ty TNHH Thuấn Quỳnh; HTX nông dược Xanh Tinh Hoa.

2

Gốm sứ mỹ nghệ

Nhóm trang trí, gia dụng

Đông Triều

Đông Triều

Công ty TNHH Quang Vinh; Hiệp Hội gốm sứ Đông Triều.

3

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và các sản phẩm từ nước khoáng Quang Hanh.

Đóng chai bổ sung ga, đóng chai Pet loại 500ml.

Cẩm Phả

Cẩm Phả

Công ty TNHH I TV Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh; Cty cổ phần xây dựng & sản xuất Bia rượu nước giải khát.

4

Mực và các sản phẩm từ mực.

Chả chín; hàng khô đóng gói: 1 kg; 500g; 200g.

Vùng biển vịnh Bắc bộ

Chả mực Hạ Long; Mực ống khô Cô Tô.

Hội sản xuất kinh doanh Chả mực Hạ Long; Mực ống khô Cơ sở Thanh Măng.

5

Ba kích và các sản phẩm từ Ba kích.

Ba kích khô đóng gói; Rượu Ba kích đóng chai gồm đen 750 ml; 500ml; Cao Ba kích đóng chai thủy tinh 50 ml.

Hoành Bồ, Ba Chẽ.

Cẩm Phả, Đông Triều.

Công ty CP XD & SX Bia rượu nước giải khát; HTX Dược liệu xanh Đông Triều.

6

Chè Đường Hoa và các sản phẩm từ chè

Chè Đường Hoa đóng gói: 1kg; 500 g; 200g; 100g; đóng hộp: 500g; 200g; 100g.

Hải Hà

Hải Hà

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh.

7

Hàu và các sản phẩm từ hàu.

Ruốc hàu; Hàu chưng thịt (đóng lọ 100g).

Vân Đồn, Hạ Long.

Vân Đồn, Hạ Long.

Công ty TNHH SX&TM thủy sản Quảng Ninh; Cơ sở sản xuất kinh doanh Quân Nguyên.

8

Miến dong Bình Liêu

Miến dong và các sản phẩm chế biến từ Miến đong Bình Liêu (đóng gói: 1kg; 500g; 200g; Hộp 1kg; 200g).

Bình Liêu, Tiên Yên.

Bình Liêu

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu; HTX phát triển Đình trung.

9

Ngọc trai Hạ Long và các sản phẩm chế tác từ Ngọc Trai

Các sản phẩm trang sức.

Hạ Long - Vân Đồn

Hạ Long

Công ty CP Ngọc trai Hạ Long

10

Lợn Móng Cái và các sản phẩm từ lợn Móng Cái

Giò, Chả lụa, Ruốc, Khau nhục và các sản phẩm chế biến từ Lợn Móng Cái.

Móng Cái

Móng Cái, Tiên Yên, Hạ Long

Cơ sở sản xuất giò chả Quang Dần; HTX Nông nghiệp hữu cơ An Lộc;THT sản xuất Khau nhục Tiên Yên.

11

Trà hoa vàng và các sản phẩm từ Trà hoa vàng.

Hàng khô đóng gói (Hoa khô, Trà túi lọc, Trà thô)

Hoành Bồ, Ba Chẽ.

Ba Chẽ, Đông Triều.

Công ty CP kinh doanh lâm sản Đạp Thanh; HTX Dược liệu xanh Đông Triều.

12

Gà Tiên Yên và các sản phẩm từ gà Tiên Yên.

Đóng gói hút chân không; gà sống nguyên con.

Tiên Yên

Tiên Yên

HTX gà Phong Dụ;

HTX nông lâm ngư nghiệp Điền Xá.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC XÂY DỰNG CHUỖI SẢN PHẨM ĐỊNH HƯỚNG CHỦ LỰC CẤP TỈNH ĐỊNH HƯỚNG CẤP QUỐC GIA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP, GIAI ĐOẠN 2018-2020
(kèm theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm, Chuỗi sản phẩm

Dng sản phẩm

Liên kết vùng (theo chuỗi giá trị)

Dự kiến tổ chức kinh tế tham gia

Vùng nguyên liệu

Chế biến sâu, tiêu thụ

1

Du lịch làng quê Yên Đức và các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa làng quê.

Du lịch làng quê Yên Đức

Toàn tỉnh

Toàn tỉnh

Công ty TNHH Du lịch làng quê Yên Đức; HTX dịch vụ Vạn Chài; Công ty TNHH Thuấn Quỳnh; HTX nông dược Xanh Tinh Hoa.

2

Gốm sứ mỹ nghệ

Nhóm trang trí, gia dụng

Đông Triều

Đông Triều

Công ty TNHH Quang Vinh; Hiệp Hội gốm sứ Đông Triều.

3

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và các sản phẩm từ nước khoáng Quang Hanh.

Đóng chai bổ sung ga, đóng chai Pet loại 500ml.

Cẩm Phả

Cẩm Phả

Công ty TNHH 1 TV Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh; Cty cổ phần xây dựng & sản xuất Bia rượu nước giải khát.

4

Mực và các sản phẩm từ mực.

Chả chín; hàng khô đóng gói: 1 kg; 500g; 200g.

Vùng biển vịnh Bắc bộ

Chả mực Hạ Long; Mực ống khô Cô Tồ.

Hội sản xuất kinh doanh Chả mực Hạ Long; Mực ống khô Cơ sở Thanh Măng.

5

Ngọc trai Hạ Long và các sản phẩm chế tác từ Ngọc Trai.

Các sản phẩm trang sức.

Hạ Long - Vân Đồn

Hạ Long

Công ty CP Ngọc trai Hạ Long.

6

Lợn Móng Cái và các sản phẩm từ lợn Móng Cái.

Giò, Chả lụa, Ruốc, Khau nhục và các sản phẩm chê biến từ Lợn Móng Cái.

Móng Cái

Móng Cái, Tiên Yên, Hạ Long

Cơ sở sản xuất giò chả Quang Dần;

HTX Nông nghiệp hữu cơ An Lộc;THT sản xuất Khau nhục Tiên Yên.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3401/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3401/QĐ-UBND

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444220