• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 3408/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1187/TTr-STTTT ngày 02/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứng thư số cấp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý thuê bao theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số, phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc sử dụng chứng thư số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.
Vanht12/2015-QĐ(70b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3408/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Quyết định 3408/QĐ-UBND đã Ủy quyền cho Giám đốc Sở TTTT thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứng thư số cấp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở TTTT có trách nhiệm quản lý thuê bao theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số, phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc sử dụng chứng thư số phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Từ khóa: Quyết định 3408/QĐ-UBND

2.257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298051